Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni

Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 8.06.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc0c6ccc-c79a-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00199771/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-08 13:22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.3 Budowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo w Gdyni
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00142057/02
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.13.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dz. nr 1285, 1313, 1315, 1351, 1373, 1489, 1491 obręb 0024 Pustki Cisowskie, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk
4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
37451000-4 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
71314000-2 - Usługi energetyczne i podobne
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1761529,74 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2946210,57 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1761529,74 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konkel Ireneusz Firma Handlowo-Usługowa Auto-Sport
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5891052247
7.3.4) Miejscowość: Cieszenie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-07
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1761529,74 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni
8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 29.04.2022
Data udostępnienia informacji: 29.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.06.2022 13:28 Aktualizacja treści Maciej Zaborski