Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego, budowę bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal przy SP nr 13 przy ul. Halickiej 8

Ogłoszenie nr 510418194-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej, budowę bieżni prostej oraz rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 770843-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): http://gdyniasport.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej, budowę bieżni prostej oraz rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej na terenie SP nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.59.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej na boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, położonego na terenie SP nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 988 obręb Mały Kack, 2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie wykonania robót budowlanych polegających na budowie – w ramach prawa opcji; a) bieżni prostej min 2-torowej o nawierzchni poliuretanowej o długości min. 50 m, b) rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej ze skocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, na terenie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Halickiej 8 w dzielnicy Mały Kack, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych: 988, 958 i 1012 obręb 0010 Mały Kack, zgodnie z wnioskiem złożonym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 (https://bo.gdynia.pl/?mod=project2020&path=121), zwanych dalej łącznie „Obiektami lekkoatletycznymi”. 3) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Rozdziale 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pod linkiem: www.gdynia.pl/bip/gcs
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PRIMTECH Szymon Kita
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 4/6
Kod pocztowy: 42-600
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12915.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12915.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31980.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 23.12.2020
Data udostępnienia informacji: 23.12.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.02.2021 09:21 Aktualizacja treści Tomasz Klein
10.02.2021 13:43 Aktualizacja treści Tomasz Klein
19.01.2021 12:31 Aktualizacja treści Anna Urbańska
23.12.2020 13:13 Dodanie informacji Anna Urbańska