Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Wielkokackiej i 2-go Morskiego Pułku Strzelców - IV postępowanie

Znak sprawy: GCS.DZPI.2715.10.2022
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu po byłych ogródkach działkowych w Gdyni Witomino przy ul. Wielkokackiej i 2-go Morskiego Pułku Strzelców”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu po byłych ogródkach działkowych w Gdyni Witomino przy ul. Wielkokackiej i 2-go Morskiego Pułku Strzelców”.
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 3 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
 
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 17 marca 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęły dwie oferty.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 60.000,00 zł brutto.
 
Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy Tycjan Kołodziejczyk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Usług Technicznych Tycjan Kołodziejczyk z siedzibą w Gdańsku (80-541) na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i c) Ustawy, gdyż oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu i tym samym nie spełnił warunków udziału w postepowaniu.
 
Wobec tego, że cena oferty z najniższą ceną tj. 127.920,00 zł, złożona przez KERRIA Piórkowski sp.j. z siedzibą w Kole (62-600) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 09.03.2022
Data udostępnienia informacji: 09.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2022 08:57 Aktualizacja treści Tomasz Klein
12.04.2022 14:33 Aktualizacja treści Tomasz Klein
12.04.2022 14:32 Aktualizacja treści Tomasz Klein
09.03.2022 11:33 Dodanie informacji Tomasz Klein