Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni

Gdynia, dnia 25 września 2020 roku
 
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.43.2020
                                   
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy odrzucono oferty następujących Wykonawców:
1)      Gardenia Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699) przy ulicy Kłobuckiej 13,
2)      Elsik Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330) przy ulicy Kościerskiej 8F,
3)      Rajmunda Zalewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rajmund Zalewski Torakol z siedzibą w Koszczały 9 (88-210 poczta Dobre).
 
Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy poinformował w dniu 18 września 2020 roku wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert.
 
3.    Oferty sklasyfikowano (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia” 20%.
 
4.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Grzegorza Leszczyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bellsport Grzegorz Leszczyński z siedzibą w Bytomiu (41-923) przy ulicy Hutniczej 4. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena brutto 60% = 60,00 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% = 20 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100,00 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 796.825,41 zł.
 
5.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 1 października 2020 roku.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 31.08.2020
Data udostępnienia informacji: 31.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.10.2020 12:03 zamieszczenie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania Maciej Zaborski
05.10.2020 13:40 Dodanie informacji Maciej Zaborski
25.09.2020 14:44 Aktualizacja treści Tomasz Klein
15.09.2020 15:03 zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert Maciej Zaborski
10.09.2020 13:28 odpowiedź na pytania Maciej Zaborski
31.08.2020 14:25 Aktualizacja treści Tomasz Klein
31.08.2020 13:37 Dodanie informacji Tomasz Klein