Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem
na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-092f2165-a85a-11ed-9236-36fed59ea7dd
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.1 Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej w dzielnicy Babie Doły w Gdyni
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00089235
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.2.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej 53 w Gdyni, dz. nr 58, 68, 69 obręb 0009 Babie Doły na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk, w skład której wchodzą:
1) Projekt budowlany „Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej 53 w Gdyni” (stanowiący załącznik nr 10 do SWZ),
2) Projekt budowlano-wykonawczy „Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej 53 w Gdyni” (stanowiący załącznik nr 11 do SWZ),
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem na terenie SP nr 28 przy ul. Zielonej 53 w Gdyni” (stanowiąca załącznik nr 12 do SWZ),
4) Załącznik graficzny z przedstawieniem lokalizacji kabli teleinformatycznych RCI Gdynia – WT Gdynia Babie Doły (stanowiący załącznik nr 13 do SWZ),
5) Załącznik graficzny przedstawiający orientacyjne miejsca gdzie mogą wystąpić kolizje z przewodami teleinformatycznymi będącymi w ewidencji RCI Gdynia – WT Gdynia Babie Doły (stanowiący załącznik nr 14 do SWZ).
Wyłącznie do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 15 do SWZ).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1475000,01 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1875750,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1475000,01 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AUTO-SPORT Sp. z o. o. sp. k.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366634586
7.3.4) Miejscowość: Cieszenie
7.3.6.) Województwo: pomorskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-14
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1475000,01 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni
SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
Termin realizacji zamówienia: 150 (sto pięćdziesiąt) dni od dnia zawarcia umowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 09.02.2023
Data udostępnienia informacji: 09.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.03.2023 11:48 Aktualizacja treści Tomasz Klein