Budowa boisk na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i boiska nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Zespołu Szkół nr 15 przy ul. Jowisza w Gdyni”
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o. o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ulicy Puławskiej 38. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1) cena 60% = 60 punktów;
2) okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3) termin realizacji 20% = 14,44 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 94,44 punktów. Cena oferty brutto wynosi 641.913,45zł.

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 15 maja 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 08.05.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2018 15:44 Dodanie informacji Anna Urbańska