Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru w roku 2020

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru w roku 2020”.
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Termin realizowania dostawy” 20%), „Wykształcenie osób oddelegowanych do realizacji zamówienia” 20% .
 
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę HEIN Sp. z o. o., z siedzibą w Miszewie (80-297 Banino) przy ulicy Gdyńskiej 92. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) cena brutto oferty 60% = 60 punktów,
2) termin realizacji dostawy 20%  = 20 punktów,
3) wykształcenie osób oddelegowanych do realizacji zamówienia” 20% = 0 punktów,
łączna punktacja oceny oferty = 80 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 325.668,30  zł.
 
4.    Jednocześnie informuję, iż Zamawiający, w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy.
Przewidywany termin zawarcia umowy wyznaczono na dzień 22 lipca 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 22.07.2020
Data udostępnienia informacji: 22.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.07.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.07.2020 11:26 Aktualizacja treści Anna Urbańska