Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni

Gdynia, dnia 08 wrzesień 2017 roku.
L.dz.4951/2017
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.55.2017
 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu:
 
1.    Informuję, iż Wykonawca Marian Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Monobet z siedzibą w Bobrownikach (87-617) przy ulicy Wrocławska 14C, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni” uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
2.    na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zw. dalej „Ustawą”, odrzucono ofertę Wykonawcy Kazimierz Woźniak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ z siedzibą w Miechucinie przy ul. Szklanej 44. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
W związku z powyższym, z uwagi iż w niniejszym postępowaniu nie złożono innej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.Ogłoszenie nr 500032183-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554359-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.55.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 w Gdyni przy ulicy Staffa, na podstawie i zgodnie z projektem budowlanym pod nazwą „Rozbiórka istniejącego boiska oraz budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ) i projektem wykonawczym pod nazwą „Ułożenie nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ). Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ). 2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót ziemnych wraz z profilowaniem podłoża, 3) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 4) wykonanie wokół boiska wielofunkcyjnego obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, 5) sfrezowanie co najmniej 4 cm wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni asfaltowej, 6) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej o łącznej powierzchni ok. 448 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) frakcja 0-1,5 mm - warstwa użytkowa na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM o grubości ok. 3 mm, b) warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, c) frakcja 1-4 mm - warstwa nośna na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o grubości min. 11 mm, d) frakcja 1-4 mm - warstwa wyrównująca na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o grubości min. 9 mm, 7) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 6 w następującej kolorystyce: a) boisko do koszykówki – ciemny niebieski – RAL 5003 wg producenta, b) boisko do siatkówki i tenisa – jasny niebieski – RAL 5015 wg producenta 8) malowanie linii o grubości 5 cm farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: a) boisko do koszykówki – żółty siarkowy – RAL 1016 wg producenta, b) boisko do siatkówki – zielony – RAL 6024 wg producenta, c) boisko do tenisa – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, 9) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze jasnym niebieskim (RAL 5015 wg producenta); Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, 10) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: a) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z siatką łańcuchową, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006, b) dwóch aluminiowych uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego o wysokości 2,54 m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 12,80 m, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, 11) wykonanie odwodnienia liniowego wzdłuż jednego z boków boiska, wykonanego z elementów prefabrykowanych zgodnych z normą PN-EN 1433:2005 i zmianą A1 PN-EN1433:2005/A1:2007 o parametrach: a) klasa obciążenia min. A15, b) ruszt żeliwny lub stalowy ocynkowany, systemowo mocowany do koryta odwadniającego, 12) wykonanie trawników dywanowych siewem, 13) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233222-1, 45212140-9, 45112710-5, 45232130-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
1. Wykonawca Marian Andrzejewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowlane Monobet z siedzibą w Bobrownikach (87-617) przy ulicy Wrocławska 14C, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 10 przy ul. Staffa w Gdyni” uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zw. dalej „Ustawą”, odrzucono ofertę Wykonawcy Kazimierz Woźniak prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Prywatne Przedsiębiorstwo ELWOZ z siedzibą w Miechucinie przy ul. Szklanej 44. Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą. W związku z powyższym, z uwagi iż w niniejszym postępowaniu nie złożono innej oferty niepodlegającej odrzuceniu, zgodnie z art. 93 ust. 1 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.
 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.09.2017
Data udostępnienia informacji: 08.09.2017
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.10.2017 11:06 Aktualizacja treści Maciej Zaborski