Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Wielkokackiej i 2-go Morskiego Pułku Strzelców - II postępowanie

Znak sprawy: GCS.DZPI.2715.2.2022
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu po byłych ogródkach działkowych w Gdyni Witomino przy ul. Wielkokackiej i 2-go Morskiego Pułku Strzelców”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) (zwanej dalej „Ustawą”) Zamawiający informuje, iż unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu po byłych ogródkach działkowych w Gdyni Witomino przy ul. Wielkokackiej i 2-go Morskiego Pułku Strzelców”.
 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 255 pkt. 3 Ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
 
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 2 lutego 2022 roku do godziny 9:30 wpłynęły cztery oferty.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 36.900,00 zł brutto.
 
Zamawiający na  etapie sprawdzania ofert odrzucił:
- dwie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 Ustawy, gdyż oferty Wykonawców są niezgodne z przepisami ustawy oraz Kodeksem cywilnym i nie zostały sporządzone w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego z uwagi na fakt nieopatrzenia oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym,
oraz
- jedną ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 Ustawy, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 
Wobec tego, że cena jedynej oferty niepodlegającej odrzuceniu (tj. po dokonaniu poprawki rachunkowej 84.870,00 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt. 3 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 19.01.2022
Data udostępnienia informacji: 19.01.2022
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2022 11:21 Aktualizacja treści Tomasz Klein
16.02.2022 10:43 Aktualizacja treści Tomasz Klein