Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na wymianie konstrukcji nawierzchni kładek pieszych na Plaży Miejskiej w Gdyni

Ogłoszenie nr 500013520-N-2018 z dnia 18-01-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na wymianie konstrukcji nawierzchni kładek pieszych na Plaży Miejskiej w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 634163-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na wymianie konstrukcji nawierzchni kładek pieszych na Plaży Miejskiej w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.90.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 71420000-8 – architektoniczne usługi zagospodarowania terenu; 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni kładek pieszych na terenie plaży miejskiej w Gdyni dzielnica Śródmieście, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych: 2915, 3038, 3040, 3042, 3043, 3146 obr. Śródmieście, 436, 437, 443 obr. Kamienna Góra oraz na fragmencie gruntu Skarbu Państwa oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych 3041 obr. Śródmieście, 440 obr. Kamienna Góra, 2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie oświetlenia kładek pieszych na terenie plaży miejskiej w Gdyni dzielnica Śródmieście – sieci elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1kV, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych 2915, 3038, 3040, 3042, 3043, 3146 obr. Śródmieście, 436, 437, 443 obr. Kamienna Góra oraz na fragmencie gruntu Skarbu Państwa oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych 3041 obr. Śródmieście, 440 obr. Kamienna Góra, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, 4) Wykonanie kart informacyjnych przedsięwzięć zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z uzyskaniem i przekazaniem Zamawiającemu prawomocnych decyzji środowiskowych lub decyzji o umorzeniu postępowania środowiskowego jako bezprzedmiotowego wydanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku dla dokumentacji projektowej: a) o której mowa w ust. 2 pkt 1), b) przedłożonej w załączniku nr 10 do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „Rzuć kotwicę za granicę” w ramach Celu Tematycznego DZIEDZICTWO – Priorytetu 1. Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. 4. W ramach części zamówienia wskazanej w ust.2 pkt.1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci dwóch oddzielnych opracowań, każde zawierające: 1) projekt budowlany wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 4 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projekt budowlano – wykonawczy (w 5 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysy inwestorskie (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej) oraz przedmiary robót (w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx), 4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust 2 pkt 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część dokumentacji projektowej, i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo- wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; Przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów na obszarach określonych w załączniku nr 9 do SIWZ: a) w co najmniej jednym polu o głębokości minimum 2 m na obszarze nr 1 b) w co najmniej jednym polu o głębokości minimum 2 m na obszarze nr 2 c) w co najmniej dwóch polach o głębokości minimum 2 m na obszarze nr 3 Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: i) ocenę warunków wodno-gruntowych, ii) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, iii) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) zwięzłą ocenę zagrożenia uszkodzeń zieleni istniejącej podczas prowadzenia robót oraz wytyczne do jej zabezpieczenia na czas budowy (jeżeli dotyczy), c) zwięzłą ocenę zagrożenia uszkodzeń istniejącego wyposażenia w postaci malej architektury i placu zabaw podczas prowadzenia robót oraz wytyczne do jej zabezpieczenia na czas budowy (jeżeli dotyczy), d) dokumentację fotograficzną, e) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, f) wskazówki co do odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, g) wstępną kalkulację kosztów, 6. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa: - stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych; - stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany : 1) zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów rekreacyjnych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; 3) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 7. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 11) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 12) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: minimalne wymagane parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy dodatkowe jak wyposażenie w sprzęt sportowy i elementy małej architektury, g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia, h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje wszystkich nawierzchni, szczegółowe rysunki z przekrojem. 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) warunków technicznych od gestorów sieci (jeżeli dotyczy), 2) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia (jeżeli dotyczy) obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia). W przypadku braku obowiązku sporządzenia mapy do celów projektowych wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę odpowiadającą jej wartości wskazaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w szczególności: a) Urząd Morski z siedzibą w Gdyni b) Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym z siedzibą w Gdyni, c) Ekspert ds. Dostępności m. Gdyni (Samodzielne Stanowisko ds. Dostępności). 9. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowań materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. 10. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 11. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 12. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg. 13. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. 14. Założenia projektowe do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.2 pkt. 1: 1) Wykonanie przygotowania i zabezpieczenie terenu budowy, 2) Wykonanie zabezpieczenia istniejących elementów małej architektury i placu zabaw, 3) Wykonanie zalecanych demontaży i ponownych montaży istniejących elementów placu zabaw i małej architektury zgodnie z zaleceniami z inwentaryzacji terenu, 4) Wykonanie robót rozbiórkowych, wywóz i utylizacja elementów rozebranych, 5) Wykonanie zabezpieczenia istniejącej instalacji oświetleniowej, 6) Wykonanie robót ziemnych, 7) Wykonanie konstrukcji nawierzchni remontowanych kładek z tworzyw sztucznych o szerokości ok. 3 m i ok. 2,2 m (umiejscowienie odpowiednich szerokości kładek zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ), wraz z dostosowaniem ilości podpór (podpory należy zaplanować tak aby można było niezależnie poprowadzić instalację oświetleniową - odrębne opracowanie o którym mowa w ust. 2 pkt 2), 8) Wykonanie przygotowania pod montaż instalacji oświetleniowej – koryta na instalację, 9) Wykonanie robót wykończeniowych i uporządkowanie terenu. 15. Założenia projektowe do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust.2 pkt. 2: 1) Wykonanie przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy i istniejącej instalacji oświetleniowej, 2) Wykonanie niezbędnych demontaży nawierzchni kładek, 3) Wykonanie robót instalacyjnych i montażowych oświetlenia zewnętrznego - sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 4) Wykonanie niezbędnych podłączeń w celu uruchomienia oświetlenia, 5) Wykonanie robót wykończeniowych, niezbędnych badań i uporządkowanie terenu. 16. Nowa nawierzchnia i konstrukcja z tworzyw sztucznych, o której mowa w ust. 14 pkt. 8 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki w różnych temperaturach, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) utrzymywać jednolity kolor i być odporna na promieniowanie UV 3) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 4) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających oraz odporna na mikroorganizmy, 5) być odporna na wodę, oleje, zasady i kwasy, oddziaływanie soli morskiej oraz piasku 6) posiadać atest higieniczny (np. z Państwowego Zakładu Higieny) lub dokument równoważny, 7) Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 17. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) odpowiednią mapę oraz dokumentację projektową o której mowa w ust. 4 pkt 1 w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę (nie dłuższym jednak niż 30 dni) od daty podpisania umowy, 2) pozostałą kompletną dokumentację projektową, o której mowa w ust. 4 pkt. 2-4 – w terminie wskazanym w ofercie przez Wykonawcę (nie dłuższym jednak niż 45 dni) od dnia podpisania umowy, 3) decyzje o których mowa w ust 2 pkt. 4) w terminie do dnia 23 marca 2018r. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 18. Przekazując dokumentację o której mowa w ust. 17 pkt. 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1332 z późn. zm.) jako projektant projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 19. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia dostarczenia danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 20. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a jako termin dostarczenia Dokumentacji projektowej, o którym mowa w ust. 17 pkt 2, uważać się będzie datę przekazania uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej. 21. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru bez uwag stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za daną część wykonania Dokumentacji projektowej. 22. Wykonawca przekaże decyzje środowiskowe lub decyzje o umorzeniu postępowania środowiskowego jako bezprzedmiotowego wraz z kartami informacyjnymi przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2 pkt 4 niezwłocznie po ich otrzymaniu. Przekazanie decyzji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 23. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych oraz 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 24. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje każdego kosztorysu. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 25. Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego danej części Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań u dzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych. 26. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 27. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 28. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 29. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 28. 30. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 31. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 32. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa została wykonana. 33. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w §9 ust. 2 wzoru umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót zanikowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 34. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych dla, których powstała Dokumentacja projektowa, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 33 pkt. 3 do 6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 35. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 36. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 37. Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy. 39. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2019 i będą trwały do 3 miesięcy. 40. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 41. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 42. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 43. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 44. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 45. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 46. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. 47. Zamówienie należy wykonać zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: 1105;XXXVII/839/09 z dnia 25.11.2009 r. dla terenów nim objętych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
 
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71420000-8, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Bartłomiej Figur KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Porębskiego 33/1
Kod pocztowy: 80-100
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 22509
Oferta z najniższą ceną/kosztem 22509
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 22509
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.01.2018
Data udostępnienia informacji: 18.01.2018