Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni

Ogłoszenie nr 500113266-N-2018 z dnia 22-05-2018 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 535844-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500079930-N-2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
GCS.DZPI.2710.15.2018
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 45111000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne; 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby; 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych; 37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół nr 15 w Gdyni przy ulicy Jowisza, na podstawie i zgodnie z: projektem budowlano-wykonawczą pod nazwą: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), opracowanymi przez jednostkę projektową „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary robót: „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni” (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ) oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni” (stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ) Opinia geotechniczna. – „Dotycząca warunków gruntowo-wodnych budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy ZS nr 15 przy ul. Jowisza (dz. Nr 1857) w Gdyni Chwarznie woj. Pomorskie” (stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ). 3.Zakres prac dotyczący budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej będący przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, obejmuje w szczególności : 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie robót w zakresie przygotowania podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową, 3) sfrezowanie wraz z wykonaniem dylatacji wierzchniej warstwy istniejącej nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową o powierzchni 510m2, 4) wykonanie systemowego odwodnienia liniowego o długości ok. 34m, charakteryzującego się parametrami : a) kanały wykonane z polimerobetonu, b) ruszt wykonany ze stali ocynkowanej systemowo montowany do kanału koryta, c) klasa nośności min. A15 d) zgodność z normą PN-EN 1433:2005 + A1:2007 5) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej – długości ok. 133m z nakładką gumową, 6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej, o powierzchni 46,5 m2, 7) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej o łącznej powierzchni ok. 510 m², złożonej z następującej konstrukcji: a) stabilizująca warstwa elastyczna ET o grubości min. 35mm, b) dolna warstwa SBR z granulatu gumowego mieszana z odpowiednią konsystencją kleju poliuretanowego o grubości min 11mm, c) warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, d) górna warstwa: natrysk poliuretanowy o grubości min 2mm, 8) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 7 w następującej kolorystyce: a) boisko do koszykówki – czerwony ceglasty – RAL 2002 wg producenta, b) boisko do siatkówki – niebieski – RAL 5015 wg producenta 9) malowanie linii o grubości 5 cm farbą poliuretanową zgodnie z dokumentacją projektową w następującej kolorystyce: a) boisko do koszykówki – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, b) boisko do siatkówki – żółty siarkowy –wg producenta, c) boisko do tenisa – zielony – wg producenta, 10) wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym – RAL 2002 wg producenta zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonanie loga Gdynia Sport w kole środkowym boiska; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/, 11) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: a) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z siatką łańcuchową, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006, b) dwóch aluminiowych uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego z możliwością demontażu o wysokości 2,54 m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 12,80 m, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, c) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, d) osłon na dwa istniejące kosze do koszykówki. 12) wykonanie piłkochwytów zgodnie z dokumentacją projektową - kolor RAL 6001, 13) przycinka pielęgnacyjna krzewów od strony zachodniej boiska poliuretanowego w celu montażu piłko chwytów, 14) czyszczenie i malowanie istniejących słupów oświetleniowych wraz z montażem wysięgników przystosowanych do zamontowania opraw oświetleniowych, 15) dostawę i montaż 8 szt. opraw oświetleniowych LED, charakteryzujących następującymi parametrami: a) moc: max400W, b) strumień świetlny min 28000lm, c) klasa szczelności min IP 65, d) odporność na uderzenia min IK 06, e) oznaczenie CE, 16) wykonanie siedzisk z tworzyw sztucznych– 66 szt., 17) wykonanie trawników dywanowych siewem, 18) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 7 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13 mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2, c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥60 %, d) odporność na ścieranie w aparacie Tabera ≤ 2 g, e) opór poślizgu: - nawierzchnia sucha 80-110, - nawierzchnia mokra 55-110, 10) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ, 11) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. a) – e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 5. Zakres prac dotyczący budowy boiska o nawierzchni sztucznej trawiastej będący przedmiotem zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje w szczególności : 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, 2) wykonanie drenażu, 3) wykonanie obrzeży betonowych z elementów o wymiarach 100x30x8 cm usadowionych na betonowej ławie fundamentowej – długości ok. 136m z nakładką gumową, 4) wykonanie nowej nawierzchni ze sztucznej trawy składającej się z warstw: a) warstwa trawy syntetycznej wypełnionej piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM recycling o wysokości min 45 mm, max 55 mm., b) warstwa z maty elastycznej „shockpad” o grubości min 30 mm , przepuszczalna dla wody opadowej wykonywanej metodą insitu, 5) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 4 w kolorze zielonym 6) wklejenie linii w kolorze białym, 7) wykonanie loga Gdynia Sport w sektorze bocznym boiska do piłki nożnej; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego http://gdyniasport.pl/logo/; 8) dostawę i montaż wyposażenia w postaci: a) dostawa i montaż 2 nowych bramek aluminiowych 2x5m wraz tulejami montażowymi, zgodnych z norma PN-EN 748:2013-09, b) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, c) czterech chorągiewek demontowanych, uchylnych, z poliwęglanu, wraz z systemem montażowym, słupek 50 mm w kolorze żółtym, w komplecie z tuleją i flagą, zgodnie z dokumentacją projektową 9) czyszczenie i malowanie istniejących słupów oświetleniowych wraz z montażem wysięgników przystosowanych do zamontowania opraw oświetleniowych, 10) dostawę i montaż 12 szt. opraw oświetleniowych LED, charakteryzujących następującymi parametrami: a) moc: max400W, b) strumień świetlny min 27000lm, c) klasa szczelności min IP 65, d) odporność na uderzenia min IK 06, e) oznaczenie CE, 11) wykonanie trawników dywanowych siewem, 12) wykonanie piłkochwytów zgodnie z dokumentacją projektową kolor RAL 6001, 13) wykonanie odnowienia murku, wraz z montażem siedzisk z tworzyw sztucznych zgodnie z dokumentacją projektową – 80 szt., 14) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 6. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 5 pkt. 4 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) zapewniać porównywalność warunków gry na sztucznej nawierzchni z warunkami gry na trawie naturalnej, 4) zapewniać możliwość gry w obuwiu piłkarskim uzbrojonym w kołki, 5) być mocna, wytrzymała i odporna na wyrywanie ze względu na częste jej wykorzystanie, 6) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, w związku z czym trawa syntetyczna jak i granulat gumowy EPDM muszą posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, 7) oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodne z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf Handbook Of The Methods dla poziomu FIFA 1 STAR lub być zgodna z FIFA Quality Programme For Football Turf (dostępny na stronie www.fifa.com) z października 2015 roku dla poziomu FIFA Quality, co powinno zostać potwierdzone posiadanym na innym obiekcie przez oferowany system nawierzchni stosownego certyfikatu minimum FIFA 1 STAR (dopuszczalny certyfikat FIFA 2 STAR lub FIFA Quality Pro lub FIFA Quality) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulat, EPDM lub SBR), (Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej podbudowy niż shockpad), Zamawiający wymaga powyższego certyfikatu ze względu na możliwe użytkowanie nawierzchni przez między innymi młodzieżowe zespoły piłki nożnej uczestniczące w rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 8) oferowana nawierzchnia oraz granulat muszą być zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów (oraz zgodna z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 -Tekst mający znaczenie dla EOG), zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EWG i 2000/21/WE, w tym posiadać badania niezależnego instytutu potwierdzające spełnienie przez oferowaną trawę i granulat wymogów środowiskowych w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych, lub inny dokument np. w postaci stosownego oświadczenia, 9) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014:02 w postaci certyfikatu lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labosport, 10) posiadać kartę techniczną oferowanej nawierzchni potwierdzoną przez jej producenta, 11) posiadać autoryzację producenta nawierzchni syntetycznej, wystawioną dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 12) posiadać gwarancję producenta trawy syntetycznej na okres minimum 5 lat, 13) posiadać gwarancję producenta granulatu jaki będzie zastosowany w oferowanym systemie na okres minimum 5 lat, potwierdzoną przez producenta trawy syntetycznej, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe, 14) spełniać następujące parametry techniczne: a) skład włókna: polietylen (PE) 100%, b) kolor: zielony preferowany w różnych kolorach, c) całkowita wysokość włókna: min 45mm – max 55mm, d) detex: min 12000, e) ilość pęczków: min 9000/m2, 15) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ, 16) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 14 lit. a) – e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB lub kratę techniczną, 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 – 11 do SIWZ. 8. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 9. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać plac budowy w terminie 28 maja 2018 roku. 10. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy. 11. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( t.j.Dz.U 2017r. poz. 1226) dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 12. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 13. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. Z uwagi na prace prowadzone na terenie szkoły Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę na aspekt zabezpieczania terenu budowy. 14. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 15. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 16. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 24. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) protokół uruchomiania i działania instalacji oświetlenia podpisany przez kierownika robót elektrycznych, 5) certyfikaty, deklaracje oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 6) dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 5, 6, 7, 8, 11 oraz ust. 6 pkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 7) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni. Dokumentacja powinna zawierać spis treści wraz numeracją stron, wszystkie dokumenty powinny być ponumerowane. 25. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 26. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 27. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy (trzydzieści sześć miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 60 miesięcy (sześćdziesiąt miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowaną nawierzchnię ze sztucznej trawy i granulat. 28. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie do 7 dni. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 33. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 ust. 1-7 SIWZ. 34. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), osób do realizacji, czynności polegających na: 1) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności: a) robót związanych z demontażem istniejącej nawierzchni, b) robót związanych z ułożeniem nawierzchni poliuretanowej i sztucznej trawy, c) robót montażowych i instalacyjnych, d) robót brukarskich. 35. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 34. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV: 45111000-1, 45112000-5, 45212221-1, 37451000-4, 45223800-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 714972.19 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o. o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Puławska 38 
Kod pocztowy: 05-500 
Miejscowość: Piaseczno 
Kraj/woj.: mazowieckie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 641913.45 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 641913.45 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 958538.83 
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 22.05.2018
Data udostępnienia informacji: 22.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.05.2018 10:55 Dodanie informacji Anna Urbańska