Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni

Gdynia, dnia  13 kwietnia 2018 roku.

l.dz. 1808/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.62.2017
 
Wybór oferty najkorzystniejszej z pozostałych ofert.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, informuję iż w związku z uchyleniem się przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana tj. SPORT-TRACK Sp. z o. o. z siedzibą w Wysoka  (52-200) przy ul. Jasna 9, od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Wymianę nawierzchni ze sztucznej trawy na Narodowym Stadionie Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej z pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

W związku z art. 24aa ust. 2 Ustawy w przypadku uchylania się Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, od zawarcia umowy Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

W związku z odrzuceniem przez Zamawiającego w dniu 19 września 2017 roku oferty Wykonawcy SPORT-TRACK Sp. z o. o., Wykonawca Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 Ustawy, złożyła w dniu 26 września 2017 roku wymagane dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy.

Zamawiający po otrzymaniu dokumentów zbadał czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy zaproponowana nawierzchnia spełnia określone przez Zamawiającego wymagania. Oferta złożona przez Panoramę Obiekty Sportowe Sp. z o.o. spełnia wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Ustawy.

W związku z wcześniejszą pozytywną weryfikacją dokumentów Zamawiający nie badał ponownie oferty ocenianej najwyżej z pozostałych ofert.
Zgodnie z art. 94 ust. 3 oraz 24aa ust.2 Ustawy wybrano ofertę złożoną przez Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 38. Cena oferty brutto wynosi 2.368.868,71 zł.

Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 19 kwietnia 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Marzena Angielczyk
Ostatnio zmodyfikował: Marzena Angielczyk
Data wytworzenia informacji: 13.04.2018
Data udostępnienia informacji: 13.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2018 08:16 Dodanie informacji Marzena Angielczyk