Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni - II postępowanie

Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 13.05.2022

Roboty budowlane
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66a91d5b-c54f-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00158088/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13 12:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.5 Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00136767/02
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.16.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą na terenie SP nr 29 przy ul. Ściegiennego w Gdyni, dz. nr 1016, 1023, 1024 obręb 0018 Leszczynki, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę PSBUD Piotr Świrzyński
4.5.3.) Główny kod CPV: 45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 13 maja 2022 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 1 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.04.2022
Data udostępnienia informacji: 27.04.2022
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.05.2022 13:18 Aktualizacja treści Maciej Zaborski