Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w GdyniRozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przestrzeni sportowo - rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni”.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Atelier Harmoza Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-314) przy ul. Pomorskiej 20/2. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 1 SIWZ 10% = 10 punktów;
4)    Termin realizacji Dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w Rozdziale 3 ust. 4 pkt. 2-4 SIWZ 10% = 8,33 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 98,33 punktów. Cena oferty brutto wynosi 29.766,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 19 grudnia 2017 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 12.12.2017
Data udostępnienia informacji: 12.12.2017