Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie ZSP nr 3

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 przy ul. Nagietkowej 73”.


W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Daniela Mikusika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Damnikon Construction Daniel Mikusik z siedzibą w Gdańsku (80-034) przy ulicy Anny Jagiellonki 23/17. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów,
3) Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 20% = 5 punktów,
Łączna liczba punktów =  85 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 193.110,00 zł.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 07.05.2019
Data udostępnienia informacji: 07.05.2019