Budowa kolumbarium (ściany urnowej) na cmentarzu komunalnym przy ul. Witomińskiej w Gdyni - Stara Aleja Zasłużonych

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYdot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: budowę kolumbarium (ściany urnowej) na cmentarzu komunalnym przy ul. Witomińskiej w Gdyni – Stara Aleja Zasłużonych 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot wskazanych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje, że na wykonanie zamówienia wybrano ofertę firmy:

IMR Sp. z o.o. Katoszyno ul. Widokowa 4 84-110 Krokowa.
 

Oferta Wykonawcy spełnia wymagania Zamawiającego przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz oferuje najniższą cenę. 

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja: 
Numer oferty  Nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz
siedziba, miejsce zamieszkania, adres wykonawcy
Liczba  pkt                 kryterium CENAŁączna punktacjaUwagi
 1 IMR Sp. z o.o.Kartoszyno, ul. Widokowa 4 84-110 Krokowa 100,0 100,0 
         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Jarosław Turosz
Ostatnio zmodyfikował: Jarosław Turosz
Data wytworzenia informacji: 08.09.2011
Data udostępnienia informacji: 08.09.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.09.2011 12:15 Korekta Jarosław Turosz
08.09.2011 12:12 Korekta Jarosław Turosz
08.09.2011 12:11 Dodanie informacji Jarosław Turosz