Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy26/08/2019    S163    Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

-Gdynia: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
2019/S 163-399915
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UESekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresyOficjalna nazwa: Gdyńskie Centrum Sportu
Adres pocztowy: ul. Olimpijska 5/9
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633
Kod pocztowy: 81-538
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Tel.: +48 586223574
Faks: +48 586221164Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającejInny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalnościRekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa: 
Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
 
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2711.18.2019
II.1.2)Główny kod CPV45212221
II.1.3)Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
II.1.4)Krótki opis: 
Przedmiotem umowy jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni”, projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni”, opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
 
II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 151 753.28 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV45100000
45111000
45112000
45223800
37410000
37451000
45233253
45233200
45236210
37535200
II.2.3)Miejsce świadczenia usługKod NUTS: PL
II.2.4)Opis zamówienia: 
Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacją projektową,
2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz odpadów, w szczególności utylizacja elementów: ważka, bujak, piaskownica, ławka, ogrodzenie, słupki do siatkówki, nawierzchnie z kostki brukowej wskazane w dokumentacji projektowej,
3) wykonanie robót ziemnych,
4) wykonanie podbudowy nawierzchni poliuretanowej,
5) wykonanie na podbudowie, o której mowa w pkt 4), boiska o nawierzchni poliuretanowej,
6) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt 5) w następującej kolorystyce – czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta,
7) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta,
8) wykonanie logo,,Gdynia Sport’’ w kole centralnym; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta),
9) wykonanie obrzeży betonowych z elementów usadowionych na betonowej ławie fundamentowej,
10) wykonanie nawierzchni żwirowej,
11) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
12) demontaż i modernizację schodków przy projektowanej strefie stanowiska do ping-ponga,
13) demontaż wraz z ponownym montażem, po oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu, w nowej lokalizacji kosza do koszykówki na fundamencie betonowym,
14) demontaż wraz z ponownym montażem istniejącego stanowiska do ping ponga,
15) dostawa i montaż małej architektury w postaci:
a) ławek młodzieżowych – 5 szt.,
b) ławki z oparciem i podłokietnikiem – 1 szt.,
c) koszy na śmieci – 2 szt.,
d) stojaków na rowerowych – 2 szt.,
e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska – 1 szt.,
f) tablicy pamiątkowej wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR,
g) totemu informacyjnego.
16) dostawę i montaż fabrycznie nowego kosza do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej,
17) demontaż czterech piłkochwytów wraz z ponownym montażem trzech, poddanych renowacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu oraz wymianie siatki na polipropylenową.
18) uporządkowanie terenu zadrzewionego w pasie 15 m wzdłuż planowanej inwestycji, usunięcie zalęgających nieczystości, suchych gałęzi, liści, wycinki topól o maksymalnym obwodzie nie przekraczającym 40 cm w wysokości mierzenia 5 cm oraz samosiejki. zgodnie z dokumentacją projektową,
19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówieniaCena
II.2.11)Informacje o opcjachOpcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
 
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).
 
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryUdzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
 
Art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy”, Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.28.2019 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 066-153370 z dnia 3.4.2019 roku do upływu terminu składania ofert nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 130-318204
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1
Nazwa:
 
Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
 
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:14/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertachLiczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcyOficjalna nazwa: Ireneusz Konkel Firma Handlowo Usługowa Auto-Sport
Adres pocztowy: Cieszenie 7D
Miejscowość: Miechucino
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 83-334
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Całkowita końcowa wartość umowy/części: 156 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczeOficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
 
1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
2. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańOficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:21/08/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019