Zakup narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Gdynia, 04.06.2012 r.
 
Gdynia: Zakup narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i RekreacjiOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2012 r. pod numerem: 123187 - 2012
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90525 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 44500000-5 narzędzia, zamki, klucze, zawiasy w tym: 44510000-8 narzędzia, 44511000-5 narzędzia ręczne, 44511200-7 narzędzia ogrodnicze, 44512200-4 szczypce, 44425000-5 pierścienie, 44512300-5 młotki; 43132300-0 wiertła, 44425000-5 pierścienie. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych narzędzi na potrzeby Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 3. Szczegółowy wykaz rzeczowo - ilościowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Przy każdorazowym zamówieniu Zamawiający będzie miał możliwość dowolnego wyboru rodzaju produktów, o których mowa w załączniku nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający informuje, iż ilości przedmiotów wskazane w załącznik nr 5 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i umożliwić odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 10.00 a 15.30. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu odbiór towaru na terenie miasta Gdyni lub w promieniu 10 km poza granicami miasta Gdyni. 7. Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą partię towaru bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 10.00 a 15.30. 8. Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 2 do umowy. 9. Wykonawca udziela rocznej gwarancji i rękojmi za wady na sprzedany towar. Termin liczony jest od daty sprzedaży (odbioru) poszczególnej partii towaru. 10. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być dopuszczone do obrotu i posiadać, określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dokumenty potwierdzające ocenę zgodności. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.50.00.00-5, 44.51.00.00-8, 44.51.10.00-5, 44.51.12.00-7, 44.51.22.00-4, 44.42.50.00-5, 44.51.23.00-5, 43.13.23.00-0, 44.42.50.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.05.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Metalzbyt - Hurt Sp. z o.o., Bardowskiego 2, 43-300 Bielsko Biała, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 35770,44
  • Oferta z najniższą ceną: 35770,44 / Oferta z najwyższą ceną: 83347,16
  • Waluta: PLN.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.06.2012
Data udostępnienia informacji: 04.06.2012
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.06.2012 14:21 Dodanie informacji Maciej Zaborski