Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkour parku przy Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni

Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.53.2019

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkour parku przy Szkole Podstawowej nr 47 w Gdyni, dzielnica Dąbrowa”.

W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.    Ofertę sklasyfikowano następująco (wg kryterium: kryterium „Cena brutto” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  realizacji zamówienia” - 15%).
3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mieczysława Tkaczyka prowadzącego działaność gospodarczą pod nazwa INDOM Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Gdańsku (80-297) przy ulicy Ogrodowa 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1)    Cena brutto 60% = 60 punktów,
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punków,
3)    Doświadczenie  osoby skierowanej do  realizacji zamówienia 15% = 15 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 9.840,00 zł.
4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 07 sierpnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 31.07.2019
Data udostępnienia informacji: 31.07.2019
Ostatnia aktualizacja: 09.08.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.08.2019 13:32 Dodanie informacji Anna Urbańska