Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącej i budowy nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem

Ogłoszenie nr 510533915-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącej i budowy nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem w obszarze nr 2 na Plaży Miejskiej w Gdyni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 550223758-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejącej i budowy nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem w obszarze nr 2 na Plaży Miejskiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2711.17.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki istniejącej i budowie nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni w obszarze nr 2, będących rozszerzeniem zakresu robót wykonywanych na podstawie umowy nr 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r.(zwanej dalej „Umową podstawową”), na fragmencie gruntu oznaczonym jako działki o nr 434, 436, 437, 440, 443 obr. 0016 Kamienna Góra na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową pod nazwą „Rozbiórka istniejącej oraz budowa nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni” opracowaną przez firmę Bartłomieja Figur ,,KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne”. 2. Zakres prac będących przedmiotem umowy zgodnie z Dokumentacją projektową obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy oraz urządzeń istniejących, 2) rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej brukowej wraz podbudową, wywóz i utylizacja, 3) wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni kładek pieszych, wywóz i utylizacja, 4) wykonanie robót rozbiórkowych konstrukcji kładek pieszych z krawężników betonowych – pozostawienie części do ponownego wykorzystania (przyjęto 25% krawężników betonowych do pozostawienia i ponownego wykorzystania), pozostałe wywóz i utylizacja, 5) rozbiórka ław pod krawężniki, wywóz i utylizacja, 6) rozbiórka legarów, wywóz i utylizacja, 7) wykonanie demontażu koszy na śmieci – pozostawienie do ponownego wykorzystania; elementy małej architektury należy odpowiednio zabezpieczyć i składować do czasu ponownego wbudowania, 8) wykonanie robót ziemnych ręcznie i mechanicznie, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, 9) wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową zgodnie z Dokumentacją projektową, 10) wykonania konstrukcji i nawierzchni kładek: a) wykonanie podkładów betonowych C12/15, b) ustawienie krawężników betonowych – materiał z odzysku, c) ustawienie krawężników betonowych – materiał nowy, d) wykonanie palowania pod nawierzchnię kładek pieszych, e) wykonanie konstrukcji i nawierzchni kładek z tworzywa sztucznego barwionego w masie, w kolorze brązowym (wg producenta), – deski ryflowane grubości 4 cm (nawierzchnia kładek), legary, deski łączeniowe, belki oczepowe oraz pale; montowane na łączniki śrubowe ze stali nierdzewnej i łączniki kątowe ze stali ocynkowanej. 11) montaż elementów małej architektury– elementy z demontażu - kosze na śmieci, 12) budowa oświetlenia kładek: a) budowa szafki sterowniczej na fundamencie wraz z wykonaniem sprawdzenia i pomiarów, b) budowa linii kablowych wraz z montażem opraw oświetlenia: roboty ziemne liniowe, ułożenie kabli w rurach osłonowych, montaż opraw oświetlenia, badania i pomiary. 13) wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45246500-8
Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45112000-5, 45243400-6, 45242000-5, 45112720-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 167233
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: HANIMAT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowa 3
Kod pocztowy: 84-123
Miejscowość: Rekowo Górne
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 205696.59
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205696.59
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 205696.59
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomtak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (zwanej dalej „Ustawą”) – w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem polegającym na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe udzielone w wyniku postępowania znak sprawy GCS.DZPI.2710.38.2020 i objętego umową nr 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz z oświetleniem na Plaży Miejskiej w Gdyni. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane będące rozszerzeniem o dodatkowy zakres terenowy robót budowlanych, polegających na rozebraniu istniejącej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych oraz budowie nowej nawierzchni i konstrukcji kładek pieszych wraz oświetleniem w obszarze nr 2 na Plaży Miejskiej w Gdyni, objętych umową 228/JB/2020 z dnia 17 września 2020 r. Zarówno zakres terenowy objęty umową 228/JB/2020 jak i zakres niniejszego zamówienia stanowią całość Dokumentacji projektowej oraz objęte są jednym dokumentem decyzji pozwolenia na budowę. Celem zamówienia jest zrealizowanie całego zakresu dokumentacji projektowej objętej jednym pozwoleniem na budowę. Zamawiający przewidział w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu nr 574409-N-2020 z dnia 2020-08-13 r., udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe i było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 04.12.2020
Data udostępnienia informacji: 04.12.2020