Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni


Ogłoszenie o wyniku postępowania 

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni

GCS.DZIP.2715.12.2023
Roboty budowlane


Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe3898ab-f938-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00279124
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.4 Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230696
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.12.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Stefana Okrzei w Gdyni, dz. nr 99, 102, 107, 108 obręb 0015 Grabówek, na podstawie opracowanej przez firmę INDOM Mieczysław Tkaczyk Dokumentacji Projektowej w skład której wchodzą:
a) Projekt budowlany składający się z projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego ,,Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni – etap 1’’ (stanowiący załącznik nr 10 do SWZ),
b) Projekt budowlano-wykonawczy ,, Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 w Gdyni – etap 1’’ - (stanowiący załącznik nr 11 do SWZ),
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (stanowiący załącznik nr 12 do SWZ),
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
37410000-5 - Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14 czerwca 2023 roku do godziny 9:30 wpłynęły cztery oferty na kwoty: 1.163.580,00 zł, 934.800,00 zł, 947.100,00 zł oraz 1.217.700,00 zł. Zamawiający zweryfikował poprawność wyliczenia zaoferowanych w ofertach cen oraz złożonych dokumentów, po weryfikacji Zamawiający nie stwierdził błędów w wyliczeniu cen, natomiast jeden z Wykonawców nie złożył wraz z ofertą wszystkich wymaganych w SWZ dokumentów. Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 700.000,00 zł brutto. Wobec tego, że cena wszystkich złożonych w postępowaniu ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 24.05.2023
Data udostępnienia informacji: 24.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2023 10:18 Aktualizacja treści Anna Urbańska