Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni

Ogłoszenie nr 510431396-N-2021 z dnia 18.05.2021 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 774463-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 540410340-N-2021, 540416381-N-2021, 540421948-N-2021, 540424582-N-2021, 540426692-N-2021
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.60.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni, dz. nr 557/2, 556, 512 obręb 0017 Karwiny, na podstawie i zgodnie z Dokumentacją projektową opracowaną przez firmę Mieczysława Tkaczyka ,,INDOM Mieczysław Tkaczyk’’ oraz przez firmę Anmar Projekt Sp. z o.o.: 1) Projektem budowlanym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, budowa obiektów małej architektury oraz budowa piłkochwytów na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ), 2) Projektem budowlanym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni – przebudowa przyłącza i instalacji kanalizacji deszczowej” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), 3) Projektem budowlanym ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie ZSP nr 2 przy Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ), 4) Projektem budowlano - wykonawczym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ), 5) Projektem budowlano - wykonawczym „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni – instalacja kanalizacji deszczowej” (stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ), 6) Projektem budowlano-wykonawczym ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie ZSP nr 2 przy Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ), 7) Uzupełnieniem do projektu budowlano wykonawczego „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącym załącznik nr 14 do SIWZ), 8) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni” (stanowiącą załącznik nr 15 do SIWZ), 9) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych „Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSP nr 2 przy ul. Leopolda Staffa w Gdyni – instalacja kanalizacji deszczowej” (stanowiącą załącznik nr 16 do SIWZ), 10) Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ,,Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia boiska do piłki nożnej na terenie ZSP nr 2 przy Leopolda Staffa w Gdyni’’ (stanowiącą załącznik nr 17 do SIWZ). 2. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmuje w szczególności: Uwaga! O rozpoczęciu robót należy powiadomić pisemnie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem zgodnie z uzgodnieniami nr 403/19/TT z dnia 18.07.2019 r., nr 251/20/TT z dnia 07.05.2020 r. stanowiącymi załącznik nr 23 do SIWZ. 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, 2) wykonanie drogi tymczasowej wraz z wykonaniem podcięć pielęgnacyjnych, Uwaga! Zaleca się dokonanie wizji lokalnej. Przed realizacją robót należy przedstawić i zatwierdzić w Referacie Zajęć Pasa Drogowego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni projekt organizacji placu budowy zgodnie z załącznikiem nr 22 do SIWZ. 3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, w tym rozbiórka istniejących słupów oświetleniowych wraz z likwidacją kabli o długości ok. 180 m, wywóz i utylizacja oraz demontaż monitoringu w postaci dwóch kamer na jednym ze słupów oświetleniowych, 4) wykonanie robót ziemnych, Uwaga! Roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonywać ręcznie z należytą ostrożnością, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia. 5) wykonanie podbudowy z kruszyw oraz ustawienie obrzeży betonowych z nakładkami gumowymi, 6) rozbiórka istniejącej kanalizacji deszczowej pod płytą istniejącego boiska oraz wykonanie nowego systemu drenarskiego boiska wraz z przebudową studni i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zgodnie z załącznikami 9, 12 oraz 16 do SIWZ, Uwaga! O rozpoczęciu i zakończeniu robót branży sanitarnej dotyczących kanalizacji deszczowej należy powiadomić pisemnie Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zgodnie z uzgodnieniem nr UIU.7011.395.2020.MK z dnia 03.06.2020 r. (stanowiącym załącznik nr 24 do SIWZ). Jednocześnie zgodnie z zapisami uzgodnienia zakres robót kanalizacji sanitarnej podlega odbiorowi przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni. 7) wykonanie nowej linii kablowej wraz z odcinkowym ułożeniem rur osłonowych na przewodach kablowych, Uwaga! Zamawiający rezygnuje z wykonania rur osłonowych zaprojektowanych od trzech stron płyty boiska zawartych w opracowaniach będących załącznikami nr 8, 11 i 15 do SIWZ. Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia kosztu ich wykonania. 8) dostawa i montaż masztów oświetleniowych o wysokości 10 m (6 szt.) wraz z poprzeczkami (6 szt.) oraz naświetlaczami (12 szt.), 9) wykonanie uziemienia masztów, 10) ponowny montaż monitoringu, o którym mowa w pkt 3, na skrajnym słupie oświetleniowym boiska zlokalizowanym od strony północno-zachodniej, 11) wykonanie instalacji w budynku szkoły, 12) wykonanie pomiarów instalacji, 13) budowa szafki oświetleniowej, 14) wykonanie warstwy shockpad przepuszczalnej dla wody wykonanej metodą in situ lub w postaci maty prefabrykowanej zgodnie z załącznikami nr 8, 11 i 15 do SIWZ, 15) wykonanie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej o pow. ok. 2265 m2 z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM z recyklingu w kolorze szarym, o wysokości włókna min. 40 mm – max 55 mm powyżej maty, 16) wykonanie linii wklejanych na boisku, 17) wykonanie logo Gdynia Sport w przeciwległych narożnikach boiska; logo Gdynia Sport jest dostępne na stronie internetowej Zamawiającego https://gdyniasport.pl/pl/o-nas/logo, 18) dostawa i montaż nowych bramek do piłki nożnej – 2 szt., 19) ustawienie chorągiewek narożnych – 4 szt., 20) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska do piłki nożnej - 1 szt., Uwaga! Zamawiający zmienia treść i wygląd tablicy informacyjnej względem przedstawionej w dokumentacji projektowej. Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże mailowo wzór tablicy z regulaminem. Treść tablicy informacyjnej z regulaminem należy uzgodnić z Zamawiającym przed wbudowaniem. 21) oczyszczenie trybun, 22) dostawa i montaż piłkochwytów o wysokości 3 m wzdłuż dłuższego boku boiska oraz o wysokości 6 m za bramkami, Uwaga! Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie piłkochwytów umiejscowionych za bramkami. Zamiast wymiany siatek należy wykonać nowe, wyższe piłkochwyty o wysokości 6 m zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ. 23) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 24) odtworzenie trawników, 25) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45231400-9, 45316100-6, 45232130-2, 37451000-4, 45223800-4, 45342000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1322008.88
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Elsik Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Kościerska 8F
Kod pocztowy: 83-330
Miejscowość: Żukowo
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 934800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 934800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1080948.17
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2020
Data udostępnienia informacji: 30.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2021 15:35 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
27.04.2021 12:26 Aktualizacja treści Tomasz Klein
14.04.2021 12:48 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
31.03.2021 15:28 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
24.03.2021 13:16 Aktualizacja treści Tomasz Klein
09.03.2021 14:37 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
16.02.2021 13:32 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
29.01.2021 12:10 Dodanie informacji Maciej Zaborski