Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Placu Street Workout i Parkour wraz z odwodnieniem na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni

Gdynia, dnia 10 grudnia 2018 roku.
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.75.2018
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Placu Street Workout i Parkour wraz z odwodnieniem na Bulwarze Nadmorskim w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
    
1.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).
 
 
2. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 lit a) Ustawy odrzucono oferty Wykonawców :
 
1) Szymona Kita prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRIMTECH z siedzibą w Tarnowskich Górach  (42-600) przy ulicy Karola Miarki 16, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
2) Paulina Cieślik prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa ZOEN Architektura Krajobrazu Paulina Cieślik z siedzibą w Kopcu (42-125, Kamyk) przy ulicy Parkowej 2, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
3) 1 MOVE Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku (80-174) przy ulicy Morelowej 5/30, gdyż Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
Zamawiający zwrócił się do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni.
 
Przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu związania ofertą nie wpłynęło do Zamawiającego oświadczenie Wykonawcy tj. Szymona Kita PRIMTECH,  Pauliny Cieślik Firma Wielobranżowa ZOEN Architektura Krajobrazu i 1 MOVE  Sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
Oświadczenie Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą winno być złożone w sposób wyraźny i jasny, w formie przewidzianej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Milczenie Wykonawcy w tym zakresie oznacza bowiem brak zgody na przedłużenie przez niego okresu związania ofertą.
 
W związku z powyższym oferty wskazanych Wykonawców zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 lit. a) Ustawy, ponieważ Wykonawcy nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust.2 Ustawy na przedłużenie terminu związania ofertą.
 
3. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2  Ustawy odrzucono ofertę Wykonawcy LandCOM Projects Sp. z o. o. z siedzibą Warszawie  (03-946) przy ulicy Brazylijskiej 10A lok. 37 ,gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ
 
Wykonawca w formularzu oferty wskazał osobę, która skieruje do realizacji zamówienia i posiada doświadczenie w projektowaniu pięciu należycie wykonanych dokumentacji projektowych, natomiast na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złożył wykaz osób w którym wskazał  już inna osobę  jako osobę skierowaną do realizacji zamówienia i posiadającą doświadczenie w projektowaniu więcej niż 3 należycie wykonanych dokumentacji projektowych.
W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy, wezwał Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień.
Wykonawca złożył wyjaśnienia, iż wskazana w ofercie osoba, która posiada doświadczenie w projektowaniu dokumentacji projektowych została wpisana omyłkowo a dane innej osoby którą skieruje do realizacji zamówienia, wskazał w złożonym wykazie osób.
 
Oświadczenie Wykonawcy o osobie skierowanej do realizacji zamówienia, która posiada doświadczenie w projektowaniu należycie wykonanej dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej lub placu do streetworkout’ u lub parkouru wyposażonej/go w co najmniej 4 urządzenia, w formularzu oferty obok ceny brutto oferty i okresu rękojmi za wady i gwarancji jest jednym z kryteriów oceny oferty. Na tym etapie postępowania niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 Ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, gdyż treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści SIWZ.
 
4.Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z pozostałych ofert tj. Wykonawcy Mieczysław Tkaczyk INDOM z najniższą ceną przewyższa kwotę  jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 10.12.2018
Data udostępnienia informacji: 10.12.2018
Ostatnia aktualizacja: 12.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.12.2018 15:32 Dodanie informacji Anna Urbańska