Wykonanie dokumentacji projektowych budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą oraz toru wrotkarskiego ul. Okrzei w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą oraz toru wrotkarskiego na terenie SP nr 52 przy ul. Okrzei w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowych budowy boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą oraz toru wrotkarskiego na terenie SP nr 52 przy ul. Okrzei w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be277a38-f86b-11ec-8000-d680d39e541a
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00279417/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-27 12:05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026903/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.13 Dokumentacja projektowa - Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą oraz toru wrotkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 52 przy ul. Okrzei
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233308/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.28.2022
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą na terenie SP nr 52 przy ul. Okrzei w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 99, obręb 0015 Grabówek;
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1);
3) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę toru wrotkarskiego na terenie SP nr 52 przy ul. Okrzei w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych 99, 102, obręb 0015 Grabówek;
4) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 3).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29274,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29274,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29274,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: INDOM Mieczysław Tkaczyk
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191111547
7.3.4) Miejscowość: Banino
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-25
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29274,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 30.06.2022
Data udostępnienia informacji: 30.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 27.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.07.2022 12:12 Aktualizacja treści Tomasz Klein