Budowa łapaczy piłek, ogrodzenia, oświetlenia przy boisku do piłki nożnej położonym na terenie SP nr 34 przy ul. Cylkowskiego

Ogłoszenie nr 500065217-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa łapaczy piłek, ogrodzenia, oświetlenia przy boisku do piłki nożnej położonym na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602079-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa łapaczy piłek, ogrodzenia, oświetlenia przy boisku do piłki nożnej położonym na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Cylkowskiego w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.77.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowę, 45111000-1 – roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby, 45112000-5 – roboty w zakresie usuwania gleby, 45212221-1 – roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji, 45342000-6 – wznoszenie ogrodzeń, 45231400-9 roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, 45316100-6 instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego, 45315700-5 montaż rozdzielnic elektrycznych, 45315600-4 instalacje niskiego napięcia. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa łapaczy piłek, odcinka ogrodzenia, budowa oświetlenia wraz z naprawą istniejącego ogrodzenia przy istniejącym boisku do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy, położonym w Gdyni przy SP 34, ul. Cylkowskiego na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o numerze ewidencyjnym 1207, 1208/4, 1221/3, 1257 obręb 0025 Redłowo, na podstawie i zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi pod nazwami „Projekt zagospodarowania terenu boiska przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ulicy Cylkowskiego w Gdyni” branża architektoniczno-konstrukcyjna i elektryczna opracowanymi przez Łukasza Czaplickiego (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 8-11 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 12 i 13 do SIWZ), oraz pozwoleniem na budowę nr RAAIII.6740.179.2017.AKE-1007/5 (stanowiącym załącznik nr 16 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary robót (stanowiące odpowiednio załączniki nr 14 i 15 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dla remontowanego ogrodzenia i budowy nowego ogrodzenia w szczególności w zakresie: a) przygotowanie terenu pod budowę, b) wykopy pod projektowane ogrodzenie, c) wykonanie fundamentów pod ogrodzenie, d) montaż nowego ogrodzenia, e) lokalną rozbiórkę kostki betonowej w miejscach wykonania fundamentów pod piłkochwyty, f) wykopy pod fundamenty piłkochwytów, g) wykonanie fundamentów pod piłkochwyty, h) montaż piłkochwytów, i) odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej w rejonie projektowanych piłkochwytów, j) czyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącego ogrodzenia, k) drobne naprawy przy istniejących furtkach oraz uzupełnienie brakujących prętów wypełniających ogrodzenie, 2) dla budowy oświetlenia (instalacja elektroenergetyczna do 1 kV) w postaci 4 słupów oświetleniowych wysokości 12 m wraz z projektorami w szczególności w zakresie: a) montaż fundamentów lamp oświetleniowych, b) dostawa i montaż słupów oświetleniowych zgodnie z dokumentacją projektową, c) dostawę i montaż opraw oświetleniowych metalohalogenowych zgodnie z dokumentacją projektową, d) odtworzenie nawierzchni po wcześniejszej rozbiórce, 3) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 13 do SIWZ. 5. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 6. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 7. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 8. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 9. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 10. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 12. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 14. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych z wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 15. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 16. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 17. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 18. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 19. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 20 i 21. 20. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 21. 21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) uzupełniony dziennik budowy (dla budowy oświetlenia) wraz z dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 3) dokumentację projektową powykonawczą podpisaną i ostemplowaną przez kierownika budowy, 4) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 5) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów, 6) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, w tym certyfikat oprawy oświetleniowej, 7) wszelkie niezbędne pomiary powykonawcze, w szczególności pomiary elektryczne, 8) szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. 22. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 23. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 24. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych. 25. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 26. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 27. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 28. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 29. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
 
Dodatkowe kody CPV: 45111000-1, 45112000-5, 45212221-1, 45223800-4, 45342000-6, 45231400-9, 45316100-6, 45315700-5, 45315600-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 527125.08
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Tomasz Kopacz Protel Firma Usługowo-Produkcyjna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spółdzielców 20
Kod pocztowy: 84-242
Miejscowość: Luzino
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 350550
Oferta z najniższą ceną/kosztem 350550
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350550
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.11.2017
Data udostępnienia informacji: 27.11.2017