Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Budowę boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy”.
 
 
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy.
 
 
 
Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 27 maja 2019 roku do godziny 10:00, nie wpłynęły żadne oferty.


13/06/2019    S112    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 
Polska-Gdynia: Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
2019/S 112-274199
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Roboty budowlane
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa i adresy
Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9
Gdynia
81-538
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Zaborski
Tel.: +48 586223574
E-mail: przetargi@gdyniasport.pl
Faks: +48 586221164
Kod NUTS: PL633
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gdyniasport.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna Gminy Miasta Gdynia
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.28.2019
II.1.2)Główny kod CPV
45212221
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska poliuretanowego oraz zagospodarowanie terenu na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy, dz. nr 1269, 1270, 1272, obręb 0021 Oksywie, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową budowlaną pod nazwą: „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Przebudowa przestrzeni rekreacyjno-sportowej przy ul. Żeglarzy w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), opracowanymi przez firmę Mieczysława Tkaczyka „INDOM Mieczysław Tkaczyk”, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ). Do celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 14 do SIWZ),
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000
45111000
45112000
45223800
37410000
37451000
45233253
45233200
45236210
37535200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gdynia
II.2.4)Opis zamówienia:
5. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 11 i 12 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu zgodnie z dokumentacją projektową,
2) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wywóz odpadów, w szczególności utylizacja elementów: ważka, bujak, piaskownica, ławka, ogrodzenie, słupki do siatkówki, nawierzchnie z kostki brukowej wskazane w dokumentacji projektowej,
3) wykonanie robót ziemnych,
4) wykonanie podbudowy nawierzchni poliuretanowej,
5) wykonanie na podbudowie, o której mowa w pkt 4), boiska o nawierzchni poliuretanowej,
6) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt 5) w następującej kolorystyce – czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta,
7) malowanie linii farbą poliuretanową w następującej kolorystyce – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta,
8) wykonanie logo,,Gdynia Sport’’ w kole centralnym; Logo zostanie wykonane farbą poliuretanową w kolorze białym alpejskim (RAL 9010 wg producenta) na nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym ceglastym (RAL 2002 wg producenta),
9) wykonanie obrzeży betonowych z elementów usadowionych na betonowej ławie fundamentowej,
10) wykonanie nawierzchni żwirowej,
11) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
12) demontaż i modernizację schodków przy projektowanej strefie stanowiska do ping-ponga,
13) demontaż wraz z ponownym montażem, po oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu, w nowej lokalizacji kosza do koszykówki na fundamencie betonowym,
14) demontaż wraz z ponownym montażem istniejącego stanowiska do ping ponga
15) dostawa i montaż małej architektury w postaci:
a) ławek młodzieżowych – 5 szt.,
b) ławki z oparciem i podłokietnikiem – 1 szt.,
c) koszy na śmieci – 2 szt.,
d) stojaków na rowerowych – 2 szt.,
e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska – 1 szt.,
f) tablicy pamiątkowej wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową zgodnie z wytycznymi promocji projektów unijnych z zastosowaniem logotypów EFRR,
g) totemu informacyjnego.
16) dostawę i montaż fabrycznie nowego kosza do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej,
17) demontaż czterech piłkochwytów wraz z ponownym montażem trzech, poddanych renowacji polegającej na oczyszczeniu z rdzy i pomalowaniu oraz wymianie siatki na polipropylenową.
18) uporządkowanie terenu zadrzewionego w pasie 15 m wzdłuż planowanej inwestycji, usunięcie zalęgających nieczystości, suchych gałęzi, liści, wycinki topól o maksymalnym obwodzie nie przekraczającym 40 cm w wysokości mierzenia 5 cm oraz samosiejki. zgodnie z dokumentacją projektową,
19) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – Mechanizm ZIT).
II.2.14)Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 066-153370
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Budowa boiska poliuretanowego na Oksywiu Dolnym w Gdyni w rejonie ulicy Żeglarzy
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)Informacje dodatkowe:
1. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu opisany jest w Rozdziale 6 ust. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ).
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Ustawą opisany jest w Rozdziale 6 ust. 4 SIWZ.
3. Podstawy wykluczenia Wykonawców opisane są w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 Ustawy.
4. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest przed upływem terminu składania ofert określonego w Rozdziale 16 wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 PLN (jeden tysiąc złotych 00/100).
Szczegółowe informacje odnoście sposobu i form w jakiej ma zostać wniesione wadium oraz terminu wniesienia wadium znajdują się w Rozdziale 11 SIWZ.
Wykonawca który nie wniesie wadium w wymaganej formie i terminie zostanie wykluczony z postępowania.
5. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu może zostać zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć robót budowlanych związanych z przebudową boiska o nawierzchni poliuretanowej, w tym w szczególności wykonania większej powierzchni boiska o nawierzchni poliuretanowej, dostawy i montażu dodatkowego wyposażenia sportowego oraz elementów małej architektury, wykonania piłkochwytów, wykonania większej powierzchni z kostki betonowej, wykonania większej powierzchni żwirowej określonych w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej odpowiednio załącznik nr 11-13 do SIWZ.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami).
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postepu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/06/2019

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.05.2019
Data udostępnienia informacji: 27.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2019 10:27 Dodanie informacji Maciej Zaborski