Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Adm. J. Unruga w Gdyni, dzielnica Obłuże

Gdynia, dnia 18 października 2018 roku.
l.dz. 5756/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710. 67.2018
 
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Adm. J. Unruga w Gdyni, dzielnica Obłuże”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

1.    W postępowaniu wpłynęły trzy oferty
2.    Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).
3.    Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Ustawy w związku z art. 90 ust. 3 Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy Marcina Taczalskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Active Line z siedzibą w Kocku (21-150) przy ulicy Berka Joselewicza 31, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zaproponował cenę za realizację przedmiotu zamówienia w wysokości 6.795,00 zł brutto. Z uwagi, iż cena zaoferowana przez Wykonawcę była niższa o co najmniej 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, która wynosiła 11.654,00 zł brutto. Zamawiający, działając na podstawie art. 90 ust. 1 i 1a Ustawy wezwał Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,  dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość zaproponowanej przez niego ceny. W wyznaczonym terminie, Wykonawca złożył wyjaśnienia, iż oferowana cena została błędnie skalkulowana i nie jest w stanie wykonać umowy w wyznaczonym terminie i w sposób należyty.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 Ustawy, gdyż zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w dniu 02.10.2018 r przekazał wszystkim Wykonawcom informację o Wykonawcy, którego oferta została odrzucona.
 
4.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg. kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia” - 15%. 

5.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mieczysława Tkaczyka prowadzącego działaność gospodarczą pod nazwą INDOM Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297)  przy ulicy Ogrodowej 5 . Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    cena brutto oferty 60% =  55,46  punktów,
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów,
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia 15% =  15 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty =  95,46 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 14.637,00 zł.
 
6.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 24 października 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 18.10.2018
Data udostępnienia informacji: 18.10.2018
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2018 16:25 Aktualizacja treści Anna Urbańska