Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Placu Street Workout i Parkour wraz z odwodnieniem na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni


L.dz. 825/2019
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.4.2019   
                     
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Placu Street Workout i Parkour wraz z odwodnieniem na Bulwarze Nadmorskim w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie:
 
Po otwarciu ofert w trakcie trwania czynności ich badania, Zamawiający powziął informację o dokonaniu niejednoznacznego opisu kryteriów oceny ofert zgodnie z Rozdziałem 17 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganych dokumentów jakie należało złożyć na etapie składania ofert. Wątpliwość u Zamawiającego powstała we wskazaniu w formularzu oferty doświadczenia osoby, skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie projektowania należycie wykonanej co najmniej jednej dokumentacji siłowni zewnętrznej lub placu do streetworkout’ u lub parkouru wyposażonej/go w co najmniej 4 urządzenia, wraz z wymaganymi dowodami na potwierdzenie wykonania tych usług.
 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące oceny ofert na podstawie kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia  niejednoznaczne dokonał zapisów co do oceny złożonych ofert oraz weryfikacji poprawności żądanych dokumentów.
 
Ponadto Zamawiający żądał złożenia wraz z ofertą dowodu na potwierdzenie projektowania należycie wykonanej co najmniej jednej dokumentacji siłowni zewnętrznej lub placu do streetworkout’ u lub parkouru wyposażonej/go w co najmniej 4 urządzenia co było nie zgodne z ustawą  Prawo Zamówień Publicznych oraz  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w konsekwencji ten zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia spowodowałby odrzucenie oferty Wykonawcy, który nie złożył wraz z ofertą dowodu potwierdzającego doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia polegającej na wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji siłowni zewnętrznej lub placu do streetworkout’ u lub parkouru wyposażonej/go w co najmniej 4 urządzenia.
 
Wada na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny. Wskazany opis kryterium oceny ofert jest elementem znaczącym i warunkującym transparentność postępowania.
 
Przyjmując powyższe, dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie wskazanego kryterium dot. doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia  jest  niemożliwe z zachowaniem zasady przejrzystości postępowania oraz równego traktowania Wykonawców.
 
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Zamawiający informuje, że zweryfikuje poprawność zapisów dotyczących kryteriów oceny ofert i  ponownie zamieści ogłoszenie o zamówieniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 12.02.2019