Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy ul. Gryfa Pomorskiego

Ogłoszenie nr 73314 - 2017 z dnia 2017-04-25 r.
Gdynia: Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy ul. Gryfa Pomorskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 31159 - 2017
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 39537 - 2017
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. +48586223574, faks +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej przy ul. Gryfa Pomorskiego
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.10.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego, położonego w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego w Gdyni nr dz. 972 obręb 27, z przeznaczeniem do gry w piłkę ręczną oraz do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy ulicy Gryfa Pomorskiego” opracowanym przez Piotra Świrzyńskiego PSBUD Piotr Świrzyński z siedzibą w Wałdowie Szlachecki.
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,
2) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych,
3) demontaż i ponowny montaż istniejącego ogrodzenia w celu zapewnienia dojazdu na plac budowy,
4) tymczasowy demontaż i ponowny montaż istniejących ławek i koszy na śmieci w miejscu zgodnym z projektem,
5) demontaż i ponowny montaż istniejących koszy do koszykówki w miejscu zgodnym z dokumentacją projektową,
6) przygotowanie istniejącej nawierzchni pod ułożenie nawierzchni poliuretanowej,
7) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej wraz z przygotowaniem podbudowy w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową,
8) wykonanie na istniejącej, uprzednio przygotowanej podbudowie boiska nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, o powierzchni 437,65 m2, złożonej z następującej konstrukcji zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 – RAL 2002:
a) warstwa stabilizująca – mieszanina granulatu gumowego i lepiszcze poliuretanowego układana mechanicznie,
b) warstwa użytkowa system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM,
9) wytyczenie oraz malowanie linii boisk:
a) do piłki ręcznej/nożnej – kolor biały RAL9010,
b) do piłki koszykowej – kolor żółty RAL 1016,
c) wykonanie loga „Gdynia sport” w kole centralnym; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport,
10) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej nie fazowanej 10x20x6 cm kolor szary wraz z przygotowaniem podbudowy w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową,
11) rozbiórka istniejącego koryta odwadniającego,
12) budowa nowego odwodnienia liniowego zgodnie z dokumentacją projektową wykonanego z elementów prefabrykowanych zgodnych z normą PN-EN 1433:2005/A1:2007 o parametrach:
a) klasa obciążenia min. A 15,
b) ruszt żeliwny lub stalowy ocynkowany, systemowo mocowany do koryta odwadniającego,
13) wykonanie obrzeży betonowych,
14) wykonanie i zamocowanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej,
15) wykonanie rekultywacji trawnika, poprzez wyrównanie i obsianie mieszanką traw zgodnie z dokumentacją projektową,
16) dostawę i montaż wyposażenia w postaci:
a) 2 (dwa) kosze do piłki koszykowej o konstrukcji stalowej, o wymiarach wysięgu 1650mm, tablicy 1600x1100mm i wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami z kraty ażurowej z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006P,
b) 2 (dwie) stalowe bramki do piłki ręcznej o wymiarach 2x3m, mocowanych w tulejach z atestem do stosowania na zewnątrz wraz z kompletnym systemem montażowym do boisk o nawierzchni poliuretanowej, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN749:2009, wraz z siatkami c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych prefabrykowanych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym.
17) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu,
18) utylizacja istniejących bramek po konsultacji z Gdyńskim Centrum Sportu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
 
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45112400-9, 45212221-1, 45233222-1, 45212140-9, 45112710-5, 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/04/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT226319.88
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert8
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 8
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Jerzy Zieleniewski Eurostepart Nawierzchnie bezpieczne,  ,  ul. Przemysłowa 20,  84-200,  Wejherowo,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 92250
Oferta z najniższą ceną/kosztem 92250
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 158120,58
Waluta: PLN
 
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.04.2017
Data udostępnienia informacji: 26.04.2017