Budowa boisk wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni

Ogłoszenie nr 500080680-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.
 
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Budowa boisk wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500063869-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa boisk wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.25.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z dostawą wyposażenia przy Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym pod nazwą „Urządzenia sportowe na terenie sportowo-rekreacyjnym przy Szkole Podstawowej nr 16 na działce nr 663 obręb 24 – Pustki Cisowskie w Gdyni przy ul. Chabrowej 43” (stanowiącym załącznik nr 6 do zaproszenia do negocjacji), specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 7 do zaproszenia do negocjacji) opracowanymi przez Mirosława Frąszczaka. Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiar robót (stanowiący załącznik nr 8 do zaproszenia do negocjacji). 2. Uwaga: Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie tylko części zakresu opisanego w dokumentacji projektowej. Przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje prac związanych z wykonaniem i dostawą urządzeń Crossfitu. 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót rozbiórkowych i prac demontażowych, wraz z wywozem i utylizacją: a) dwa betonowe stoły do ping – ponga, b) piłkochwyt wzdłuż linii końcowej boiska do piłki nożnej wraz z fundamentami, 2) wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej z systemowych paneli o wys. 4 m z dwuskrzydłową bramą i dwiema furtkami oraz piłkochwytu systemowego o wys. 5 m z siatki polipropylenowej wzdłuż linii końcowych boiska, 3) dostawa i montaż wyposażenia w postaci: a) dwóch nowych bramek do piłki nożnej, o wymiarze 5 x 2 m, posiadających słupki i porzeczkę z wzmocnionego profilu aluminiowego oraz pozostałe elementy konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, z siatkami, pokrywami tulei, montowanych w tulejach osadzonych w fundamentach blokowych, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748:2013-09, b) dwóch bramek do piłki ręcznej - o wymiarze 3 x 2 m, posiadających słupki i porzeczkę z wzmocnionego profilu aluminiowego oraz pozostałe elementy konstrukcji z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, z siatkami, pokrywami tulei, montowanych w fundamentach blokowych, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 749:2006, c) dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 2,6 - 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z siatką łańcuchową, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, pokrywami tulei, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006, d) dwóch aluminiowych uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego o wysokości 2,54 m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 12,80 m, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej, posiadających atest bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, e) tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 90x140 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym, 4) wykonanie trawników dywanowych siewem, 5) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 6- 7 do zaproszenia do negocjacji)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
 
Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45112000-5, 45262300-4, 45233200-1, 45340000-2, 45212221-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 130081.30
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Elsik Sp. zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lniska 22
Kod pocztowy: 83-330
Miejscowość: Żukowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 160000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 160000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 160000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia zwolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę boisk wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej w Gdyni” - znak sprawy: GCS.DZPI.2710.67.2017, Ogłoszenie o zamówieniu nr 578646-N-2017 z dnia 28.08.2017 r., nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 22.12.2017
Data udostępnienia informacji: 22.12.2017