Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru w roku 2019

Ogłoszenie nr 589846-N-2019 z dnia 2019-08-26 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru w roku 2019
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9 , 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (URL): www.gdyniasport.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.gdynia.pl/bip/gcs

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.gdynia.pl/bip/gcs

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie Zamawiającego
Adres:
ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na obiektach sportowych GCS oraz dostawa nasion traw, nawozu i żwiru w roku 2019
Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.74.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 77320000-9 – usługi utrzymania terenów sportowych, 77314100-5 - usługi w zakresie trawników, 03111000-2 – nasiona, 14212120-7 – żwir, 24400000-8 – nawozy, 16160000-4 - różny sprzęt ogrodniczy, 19510000-4 – produkty z gumy. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku 2019 prac pielęgnacyjno – renowacyjnych na dwóch boiskach trawiastych Gdyńskiego Centrum Sportu o łącznej powierzchni 16.000 m2 oraz prac związanych z koszeniem trawnika terenu płaskiego i nasypu wokół budynku hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena wraz z dostawą nasion trawy, nawozu, żwiru również dla potrzeb innych obiektów Zamawiającego oraz wynajem maszyn. 3. Prace pielęgnacyjno – renowacyjne realizowane będą dla potrzeb następujących obiektów Zamawiającego: 1) boiska Stadionu Miejskiego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) boiska trawiastego bocznego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni, 3) terenu hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena znajdującej się przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni. 4. Dostawy realizowane będą dla potrzeb następujących obiektów Zamawiającego: 1) boiska Stadionu Miejskiego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 8.000 m2, 2) boiska trawiastego bocznego znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 8.000 m2, 3) przystani jachtowej - Mariny Gdynia znajdującej się przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni – trawniki płaskie o powierzchni 1000 m2, 4) boiska ze sztuczną nawierzchnią znajdującego się przy ul. Olimpijskiej 5 w Gdyni – o powierzchni 6.861,94 m2, 5) boiska ze sztuczną trawą znajdującego się na obiekcie Narodowego Stadionu Rugby przy ul. Kazimierza Górskiego 10 w Gdyni – o powierzchni 8.880 m2, 6) hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena znajdującej się przy ul. Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni – trawniki płaskie o powierzchni 7.580 m2 i trawniki na nasypie budynku 3440 m2. 5. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) dostawę żwiru o gramaturze max 0,2 cm – łącznie 350 ton 2) dostawę nasion trawy do regeneracji boisk sportowych (odmiany użyte do kompozycji muszą być rekomendowane na boiska sportowe) – łącznie 1610 kg, 3) dostawę nasion trawy dla potrzeb regeneracji trawnika przystani jachtowej Marina Gdynia – łącznie 60 kg, 4) dostawę nawozu dla potrzeb regeneracji boisk sportowych oraz trawnika przystani jachtowej Marina Gdynia – łącznie 3504 kg, 5) dostawę preparatu chwastobójczego do usuwania roślin między innymi z pomiędzy kostki brukowej – 13 l, 6) dostawę preparatów grzybobójczych ( fungicydów) łącznie 29 l i 6 kg tj.: a) zawierających azoksystrobinę – 10 l, b) zawierających mankozeb – 4 kg, c) zawierających iprodion – 8 l, d) zawierających propikonazol – 5 l e) zawierających prochloraz – 6 l, f) zawierających fludioksonil + cyprodynil – 2 kg. 7) usługę wertykulacji i maszynowego wgłębnego dwukierunkowego podsiewu nasion traw, w tym dodatkowy podsiew nasion traw siewnikiem kołowym i ręcznie - łącznie 10 zabiegów na dwóch obiektach, 8) usługę wertykulacji i maszynowego wgłębnego dwukierunkowego podsiewu nasion traw, w tym dodatkowy podsiew nasion traw siewnikiem kołowym i ręcznie - 2 zabiegi na terenie Przystani Jachtowej Mariny Gdynia, 9) usługę aeracji perforacyjnej pionowej-kołkowej - łącznie 11 zabiegów na dwóch boiskach, 10) usługę aeracji perforacyjnej pionowej-kołkowej – 2 zabiegi na terenie Przystani Jachtowej Mariny Gdynia, 11) usługę aeracji perforacyjnej pionowej-szczelinowej – łącznie 10 zabiegów na dwóch boiskach, 12) usługę piaskowania boisk – łącznie 7 zabiegów na dwóch boiskach, 13) usługę miejscowej wymiany trawy wraz z darniną (3 - 4 cm) na łącznej powierzchni około 800 m2, w tym Stadion Miejski 500 m2, 14) usługę koszenia trawy na trawnikach płaskich hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena – raz na dwa tygodnie w okresie od dnia zawarcia umowy do końca października, 15) usługę regeneracji trawnika hali widowiskowo – sportowej Gdynia Arena zniszczonego przez dziki - na łącznej powierzchni około 3500 m2, 16) usługę top dresingu – łącznie 4 zabiegi na dwóch obiektach w tym 3 usługi na Stadionie Miejskim, 1 usługa na boisku trawiastym bocznym, 17) usługę oprysku ekoużyźniaczem czyli preparatem biohumusowym – łącznie 8 zabiegów na Stadionie Miejskim, 18) wynajem czyszczarki do sztucznej nawierzchni bez operatora – 3 razy w roku na 2 tygodnie - czas pracy łącznie 100 godzin (Nauczycielska 20 godz., NSR 40 godz., Boisko B 40 godz.) 19) dostawę granulatu EPDM gumowego z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym – łącznie 6 worków po 1.000 kg w każdym worku. 20) dostawę farby do malowania linii boisk najwyższej klasy rozgrywkowej - łącznie 300 litrów. 21) dostawę farby do malowania linii boisk na murawach naturalnych– łącznie 300 litrów. 6. Dostawy, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 - 6 przeznaczone są zarówno dla potrzeb usług pielęgnacyjno - renowacyjnych wykonywanych przez Wykonawcę jak również dla potrzeb prac pielęgnacyjno - renowacyjnych wykonywanych samodzielnie przez osoby Zamawiającego. W związku z czym Zamawiający w celu uniknięcia sytuacji stosowania na obiekcie sportowym różnych rodzajów, gatunków produktów w niniejszym postępowaniu zleca Wykonawcy niezbędną do końca 2019 roku kompleksową dostawę produktów związanych z utrzymaniem przedmiotowych obiektów sportowych. 7. Wymagania w zakresie dostarczonych nawozów i oprysków: 1) wykonawca zobowiązany jest dostarczyć nawozy granulowane i nawozy krystaliczne do oprysku o następującym składzie: a) trawnik (nawóz) wczesnowiosenny o składzie N (14%), P (5%), K (8%), MgO (2%), Fe (8%), w ilości 40 kg, b) nawozy krystaliczne do oprysku o składzie N (20%), P (20%), K (20%), w ilości 30 kg, c) nawozy krystaliczne do oprysku o składzie N (11%), P (12%), K (38%), w ilości 4 kg, d) nawóz mikroelementowy zawierający magnez wzbogacony w mikroelementy MgO 16%, w ilości 30 kg, e) nawóz mikroelementowy zawierający żelazo w formie chelatowej Fe (8%) w ilości 10 kg, f) preparat dolistny zawierający krzem aktywny, w ilości 15 litrów, g) preparat dolistny o właściwościach biostymulujących, w ilości 10 litrów, h) trawnik (nawóz) wiosenny o składzie N (20%), P (6%), K (12%), MgO (2%), Fe (1%), w ilości 1220 kg, i) trawnik (nawóz) letni o składzie N (14%), P (6%), K (17%), MgO (2%), Fe (2%), w ilości 1060 kg, j) trawnik (nawóz) jesienny o składzie N (7%), P (5%), K (14%), MgO (7%), Fe (6%), w ilości 1060 kg, k) nawóz zawierający tytan Ti – 5 l, l) nawóz zawierający cynk Zn aktywujący system korzeniowy – 15 l, m) nawóz organiczno- mineralny zawierający kwasy humusowe – 50 kg, n) nawóz zawierający jony srebra i nadtlenek wodoru –10 l, o) adiuwant poprawiający skuteczność działania nawozów dolistnych i środków ochrony roślin –10 l, p) nawóz organiczny do stosowania w formie dolistnej zawierający biostymulator zwiększający absorpcję substancji odżywczych i kwasy (Alga plant lub równoważny) – 50l, q) nawóz o składzie NPK 9-0-0, azot organiczny o stężeniu 9%, w skład którego wchodzą stymulatory, węglowodany, białka, aminokwasy, cukry, kwasy humusowe i fulwo składniki. – 60 l, r) nawóz potasowy o składzie NPK 0-0-15 + 3Fe, do stosowania w formie dolistnej, odporny na bardzo niskie i wysokie temperatury oraz choroby i intensywne użytkowanie, w składzie zawierający jukę, aminokwasy, kwasy humusowe, ekstrakt z wodorostów morskich, żelazo chelatowane, mrówczan potasu. – 60 l, s) nawóz do stosowania w formie dolistnej, przyśpieszający produkcje chlorofilu, w skład którego wchodzą pierwiastki 8% żelaza, zmniejszający pH gleby. – 60 l, t) nawóz do roślin iglastych ,do podsypywania, zakwaszający podłoże i podnoszący odporność roślin, w przypadku iglaków przeciwdziała brązowieniu gałązek, długodziałający – 50 kg. 2) nawozy oraz preparaty dolistne stosowane do nawożenia i dolistnego dokarmiania boisk muszą być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, z widoczna datą produkcji i ważnym terminem przydatności potwierdzonym przez producenta nawozów; 3) w przypadku nawozów granulowanych doglebowych wymagana jest rejestracja produktów do nawożenia trawników; 4) dostarczone nawozy powinny spełniać poniższe wymagania: a) nawozy doglebowe granulowane muszą: a.1) być wieloskładnikowe wzbogacone w pełen pakiet mikroelementów oraz podwyższoną wartość magnezu i żelaza, a.2) zawierać dodatek substancji organicznych mających na celu podniesienie sprawności kompleksu sorpcyjnego gleby, a.3) w przypadku produktów stosowanych w pełni okresu wegetacji wymagane są produkty o kontrolowanym uwalnianiu azotu (inhibitor nitryfikacji), b) nawozy oraz pozostałe produkty dolistne: b.1) nawozy - wieloskładnikowe o zbilansowanym składzie NPK, sypkie, rozpuszczalne w wodzie, zawierające w swoim składzie pakiet mikroelementów oraz substancje stymulujące wzrost trawy (aminokwasy, witaminy, tytanit), b.2) nawóz magnezowy z dodatkiem mikroelementów całkowicie rozpuszczalny w wodzie, b.3) chelat żelaza o rozpuszczalny w wodzie o zawartości minimalnej Fe 12% lub więcej, chelatowany z użyciem (EDTA, HEEDTA), b.4) produkty dolistne zawierające krzem i tytan w formie aktywnej całkowicie dostępnej dla roślin, powodujące podniesienie odporności murawy na czynniki stresowe jak niskie temperatury, zasolenie oraz intensyfikuje procesy fotosyntezy w przypadku niedoboru światła. 8. Wymagania w zakresie dostarczonych nasion traw: 1) certyfikowane nasiona mieszanek traw gazonowych (życica trwała, wiechlina łąkowa), z przeznaczeniem na obiekty sportowe, 2) dostarczone w oryginalnych opakowaniach z aktualnymi świadectwami jakości, świadczącymi o spełnieniu krajowych wymogów odnośnie siły kiełkowania, czystości nasion, zachwaszczenia, 3) odmiany charakteryzujące się podwyższoną odpornością na udeptywanie mechaniczne uszkodzenia o dynamicznej charakterystyce odrostu oraz pozwalająca na niskie koszenie murawy; 4) odmiany przeznaczone do osiągnięcia dużej gęstości trawnika, odporne na częste koszenie, posiadające jednolity zielony kolor oraz wolne od chwastów oraz chorób, 5) dla potrzeb stadionu miejskiego 610 kg nasion trawy typu rapide lub równoważna, w której skład wchodzą: 75% życica trwała, 25% wiechlina łąkowa oraz 600 kg nasion trawy typu RPR lub równoważna, w której skład wchodzi życica trwała RPR – lolium perenne RPR 100%, 6) dla potrzeb przystani jachtowej – Marina Gdynia dostawę 60 kg nasion trawy – mieszanka sportowa (np. super sport lub równoważna) - w skład, której wchodzą: życica trwała 50%, wiechlina łąkowa 50%, 7) dla potrzeb pozostałych obiektów: mieszanka regeneracyjna – przeznaczenie: główna regeneracja boiska wykonana w letniej przerwie miedzy rozgrywkami, zgodna z zaleceniami normy RSM 1 (50% wiechlina łąkowa 2 lub 3 odmiany oraz 50% życica trwała 2 lub 3 odmiany) - w ilości 200 kg, 8) dla potrzeb pozostałych obiektów: mieszanka regeneracyjna – przeznaczenie: bieżąca naprawa i dosiewki boiska, skład gatunkowy zgodny z zaleceniami normy RSM 2 (15% wiechlina łąkowa – 1 lub 2 odmiany, 85% życica trwała – 2 lub 3 odmiany), w mieszance dopuszcza się zastosowanie 1 odmiany życicy wielokwiatowej w ilości do 25% – w ilości 200 kg. 9. Wymagania w zakresie dostarczonego żwiru: 1) żwir bez ostrych krawędzi, płukany, 2) pod względem chemicznym żwir musi spełniać kryteria zapewniające prawidłowy wzrost trawy w związku z czym zasolenie nie może przekraczać 1g/l. 10. Warunki oraz wymagania dotyczące sposobu świadczenia dostaw (z wyłączeniem dostawy granulatu EPDM): 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie aż do wyczerpania zamówienia, 2) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostaw na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 3) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, 4) dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą maksymalnie w terminie 7 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i Wykonawca dostarczy zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem; w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawa nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12:00, 5) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych w dostawie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i/lub wadach w towarze, 6) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem; w przypadku zgłoszenia reklamacji w piątek dostawa nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12:00. 11. Opis zabiegu wertykulacji i maszynowego wgłębnego dwukierunkowego podsiewu nasion traw. Wertykulacja polega na pionowym nacinaniu darni ostrymi nożami, które usuwają z trawnika filc, czyli zbitą warstwę martwej darni. Przy każdej wertykulacji należy wybierać inny kierunek i kąt podejścia do łodyżek. Najlepiej wertykulować trawę w dwie strony prostopadle do siebie. Zabieg ten należy wykonać w kierunku zgodnym z długą osią boiska i po przekątnych. Rozstaw zasiewu 3,5 cm. 12. Opis zabiegu aeracji. Aeracja polega na napowietrzeniu gleby za pomocą maszyn spulchniających. Aerację nie należy wykonywać, gdy gleba jest za wilgotna. W zależności od rodzaju aeratora, aerację wykonuje się w jednym kierunku lub powtarza się ją w poprzek poprzedniego kierunku jazdy. Aby osiągnąć pełny efekt, liczba otworów na 1 m² powinna wynosić 250-300. 13. Opis zabiegu piaskowania. Piaskowanie trawnika to posypywanie cienką warstwą piasku powierzchni trawnika - około 3-5 mm. Celem piaskowania jest polepszenie właściwości fizyko - chemicznych gleby oraz wyrównywanie drobnych nierówności trawnika, wypełniając wszystkie małe zagłębienia (do 15 mm). Kluczem do poprawnego wykonania tego zabiegu pielęgnującego trawnik, jest posiadanie odpowiedniego sprzętu umożliwiającego równomierne rozprowadzenie mieszanki. 14. Opis zabiegu miejscowej wymiany trawy wraz z darniną. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej trawy na boisku stadionu miejskiego, ocenić jej kolor, kondycję, skład i inne właściwości niezbędne do oceny. Wykonawca przed przystąpieniem do zabiegu wymiany darni zobowiązany jest dostarczyć próbkę darni wielkości 40 cm x 60 cm w celu oceny zgodności darni z trawą znajdującą się na miejskim stadionie piłkarskim. Dostarczona próbka musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. Dostarczona darń nie może różnić się od przedstawionej przez Wykonawcę próbki i musi stanowić jednolity skład i gatunek. Dostarczona darń powinna być gęsta, niezachwaszczona i zdrowa, mieć tę samą grubość, być lekko wilgotna i nie kruszyć się. Pas rozwiniętej darni podniesiony oburącz za jedną krawędź nie może się przerywać, a tym bardziej rozpadać się na kawałki. Wszystkie odstępstwa od określonych warunków będą skutkować nie przyjęciem darni i koniecznością dostarczenia właściwej. Dostarczona darń musi być położona na Miejskim Stadionie w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od momentu dostawy na obiekt i zapewniać jednolitą powierzchnię z dotychczasowym trawnikiem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wykonywanego zabiegu, a także oceny efektu końcowego. Zamawiający po wykonanej przez Wykonawcę pracy oceni zabieg wykonując pomiar wysokości przy pomocy rozłożonego, napiętego sznurka i miarki. Jeżeli różnica wysokości pomiędzy rozłożoną darnią, a pozostałą wyniesie więcej niż 10 mm Zamawiający będzie miał prawo nie przyjąć wykonania usługi i zażądać wykonania usługi właściwie. Minimalne zamówienie składane przez Zamawiającego to (40 m2) lub wielokrotność tej ilości. Darnina zakładana będzie w miejscach o szczególnie dużych uszkodzeniach murawy na boisku (np. pole bramkowe). Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany darniny na bieżąco według potrzeb Zamawiającego. 15. Opis zabiegu koszenia trawników. Zabieg polega na skoszeniu trawników płaskich oraz na nasypach wokół budynku hali widowiskowo - sportowej Gdynia Arena, wraz ze zgrabieniem i wywiezieniem urobku. 16. Opis zabiegu topdresingu. Zabieg polega na wprowadzeniu do podłoża mieszanki piasku płukanego i humusu, 30 m3 mieszanki topdresingowej w postaci piasku płukanego i biohumusu produktu atestowanego i certyfikowanego przez odpowiednią jednostkę certyfikującą na terenie Polski w celu dopuszczenia produktu do stosowania w uprawach ekologicznych. 17. Opis zabiegu oprysku murawy ekoużyźniaczem czyli preparatem biohumusowym. Zabieg polega na oprysku murawy ekoużyźniaczem czyli preparatem biohumusowym bogatym w dobroczynną mikroflorę glebową oraz związki humusowe. Oprysk w następujących proporcjach 60 l preparatu w 300 l wody. Preparat musi być atestowany i certyfikowany przez odpowiednia jednostkę certyfikującą na terenie Polski w celu dopuszczenia produktu do stosowania w uprawach ekologicznych (bezpieczny dla środowiska). 18. Opis zabiegu regeneracji trawnika zniszczonego przez dziki. Należy zgrabić i wstępne wyrównać teren przeznaczony pod naprawę. Usunąć widoczne chwasty trwałe. Wzruszyć powierzchnię trawnika glebogryzarką. Zgrabić obumarłe części roślinne. Wyrównać teren pod wysiew trawy. Dosiać mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu regeneracja. Trawnik przykryć 0,5-1,0 cm warstwą torfu odkwaszonego z piaskiem, zwałować i podlać. 19. Warunki oraz wymagania dotyczące sposobu świadczenia usług pielęgnacyjno - renowacyjnych: 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie aż do wyczerpania zamówienia, 2) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zabiegi pielęgnacyjno – renowacyjne zgodnie z instrukcją/ami pielęgnacji nawierzchni trawiastej płyty boiska, 3) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zgłoszonych prac w ciągu 2 dni od momentu złożenia zapotrzebowania /potwierdzonego faksem lub mailem/, 4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać poszczególne rodzaje prac w terminie 12 godzin od przystąpienia do ich wykonywania, 5) Zamawiający nie przewiduje wykonywania przez Wykonawcę jednego rodzaju usługi/prac w jednym czasie na więcej niż na jednym obiekcie sportowym, 6) Zamawiający przewiduje natomiast wykonywanie różnych/odmiennych rodzajów usługi/prac w jednym czasie na więcej niż jednym obiekcie sportowym, 7) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia przy użyciu specjalistycznego sprzętu wskazanego w wykazie sprzętu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, 8) Wykonawca zapewni osobę odpowiedzialną za świadczenie wszystkich usług, kontrolę jakości wykonywanych usług przez Wykonawcę, osoba musi posiadać wykształcenie wyższe w zakresie rolnictwa w specjalności uprawy roli i ochrony roślin; osoba ta zobowiązana będzie między innymi do koordynacji i kontroli pracy wykonywanej przez osoby, o których mowa w pkt. 9, 9) Wykonawca zapewni stałą ekipę wykonującą prace objęte niniejszym zamówieniem, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie w wykonywaniu powierzonych czynności z zakresu pielęgnacji renowacji sportowych obiektów trawiastych, a jeśli zajdzie konieczność zmiany osoby zadba o prawidłowe przeszkolenie nowego pracownika w zakresie zadań i znajomości każdego boiska/obiektu, 10) Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do Dziennika wykonanych prac przez cały okres trwania umowy dla każdego boiska/obiektu; w Dzienniku Wykonawca będzie odnotowywał na bieżąco (tj. w dniu ich wykonania) wszelkie prace wykonane w ramach niniejszej umowy; Prace te będą potwierdzane w Dzienniku przez osobę(y) upoważnioną(e) przez Zamawiającego, 11) po każdorazowym wykonaniu usługi nastąpi pisemne odebranie prac od Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej, 12) Wykonawca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od wezwania go do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej, 13) po każdorazowym wykonaniu prac objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia i dostarczenia najpóźniej w dniu odbioru prac instrukcji sposobu pielęgnacji płyty boiska, 14) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia boiska, 15) przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową, 16) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnego sprzętu, transportu. 20. Wymagania dotyczące czyszczarki do sztucznej nawierzchni: 1) wymagane parametry czyszczarki: a) szerokość robocza 150 cm, b) dwa kosze na zanieczyszczenia stałe, c) filtry na zanieczyszczenia frakcji lotnych (kurz, pyły itp.), d) regulacja głębokości pracy: 1mm-7cm, e) kółko stabilizujące kierunek, f) wymienne filtry, g) tylna podłużną miotła o regulowanej wysokości, h) szczotka rolkowa oddzielająca większe zanieczyszczenia; 2) wymagania dotyczące sposoby świadczenia przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć czyszczarkę na własny koszt przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia /potwierdzonego faksem lub mailem/ bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, b) odbiór zamówienia nastąpi protokolarnie przez upoważnioną osobę Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, c) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt sprawny technicznie, wolny od wad z wszelkimi aktualnymi przeglądami, wymaganymi ubezpieczeniami, d) Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić osoby wyznaczone przez Zamawiającego w zakresie obsługi technicznej dostarczonego sprzętu oraz udostępnić wszelkie niezbędne dokumenty sprzętu w celu jego prawidłowego użytkowania, e) zwrot sprzętu nastąpi protokolarnie przez upoważnioną osobę Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, f) Wykonawca zobowiązany jest odebrać czyszczarkę z siedziby Zamawiającego na własny koszt przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić czynność innemu przewoźnikowi w terminie 1 dnia od dnia złożenia zawiadomienia o zakończeniu prac przy udziale sprzętu Wykonawcy /potwierdzonego faksem lub mailem/, w przypadku nie odebrania sprzętu w powyższym terminie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, nie wydłuża się terminu korzystania przez Zamawiającego ze sprzętu, g) w przypadku wystąpienia wad lub awarii sprzętu Zamawiający postawi sprzęt do dyspozycji Wykonawcy a Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 3 dni do dostarczenia sprzętu zastępczego wolnego od wad, w takim przypadku postanowienia dotyczące sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia, o którym mowa powyżej stosuje się odpowiednio, h) w przypadku, gdy awaria, o której mowa w lit. g) nie wynika z niewłaściwego użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, koszty naprawy pokrywa Wykonawca, i) Wykonawca po zwrocie sprzętu na własny koszt dokona niezbędnych napraw eksploatacyjnych i konserwacji powstałych w związku ze zwykłym użytkowaniem sprzętu przez Zamawiającego. 21. Wymagania dotyczące granulatu EPDM: 1) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyselekcjonowany granulat EPDM gumowy z recyklingu w kolorze czarnym lub szarym, o dużej odporności na działanie warunków atmosferycznych, promieniowania UV, działanie tlenu i ozonu z powietrza. Nie powodujący trwałego zagęszczenia, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia własności użytkowych nawierzchni. Podczas nasłonecznienia nie wydzielający charakterystycznego dla gumy zapachu gumy. Oparty na kauczukach EPDM o frakcji: 0,5 ÷ 2,5 mm, o zawartości popiołu maksymalnie 50% PN-81 /C-04240, o ciężarze nasypowym około 500g/dms PN-ISO 60. Analiza sitowa: frakcja właściwa minimum 90% PN - 71 /C-04501; 2) wymagania dotyczące sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana jednorazowo, b) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji dostawy na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, c) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, d) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować dostawę przedmiotu zamówienia maksymalnie w terminie 2 dni od złożenia zamówienia /zgłoszenie faksem lub mailem/ i Wykonawca dostarczy zamówienie bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem, w przypadku zgłoszenia zapotrzebowania w piątek dostawa nastąpi w najbliższy poniedziałek do godz. 12:00, e) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub ukrytych wad jakościowych w dostawie, Zamawiający postawi towar do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w towarze, f) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 24 godzin od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię towaru wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego i umożliwi odbiór zamówienia przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 9.00 a 14.00, wraz z rozładunkiem, g) Wykonawca przy pierwszej dostawie granulatu dostarczy następujące dokumenty: g.1) atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) dla dostarczonego granulatu, g.2) potwierdzenie producenta trawy syntetycznej tj. Tilia S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piramowicza 11/13, iż zastosowany granulat spełnia jego wymagania jakościowe dla obiektu, o którym mowa w ust. 4 pkt. 4, g.3) badanie niezależnego instytutu potwierdzające, że dostarczony granulat spełnia wymogi środowiskowe w zakresie maksymalnej zawartości metali ciężkich i substancji szkodliwych 22. Wymagania dotyczące dostawy farby do malowania linii boisk: 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia farby do malowania boisk zapewniającą wysokiej jakości biel po wymalowaniu na murawie. Zachowującą odporność na warunki atmosferyczne. Produkt nie może zawierać szkodliwych dla środowiska składników, nie może powodować uszkodzeń źdźbła trawy lub doprowadzić do hamowania jej wzrostu. Farba musi być neutralna dla wód gruntowych: a) farba do malowania linii boisk najwyższej klasy rozgrywkowej: a.1) farba o przeznaczeniu do wózków rolkowych, a.2) wodorozcieńczalna, a.3) ciężar właściwy: pomiędzy 1,4 – 1,6, a.4) lepkość: 2.000 – 4.000 CPS, a.5) gęstość: 60 – 70%, a.6) zawartość związków organicznych: < 0,15 gramów/litr, a.7) pH: 7 – 9,5, a.8) kolor: biały, a.9) zdatna do magazynowania przez minimum 12 miesięcy, b) farba przeznaczona do malowania linii boisk na murawach naturalnych, b.1) farba o przeznaczeniu do wózków rolkowych, b.2) wodorozcieńczalna, b.3) ciężar właściwy: pomiędzy 1,4 – 1,6 , b.4) lepkość: 2.000 – 3.000 CPS, b.5) gęstość: 50 – 55%, b.6) zawartość związków organicznych: < 0,15 gramów/litr, b.7) pH: 7 – 9,5, b.8) kolor: biały, b.9) zdatna do magazynowania przez minimum 12 miesięcy, 23. Wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru prac, faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy. 24. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości prac zgodnie z jego faktycznymi potrzebami. Wskazane ilości i częstotliwości prac zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na prace w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 25. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 26. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 27. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenów objętych przedmiotem zamówienia, na których maja być wykonywane prace pielęgnacyjno – renowacyjne. 28. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 29. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 30. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 31. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 32. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 33. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 34. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.5) Główny kod CPV: 77320000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77314100-5
03111000-2
14212120-7
24400000-8
16160000-4
19510000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) należycie wykonał co najmniej 2 usługi pielęgnacyjno-renowacyjne przez okres co najmniej 6 miesięcy obiektu sportowego z nawierzchnią trawiastą o powierzchni co najmniej 8.000 m2 w postaci boiska piłkarskiego przeznaczonego w czasie wykonywania usługi dla rozgrywek co najmniej I Ligii Piłki Nożnej w Polsce lub pola golfowego posiadającego 18 dołków do gry, polegających minimum na należytym wykonywaniu zabiegów w postaci wertykulacji, aeracji, piaskowaniu, o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, b) dysponuje (jako właściciel lub na podstawie innego tytułu prawnego uprawniającego do korzystania z rzeczy takiego jak umowa leasingu, dzierżawy, najmu lub inna umowa o podobnym charakterze) niezbędnym sprzętem do prawidłowej realizacji zamówienia w zakresie co najmniej poniższego sprzętu: b.1) jednej maszyny do jednoczesnej wertykulacji boiska i maszynowego wgłębnego siewu nasion, b.2) jednego aeratora perforacyjnego, którego kąt nachylenia bolców przy pracy wynosi od 90 do 65 stopni w stosunku do płyty boiska, oraz którego głębokość aeracji wynosi od 6 do 25 cm, oraz skuteczności 330 otworów na 1 m2 w regularnym kwadratowym odstępie 55x55 mm, wyposażony w tylny jednoczęściowy pływający wał ugniatający; b.3) zbieracz wykorków – pojemność 0,7m3; wyładunek hydrauliczny; możliwość montażu za lub obok maszyny prowadzącej; hydrauliczny napęd szczotek zgarniających; szerokość robocza minimum 120; system napędowy na oba koła zapobiegający poślizgom i zmianom kierunku, b.4) jednej piaskarki do boisk sportowych, do równomiernego piaskowania boiska, b.5) jednej maszyny do podcięcia darni boiska umożliwiającej wycięcie pasków z istniejącej darni boiska. c) dysponuje przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości wykonywanych usług z wykształceniem wyższym w zakresie rolnictwa w specjalności uprawa roli i ochrona roślin z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), zawierającego co najmniej dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, każde polegające na usłudze pielęgnacyjno-renowacyjnej przez okres co najmniej 6 miesięcy obiektu sportowego z nawierzchnią trawiastą o powierzchni co najmniej 8.000 m2 w postaci boiska piłkarskiego przeznaczonego w czasie wykonywania usługi dla rozgrywek co najmniej I Ligii Piłki Nożnej w Polsce lub pola golfowego posiadającego 18 dołków do gry, polegające na należytym wykonaniu minimum zabiegów w postaci wertykulacji, aeracji, piaskowaniu, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usług te zostały wykonane; wraz z dowodami czy usługi zostały wykonane należycie, w postaci: a.1) referencji bądź innego dokumentu wystawionego przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane , lub a.2) oświadczenia Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa w lit. a1). b) wykazu niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu dostępnego Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ), w tym co najmniej obejmującego poniższy sprzęt: b.1) jedna maszyna do jednoczesnej wertykulacji boiska i maszynowego wgłębnego siewu nasion, b.2) jednego aeratora perforacyjnego, którego kąt nachylenia bolców przy pracy wynosi od 90 do 65 stopni w stosunku do płyty boiska, oraz którego głębokość aeracji wynosi od 6 do 25 cm, oraz skuteczności 330 otworów na 1 m2 w regularnym kwadratowym odstępie 55x55 mm, wyposażony w tylny jednoczęściowy pływający wał ugniatający; b.3) jeden zbieracz wykorków – pojemność 0,7m3; wyładunek hydrauliczny; możliwość montażu za lub obok maszyny prowadzącej; hydrauliczny napęd szczotek zgarniających; szerokość robocza minimum 120; system napędowy na oba koła zapobiegający poślizgom i zmianom kierunku, b.4) jedna piaskarka do boisk sportowych, do równomiernego piaskowania boiska, b.5) jedna maszyna do podcięcia darni boiska umożliwiającej wycięcie pasków z istniejącej darni boiska, c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), tj. dane co najmniej: c.1) jednej osoby z wykształceniem wyższym w zakresie rolnictwa w specjalności uprawa roli i ochrona roślin z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w wykonywaniu zawodu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust.1 pkt. 1 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udział w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt. 2 SIWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3) dokumenty, nie będące dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, b) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SIWZ - w oryginale albo w postaci uwierzytelnionej notarialnie kopii, c) formularz specyfikacji cenowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ) – podpisany i złożony w oryginale. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt. 1) i 2), b) składa w oryginale pisemne zobowiązania podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), zawierające w swojej treści, w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dodatkowo: b.1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b.2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; b.4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. c) W przypadku, gdy w pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w lit b), Wykonawca nie zawrze informacji opisanych w lit. b.1)-b.4), Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności informacje opisane w lit. b.1)-b.4). 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena brutto oferty
60,00
Termin realizacji dostaw
20,00
Wykształcenie osób oddelegowanych do realizacji zamówienia
20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje, że wprowadzenie zmian do zawartej umowy możliwe będzie w przypadkach określonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczególności gdy Zamawiający uzna, że zmiany te są niezbędne celem zapewnienia prawidłowego wykonania umowy przez strony, w tym w następujących przypadkach: 1)omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 2)mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 3)konieczności zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamówienia z przyczyn wcześniej nie przewidzianych lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego, 4)jeżeli zmiany umowy, w tym zmiany sposobu płatności, wymagać będzie ochrona interesu Zamawiającego, 5)zmiany cen brutto w związku ze zmianą obowiązujących stawek podatku od towarów i usług, 6)rezygnacji przez Zamawiającego z usług pielęgnacyjno - renowacyjnych obiektu/ów w szczególności w przypadku jego/ich wydzierżawienia, lub utraty tytułu prawnego do nieruchomości, 7)zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 8)innych zmian korzystnych dla Zamawiającego, w tym polegających na zamianie elementów zamówienia na elementy o lepszych lub/i odpowiedniejszych parametrach technicznych chociażby wiązało się to z koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-04, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa, 81-538 Gdynia, ul. Olimpijska 5/9, tel./faks: 58 622-11-64, 622-35-74; 2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych iod@gdyniasport.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne co wynika z zapisów umowy, wykorzystywane przez okres wynikający z przepisów prawa, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Wykonawca, jest zobowiązany wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 26.08.2019
Data udostępnienia informacji: 26.08.2019
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 15:19 zmiana kategorii publikacji Tomasz Klein
23.09.2019 14:08 Aktualizacja treści Anna Urbańska
11.09.2019 12:39 Aktualizacja treści Anna Urbańska
04.09.2019 14:43 Aktualizacja treści Anna Urbańska
26.08.2019 15:42 Dodanie informacji Anna Urbańska