Budowa boiska i skoczni do skoków w dal na terenie SP nr 51 (dawniej Gimnazjum nr 11) przy ul. Słowackiego w Gdyni


Ogłoszenie nr 500251438-N-2018 z dnia 18-10-2018 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 (dawniej Gimnazjum nr 11) przy ul. Słowackiego w Gdyni.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574. 
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 (dawniej Gimnazjum nr 11) przy ul. Słowackiego w Gdyni.
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111300-1 roboty rozbiórkowe; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych; 45212140-9 montaż urządzeń sportowych; 37451000-4 sprzęt do sportów uprawianych na boiskach, 45112710-5 urządzenie terenów zieleni; . 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 51 zgodnie z dokumentacją projektową o nazwie: „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie Gimnazjum nr 11 przy ul. Słowackiego w Gdyni” (stanowiącą załączniki nr 8 i 9 do SIWZ) opracowaną przez „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ) oraz projektem drogi dojazdowej na czas budowy (stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ), w zakresie: 1) budowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej pozyskanej z przełożenia trawy na stadionie NSR, wykonanie bieżni do skoków w dal o nawierzchni poliuretanowej oraz zeskoku, dostawa i montaż małej architektury, odnowienie istniejącego ogrodzenia, 2) wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar powyższych robót (stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ), 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 z zastrzeżeniem zmiany nawierzchni boiska. Zamiast proponowanej w ramach BO2016 nawierzchni ziemnej zostanie wykonana nawierzchnia z trawy syntetycznej pozyskanej z innego obiektu Zamawiającego. 4. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych, wywóz i utylizacja, 2) wykonanie robót ziemnych i profilowanie podłoża, wywóz i utylizacja, 3) wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach nawierzchni 27x17 m, w tym: a) wykonanie podbudowy zgodnie z dokumentacją projektową pod nawierzchnię z trawy syntetycznej, b) wykonanie obrzeży betonowych ustawionych na ławie betonowej z oporem i obłożonych gumowymi nakładkami, c) transport sztucznej trawy we własnym zakresie z ul. Kazimierza Górskiego 10 , d) ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej – 459 m2 uzyskanej z demontażu nawierzchni Narodowego Stadionu Rugby wraz z zasypem pozyskanym z demontażu. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia zasypu, przy czym dodatkowy zasyp z granulatu syntetycznego powinien być potwierdzony Atestem Higienicznym, e) wklejenie linii w kolorze białym zgodnie z dokumentacja projektową, f) dostawa i montaż 2 nowych bramek aluminiowych 2x3 m wraz z tulejami montażowymi, posiadające certyfikat lub atest bezpieczeństwa, zgodne z normą PN-EN 748:2013-09, 4) wykonanie skoczni do skoku w dal (rozbieżni do skoku w dal o szerokości toru 1,22m i długości 25 m oraz zeskoczni o wymiarach 2,75 x 8m), w tym: a) wykonanie podbudowy pod rozbieg, b) wykonanie obramowania rozbiegu z obrzeży betonowych na ławie betonowej, c) wykonanie syntetycznej, poliuretanowej, nieprzepuszczalnej nawierzchni rozbiegu zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02, d) wykonanie obramowania zeskoczni z obrzeży na ławie betonowej i nakładek elastycznych, e) wykonanie zeskoczni wypełnionej piaskiem, f) dostawa i montaż wyposażenia w postaci: kompletu do skoków w dal: skrzynia, belka, pokrywa do zaślepiania skrzyni oraz osłony zeskoczni; 5) wykonanie wzdłuż jednego z boków boiska, ciągu pieszego o szerokości 2 m i długości ok. 27 m, w tym: a) wykonanie podbudowy pod kostkę betonową, b) wykonanie obramowania z obrzeży betonowych na ławie betonowej, c) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm i grubości 6 cm, d) dostawa i montaż wyposażenia w postaci 4 ławek młodzieżowych oraz 2 koszy na śmieci. Przy montażu należy zachować strefy bezpieczeństwa zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-EN 1176; 6) ustawienie tablicy informacyjnej z regulaminem – treść do uzgodnienia z Zamawiającym; 7) wykonanie, zgodnie z dokumentacją projektową tymczasowej drogi dojazdowej (załącznik nr 11 do SIWZ) na teren budowy oraz dokonanie wszelkich niezbędnych zgód i ustaleń do realizacji tego zadania (uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego, przygotowanie i uzgodnienie z ZDiZ projektu organizacji ruchu na czas budowy); 8) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, w tym: a) remont ogrodzenia oraz furtki (oczyszczenie z rdzy i dwukrotne malowanie), b) remont murka oporowego (wypełnienie ubytków masą szpachlową i pomalowanie), c) ułożenie trawy z rolki o łącznej powierzchni ok. 950 m2 (usunięcie istniejącej darni, nawiezienie czarnoziemu o gr. min. 8 cm, ułożenie trawy rolowanej), d) udrożnienie betonowych korytek odwodnieniowych o długości łącznie ok. 68 mb; 9) doprowadzenie do stanu pierwotnego ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym również odtworzenie do stanu pierwotnego terenu zielonego ze schodami, na którym powstała tymczasowa droga dojazdowa. 5. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 4 pkt. 4 lit. c) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do rozbiegu w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, RAL 2002 (czerwony), 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,5 N/mm2 c) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 50%, d) ścieralność w aparacie Tabera ≤ 2g, 10) posiadać dokumenty potwierdzające parametry ofertowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt 9) lit. a-d) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB, 11) posiadać certyfikat na produkt wydany przez IAAF, 12) zapisy SIWZ dotyczące parametrów technicznych nawierzchni są nadrzędne w stosunku do zapisów dokumentacji projektowej. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 11 do SIWZ. 7. W przypadku wystąpienia w dokumentacji projektowej nazw dostawców, materiałów i technologicznych rozwiązań systemowych, należy je traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że Wykonawca może zaoferować materiały i technologiczne rozwiązania systemowe czy urządzenia równoważne, pod warunkiem, że klasa ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry techniczne i jakościowe. W tej sytuacji Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do montażu/robót uzyskać zgodę Zamawiającego/inspektora nadzoru na zastosowanie zamienników. Wykonawca zobowiązany będzie podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę oferowanego materiału i udokumentować jego jakość, celem porównania. Ponad to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo-techniczne do stosowania w budownictwie. 8. Zamawiający zobowiązuje się protokolarnie przekazać kierownikowi budowy plac budowy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy. 9. Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy. 10. Wszystkie materiały, które zostaną użyte przez Wykonawcę do wykonania zamówienia muszą zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane być dopuszczone do obrotu i posiadać określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Na czas wykonywania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania placu budowy zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 2-3 ustawy Prawo Budowlane tj. odpowiednio zabezpieczyć teren budowy, umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 12. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę mienia, przestrzeganie warunków B.H.P. i p. poż. oraz utrzyma porządek na placu budowy. 13. Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na własny koszt wykonać zasilanie placu budowy w energię elektryczną i wodę, na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym. 14. Odpowiedzialność za nienależyte zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w okresie wykonywania zamówienia ponosić będzie Wykonawca. 15. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektu i infrastruktury zlokalizowanej na terenie placu budowy oraz obiektów i infrastruktury zlokalizowanej poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub/i infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub/i infrastruktury. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 16. W przypadku, gdy część robót wchodzących w skład warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a), będzie wykonywać podwykonawca nie wskazany na spełnienie tego warunku, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić dokumenty potwierdzające nie mniejsze doświadczenie tego podwykonawcy w zakresie wykonywanych przez niego robót, potwierdzające należyte ich wykonanie. Zakres wykonywanych robót przez podwykonawcę może dotyczyć całości warunku udziału w postępowaniu, jak też jego części np. wykonania podbudowy, położenia nawierzchni. 17. Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego o ewentualnych trudnościach związanych wykonaniem robót budowlanych, nieścisłościami wynikającymi z dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia specjalistycznego kierownictwa do prowadzenia budowy. Przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałą obecność na miejscu wykonywania umowy osoby wskazanej w ofercie jako pełniącej funkcję kierownika budowy. 19. Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w radach budowy w przypadku ich zwołania. Przedstawicielem Wykonawcy na radach budowy jest kierownik budowy. 20. Po realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i doprowadzić do stanu pierwotnego teren wokół budowy. Wykonawca zobowiązuje się do uprzątnięcia placu budowy, wywiezienia i utylizacji powstałych odpadów na koszt własny. 21. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu zakończenie wykonania całości robót objętych zamówieniem, nie później jednak niż w terminie 2 dni od zakończenia robót budowlanych i po osiągnięciu gotowości do odbioru. 22. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego całości wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 23 i 24. 23. Przed zgłoszeniem przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca wykona i dostarczy wszystkie niezbędne testy, odbiory i badania z wynikiem pozytywnym oraz wykona i dostarczy dokumentację powykonawczą, o której mowa w ust. 24. 24. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu kompletnej, podpisanej przez Wykonawcę, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (zeskanowana całość wraz z podpisami), niezbędnej do przeprowadzenia odbioru końcowego całości robót, zawierającej między innymi: 1) pisemne oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot zamówienia wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i z ofertą Wykonawcy, 2) dokumentację projektową powykonawczą, 3) dokumentację techniczną zamontowanych urządzeń/materiałów, 4) atest bezpieczeństwa, certyfikaty, deklaracje, oraz inne dokumenty w tym oznakowania towarów, dotyczące zamontowanych materiałów/urządzeń, 5) certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02 nawierzchni o której mowa ust. 4 pkt. 4 lit. c), 6) atest bezpieczeństwa lub certyfikat bramek o których mowa w ust. 4 pkt 3 lit. f) zgodne z normą PN-EN 748:2013-09, 7) dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 6, 7, 8, 10, 11, 8) wszelkie niezbędne pomiary, w szczególności: szkic polowy wraz z kopią zgłoszenia prac geodezyjnych w Referacie Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, 25. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu geodezyjnego pomiaru powykonawczego niezwłocznie po jego otrzymaniu z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni, nie później jednak niż w terminie 50 dni od daty odbioru końcowego całości wykonanych robót. 26. W przypadku braku jakiegokolwiek elementu dokumentacji powykonawczej Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia. W takim przypadku termin odbioru ulega odpowiednio wydłużeniu o czas uzupełnienia brakującej dokumentacji. 27. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych za wyjątkiem udzielonej na okres 60 miesięcy(sześćdziesiąt miesięcy) gwarancji i rękojmi za wady na wykonanie bieżni z nawierzchni poliuretanowej. 28. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności w ramach rękojmi lub gwarancji nie później niż w ciągu 24 godzin od zgłoszenia żądań przez Zamawiającego w tym zakresie i do usunięcia usterki w terminie uzgodnionym przez strony, a w przypadku braku porozumienia stron w tym zakresie w terminie 7 dni. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 30. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 31. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 32. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 33. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108), osób do realizacji, czynności polegających na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, w szczególności: 1) wykonaniu robót ziemnych, 2) wykonaniu robót demontażowych i rozbiórkowych, 3) wykonaniu robót montażowych. 35. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagania zatrudnienia osób na umowę o pracę, w zakresie wskazanym w umowie, poprzez zgłoszenie Państwowej Inspekcji Pracy konieczności przeprowadzenia kontroli zatrudnienia. 36. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp. ) osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 34. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających jej zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233222-1, 45212140-9, 37451000-4, 45112710-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/10/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówieniaWartość bez VAT 224872.93 
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACHLiczba otrzymanych ofert:  1 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie
Nazwa wykonawcy: HYDRO-MAG 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: Garcz, ul. Kartuska 46 
Kod pocztowy: 83-333 
Miejscowość: Chmielno 
Kraj/woj.: pomorskie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 305000.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 305000.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305000.00 
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomtak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 18.10.2018
Data udostępnienia informacji: 18.10.2018