Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłociągu i budową boisk na terenie ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

Ogłoszenie nr 500129564-N-2018 z dnia 08-06-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłociągu i budową boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551677-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ciepłociągu i budową boisk sportowych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.19.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV sklasyfikowany jest jako: 45212000-6 roboty budowlane w zakresie budowy sportowych obiektów budowlanych; 45111200-0 roboty zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45111300-1 roboty rozbiórkowe; 45233222-1 roboty w zakresie placów utwardzonych; 45212140-9 montaż urządzeń sportowych; 45112710-5 urządzenie terenów zieleni; 45232130-2 - odwodnienie z prefabrykowanych elementów betonowych; 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów; 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni w zakresie: 1) remontu sieci ciepłowniczej niskich parametrów, na podstawie i zgodnie z dokumentacją „Projekt remontu sieci ciepłowniczej niskich parametrów na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Wejherowskiej 55 w Gdyni” (stanowiącym załącznik nr 8 Do SIWZ) opracowaną przez Przedsiębiorstwo Techniczne Ogion Jacek Maniszewski, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), 2) budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku, na podstawie i zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym pod nazwą „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5” (stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ), opracowanymi przez firmę „INDOM” Mieczysław Tkaczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 12 do SIWZ), 3) budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej, na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową: „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej na terenie ZSO nr 5 przy ul. Wejherowskiej w Gdyni” (stanowiącą załącznik do SIWZ nr 10) opracowaną przez firmę „INDOM” Mieczysław Takczyk, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ), 4) Wyłącznie dla celów informacyjnych Zamawiający załącza przedmiary powyższych robót (stanowiące odpowiednio załączniki nr 14 – 16 do SIWZ). 3. Zakres prac będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem ciepłociągu: a) zabezpieczenie terenu i organizacja placu budowy, b) wykonanie robót ziemnych (m.in. wykonanie wykopów, przekopów, umocnienia ścian pionowych wykopów liniowych, wykonanie podłoża pod kanały, oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, wykonanie obsypki rurociągu kruszywem, zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, zasypywanie wykopów, wywóz i utylizacja nadmiaru ziemi), c) oznakowanie trasy ciepłociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego, d) demontaż rur preizolowanych o średnicy 100/200 mm o dł. 60,8 m, e) demontaż rur preizolowanych o średnicy 65/140 mm o dł. 60,8 m, f) transport złomu, g) wykonanie fundamentów z bloczków betonowych, h) wykonanie przejść przez ściany komór ciepłowniczych, i) montaż zaworów w komorach ciepłowniczych, j) montaż rur preizolowanych PEX o średnicy 110/180 mm o dł. 60,8 m, k) montaż rur preizolowanych PEX o średnicy 75/140 mm o dł. 60,8 m, l) montaż muf end-cap o średnicy 180 mm, m) montaż muf end-cap o średnicy 140 mm, n) montaż złączek gwintowanych o średnicy minimalnej 100/110 mm, o) montaż złączek gwintowanych o średnicy minimalnej 65/75 mm, p) wykonanie badań szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150 mm, q) płukanie rurociągów sieci cieplnych o średnicy nominalnej do 150 mm, r) uruchomienie rurociągów sieci cieplnych dla odcinka do 100m długości o śr. 25-150 mm, s) wykonanie dokumentacji geodezyjnej. 2) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku: a) wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórkowych do budowy boiska poliuretanowego i bieżni wraz z zeskocznią do skoku w dal i rozbiegu (w tym: rozbiórka obrzeży betonowych, rozbiórka i utylizacja istniejących piłkochwytów, rozbiórka i utylizacja istniejących bramek do piłki nożnej), b) wykonanie robót ziemnych (usunięcie wierzchniej warstwy istniejącego boiska z całej powierzchni na której wykonywane będą roboty ziemne i wyrównanie poziomu terenu), c) wykonanie podbudowy pod boisko wielofunkcyjne o wymiarach ok. 30m x 17 m i skocznię do skoku w dal o wymiarach rozbiegu 43,5m x 4,86 m, o następującej konstrukcji na gruncie rodzimym: A. warstwa betonu C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym o grubości 100 mm, B. warstwa z podsypki piaskowej zagęszczonej o grubości 100 mm, d) wykonanie sportowej nawierzchni syntetycznej, poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego do siatkówki i koszykówki o wymiarach ok. 30m x 17m oraz skoczni do skoku w dal i trójskoku o wymiarach rozbiegu 43,5 m x 4,86 m, o następującej konstrukcji: A. warstwa użytkowa o grubości min. 2 mm na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego EPDM frakcji 0-1,5 mm, B. warstwa zamykająca na bazie żywic poliuretanowych, C. warstwa nośna o grubości 11 mm na bazie żywic poliuretanowych i granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4 mm, e) wykonanie zeskoczni do skoku w dal o wymiarach 9 m x 4,86 m o następującej konstrukcji nawierzchni: A. warstwa piasku o frakcji 0-2 mm o grubości 300 mm położona na gruncie rodzimym i odseparowana od niego geowłókniną. f) wykonanie nawierzchni, o której mowa w pkt. 23 w następującej kolorystyce: A. boisko wielofunkcyjne i bieżnia – ciemny niebieski – RAL 2002 (czerwony ceglasty) wg producenta, g) malowanie linii o grubości 5 cm farbą poliuretanową w następującej kolorystyce: A. boisko do koszykówki – żółty siarkowy – RAL 1016 wg producenta, B. boisko do siatkówki – niebieski brylantowy – RAL 5007 wg producenta, C. boisko do tenisa – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, D. linie torów rozbieżni – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, E. logo „Gdynia sport” – biały alpejski – RAL 9010 wg producenta, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport, h) dostawa i montaż wyposażenia: A. komplet dwóch koszy do koszykówki o konstrukcji stalowej ocynkowanej o wymiarach wysięgu 1650 mm, wymiarach tablicy min. 1600x1000 mm, wysokości montażowej obręczy nad płaszczyzną nawierzchni 3,05 m, montowanych w fundamentach blokowych, z tablicami stalowymi z kraty ażurowej z siatką łańcuchową, z obręczami stalowymi z siatkami łańcuchowymi, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 1270:2006, wysokość koszy od poziomu boiska 3,05 m, B. komplet dwóch aluminiowych uniwersalnych słupków do siatkówki i tenisa ziemnego i siatki do gry siatkówkę i tenisa ziemnego o wysokości 2,54 m powyżej płaszczyzny nawierzchni i osiowym rozstawem równym 12,80 m, montowanych w tulejach aluminiowych z pokrywami tulei, siatką do piłki siatkowej, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01, i) wykonanie nowego piłkochwytu o długości L=30 m i wysokości H= 4,10m o kolorze zielonym (RAL 6005), składającego się z paneli o wymiarach 2500mm x 2030mm, j) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu, k) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska i bieżni o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym. 3) Wykonanie robót budowlanych związanych z budową boiska z trawy syntetycznej: a) przygotowanie i zabezpieczenie terenu, b) wykonanie robót ziemnych wraz z profilowaniem podłoża, c) wykonanie podbudowy boiska z trawy syntetycznej o wymiarach ok. 37x30m i powierzchni ok.1110 m2 na gruncie rodzimym, o następującej konstrukcji: A. warstwa odsączająca z podsypki piaskowej o grubości 100 mm, B. podbudowa z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 60 mm, C. podbudowa z miału kamiennego o grubości 20 mm, d) wykonanie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej do piłki nożnej i piłki ręcznej o nawierzchni ze sztucznej trawy pochodzącej z recyklingu (trawa uzyskana z przeniesienia z Boiska Narodowego Stadionu Rugby) o wymiarach ok. 37x30m i powierzchni ok.1110 m2, o grubości 67 mm, e) wykonanie zasypu piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM uzyskanym z demontażu wraz z uzupełnieniem nowym zasypem zgodnie z dokumentacją projektową, f) dostawa i montaż wyposażenia: A. bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m - 1 komplet (2 sztuki) montowane w tulejach, posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 748:2013-09 lub PN-EN 748+A1:2018-04, wraz z siatkami, B. bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3m x 2m – 2 komplety (4 sztuki) montowane w tulejach, , posiadających atest bezpieczeństwa oraz zgodność z normą PN-EN 749:2006, wraz z siatkami, g) wykonanie, dostawa i montaż piłkochwytów z siatki propylenowej o H=4m (dł. L=2 x 27 m i L=2 x 96m), h) wyznaczenie linii boiska piłkarskiego w kolorze białym alpejskim –RAL 9010 o grubości 10 cm, i) wyznaczenie na boisku piłkarskim dwóch boisk do piłki ręcznej o wymiarach 13,60 m x 27,20 m – kolor żółty siarkowy – RAL 1016 o grubości 5 cm, j) remont instalacji kanalizacji deszczowej w następującym zakresie: A. demontaż fragmentu istniejącej kanalizacji deszczowej, B. wykonanie nowego odcinka kanalizacji o dł 12,78 m wraz z trzema studzienkami z tworzywa sztucznego, C. ułożenie rur na podsypce piaskowej o grubości 20 cm, D. ułożenie studzienek na podsypce piaskowej o grubości 10 cm E. zasypanie rur i zagęszczenie nawierzchni do stopnia zagęszczenia min. 90% zagęszczenia gruntu rodzimego, F. wykonanie zasypki dookoła studzienek z jednoczesnym zagęszczeniem, G. wykonanie prac porządkujących teren, H. wykonanie prac geodezyjnych związanych z ułożeniem nowego odcinka kanalizacji, k) odnowienie istniejących ławek i dostawa dwóch betonowych koszy na śmieci, l) wykonanie prac porządkujących teren, m) dostawa i montaż tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z boiska i bieżni o konstrukcji blachy stalowej lub płyty z tworzywa sztucznego, o wymiarach tarczy tablicy 50x70 cm posadowionej za pośrednictwem fundamentów betonowych monolitycznych, treść tablicy informacyjnej uzgodnić przed wbudowaniem z Zamawiającym. 4. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 2 lit. d) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z wymogami aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02, 6) posiadać kartę techniczną potwierdzoną przez jej producenta, 7) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 8) posiadać autoryzację producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię, 9) spełniać następujące parametry techniczne: a) grubość nawierzchni ≥ 13 mm, b) wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,40 MPa, c) ścieralność (q) ≤ 4, d) wydłużenie względne przy zerwaniu ≥40 %, e) współczynnik tarcia kinetycznego: e.1. nawierzchnia sucha 80-110, e.2. nawierzchnia mokra 55-110, 10) w przypadku różnic dotyczących wymaganych parametrów technicznych nawierzchni, pomiędzy dokumentacją projektową a SIWZ, obowiązują postanowienia SIWZ, 11) posiadać dokument/y potwierdzający/ce parametry oferowanej nawierzchni, o których mowa w szczególności w pkt. 9 lit. a) – e) w postaci wyniku badań nawierzchni przez specjalistyczne laboratorium badające nawierzchnie sportowe np. Labosport, ITB. 5. Nawierzchnia wraz z zasypem przechowywanym w workach typu big-bag, o których mowa w ust. 3 pkt 3 lit. d)-e) składowane będą na terenie Gdyńskiego Centrum Sportu i muszą zostać przetransportowane przez Wykonawcę z terenu Gdyńskiego Centrum Sportu przy ul. Olimpijskiej 5/9 na teren inwestycji. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączona dokumentacja projektowa stanowiąca odpowiednio załącznik nr 8 - 16 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45233222-1, 45212140-9, 45112710-5, 45232130-2, 45231110-9, 45231100-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 635921.21
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Elsik Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Lniska 22
Kod pocztowy: 83-330
Miejscowość: Żukowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 596550
Oferta z najniższą ceną/kosztem 596550
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 596550
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 08.06.2018
Data udostępnienia informacji: 08.06.2018