Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych na terenie SP nr 44 przy ul.Sucharskiego 10 w Gdyni

Ogłoszenie nr 510146662-N-2020 z dnia 06-08-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10 w dzielnicy Obłuże w Gdyni
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 554440-N-2020 z dnia 2020-06-25 r
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego 10 w dzielnicy Obłuże w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.27.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 2) 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 3) 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 4) 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 5) 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 6) 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 7) 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy obiektów sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SP nr 44 przy ul. mjr. Henryka Sucharskiego w dzielnicy Obłuże w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym: 233, 235 i 236 obręb 0020 Obłuże, w zakresie budowy: a) boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą o wymiarach 30x60 m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, b) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona o wymiarach 16x30 m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, c) boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16x8 m otoczonym wolną strefą o szerokości min 2 m wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, d) bieżni prostej 3 torowej o nawierzchni poliuretanowej o dystansie biegu około 100 mb, e) rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej z zeskocznią wypełnioną piaskiem wraz z infrastrukturą i wyposażeniem, f) koła oraz rzutni do pchnięcia kulą, g) trybun z siedziskami sportowymi, h) instalacji elektrycznej oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń elekt. tj. słupów i opraw oświetleniowych dla boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego wraz z systemem sterowania oświetleniem zewnętrznym (o napięciu znamionowym poniżej 1kV) zgodnie z prawomocną decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RAA. 6733.1.7.2020. WGN-1095/10 stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ oraz w oparciu o dokumentację pomiarową - analiza oświetlenia stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ, i) systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów sportowych na terenie inwestycji na podstawie wytycznych z ZDiZ stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ. 2) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej. 3. W ramach zamówienia wskazanego w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać dzieło w postaci: 1) projektu budowlanego wielobranżowego (w szczególności branża architektoniczno-budowlana, sanitarna, elektryczna) wraz z informacją BIOZ dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1, przygotowanego w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku zgłoszenia robót budowlanych (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) analizy nawierzchni sportowych projektowanego obiektu, na podstawie minimum 3 kart technicznych każdego wybranego rodzaju nawierzchni wraz z załączeniem analizowanych kart technicznych. W przypadku braku możliwości przedłożenia kart technicznych nawierzchni Wykonawca dołączy do analizy stosowne wyjaśnienie. 3) dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1) lit. a-g: a) projektu wykonawczego branży architektoniczno-budowlanej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 4) dla zakresu określonego w ust. 2 pkt 1) lit i): a) projektu wykonawczego branży sanitarnej (każdy w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) dla elementu określonego w ust. 2 pkt 1) lit. h): a) projektu wykonawczego branży elektrycznej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), dla obiektów wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit a-b): a.1) boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, a.2) boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona, b) kosztorysu inwestorskiego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej) oraz przedmiaru robót (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), c) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Zamawiający zakłada podłączenie projektowanego oświetlenia do zasilenia w energię elektryczną na terenie szkoły na nieruchomości oznaczonej jako działki o nr ewidencyjnych nr. 233,235 i 235 obręb 0020 Obłuże. W przypadku konieczności wykonania podłączenia zasilenia w energię elektryczną poza ww. działkami niezbędne będzie wykonanie nowej mapy do celów projektowych oraz opinii geotechnicznej dla terenu pod trasą nowego przyłącza elektroenergetycznego i uzyskania warunków przyłączenia od zakładu energetycznego. 5. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach dokumentacji o której mowa w ust. 2 pkt 1: 1) opinię geotechniczną, która będzie stanowić część projektu budowlanego, o którym mowa w ust 3 pkt 1), i w tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo-wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję, przy czym Zamawiający wymaga dokonania odwiertów o głębokości minimum 2 m na terenie objętym projektowaniem w co najmniej pięciu punktach dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą, w co najmniej trzech punktach dla bieżni, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej oraz boiska do siatkówki plażowej, co najmniej jednym punkcie dla rzutni do pchnięcia kulą oraz rozbiegu do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej; Opinia geotechniczna musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektu, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 2) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) inwentaryzację i ocenę zieleni, c) szczegółową dokumentację fotograficzną, d) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne. 3) Koncepcję sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji sporządzonej na podstawie: - wykonanej opinii geotechnicznej, - mapy do celów projektowych, - wytycznych z ZDiZ stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - zaleceń Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej w Gdynia pismo nr TM/W/579/2020 z dnia 05.03.2020r. stanowiących załącznik nr 11 do SIWZ, - dokumentacji powykonawczej (raport) z inspekcji kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji stanowiącej załącznik nr 15 do SIWZ. (Uwaga! Nagrania video z inspekcji znajdują się pod adresem: http://gofile.me/6CGCb/KSoFvIzUm Wykonawca przedstawi ww. koncepcję Zamawiającemu w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy (1 egzemplarz w wersji papierowej i w wersji elektronicznej *pdf), która będzie przedstawiać w szczególności: a) rozmieszczenie obiektów sportowych na terenie inwestycji wymienionych w ust. ust.2 pkt.1 lit. a-g), b) bilans wód opadowych z terenu inwestycji, c) najkorzystniejszy system zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji w formie schematu sieci deszczowej i/lub rozmieszczeniem urządzeń wodnych, Koncepcję sposobu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający pisemnie zatwierdzi koncepcję w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę. W przypadku zastosowania przez Wykonawcę w zatwierdzonej koncepcji przez Zamawiającego urządzeń wodnych jako części systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości o nr ewidencyjnych: 233, 235 i 236 obręb 0020 Obłuże. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzić operat wodno prawny zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020. poz.310 z późn. zm.). Zamawiający na podstawie sporządzonego operatu wodnoprawnego wystąpi o pozwolenie wodnoprawne do Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 6. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa:  stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury zgłoszenia robót budowlanych;  stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w umowie; 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowane obiekty powinny spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym muszą być wykonane zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696) oraz z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zarządzenie dostępne jest na stronie: http://www.zdiz.gdynia.pl/dokumenty/ud/standardy.pdf; 3) wszelkie wyposażenia obiektów muszą być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać atesty i certyfikaty; 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1129) , rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389) oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych, w szczególności z art. 29 ustawy dotyczącym zasad opisywania przedmiotu zamówienia: Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważny''. 6) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z warunkami i założeniami określonymi w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RAA.6733.1.7.2020.WGN-1095/10 z dnia 24.03.2020 r. wydanej przez Prezydenta Miasta Gdyni na wykonanie oświetlenia obiektów stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ; 7. Opis techniczny, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis stanu projektowanego, w szczególności przyjęte rozwiązania techniczne oraz sposób wykonania kolejnych etapów robót; 11) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 12) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 13) opis stanu projektowanego: a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: określające minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość nawierzchni, elementy wszelkiego wyposażenia; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, frakcja kruszyw, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaj traw, rodzaj ziemi, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) wymagania dotyczące podłoża gruntowego i sposób jego przygotowania, k) rozwiązania dotyczące zagospodarowania wód deszczowych, l) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje poprzeczne i podłużne nawierzchni projektowanej wraz z otaczającym terenem w tym szczegółowe rysunki połączeń nawierzchni projektowanej z nawierzchnią istniejącą oraz szczegółowe rysunki montażu urządzeń do nawierzchni. 8. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia), 2) warunków technicznych od gestorów sieci – jeżeli dotyczy, 3) kompletu uzgodnień, opinii, zwolnień z zakazów, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych w tym m.in.:  uzgodnienia w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni - w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy,  uzgodnienie z gestorami sieci – jeżeli dotyczy,  uzgodnienie z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni Dokumentacji projektowej na etapie przygotowania projektu budowlanego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1),  uzgodnienie z Regionalnym Centrum Informatyki Gdynia,  uzgodnienie z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji UM Gdyni (ZUDP) - w przypadku zasilenia oświetlenia z zewnętrznego złącza, oraz konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową - jeżeli dotyczy,  uzgodnienia z Robotniczą Spółdzielnią Mieszkaniową im. Komuny Paryskiej w Gdyni – w przypadku odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do istniejącej sieci deszczowej– jeżeli dotyczy,  uzgodnienie z Polską Spółką Gazowniczą – Oddział Zakładu Gazowniczego w Gdańsku w przypadku konieczności usunięcia kolizji z siecią gazową- jeżeli dotyczy. 4) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 5) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizję z inwestycją lub ze względu na zły ich stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami (jeżeli dotyczy), 6) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 9. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących zastosowanych materiałów wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Dodatkowo Wykonawca uzgodni z Zamawiającym koncepcję zaproponowanych rozwiązań. 10. W przypadku braku dojazdu do placu budowy wykonawca ma obowiązek zaprojektować możliwość drogi dojazdowej. 11. Wykonawca oraz osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadające uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni i przedstawicielami Zamawiającego na wstępnym etapie przygotowania dokumentacji projektowej, w celu określenia założeń do projektowania. 12. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 13. Założenia projektowe do dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 obejmują: 1) przygotowanie, oczyszczenie i zabezpieczenie terenu, (rozbiórki, usunięcia, wywozy, utylizacja), 2) wykonanie robót ziemnych i wywozu urobków, 3) usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej na terenie inwestycji m.in. w przypadku konieczności usunięcia kolizji z istniejącą siecią gazową a projektowanymi obiektami sportowymi, zgodnie z Warunkami Technicznymi NR 1020/BR/OTI/2020/WT wydanymi z Polskiej Spółki Gazowniczej – Oddział Zakład Gazowniczy Gdańsk stanowiące załącznik nr 12 do SIWZ, 4) dla boiska do piłki nożnej wykonanie nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną wraz z piłkochwytem o wysokości 6 m, 5) dla boiska wielofunkcyjnego wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną wraz z piłkochwytem o wysokości 4 m, 6) dla bieżni 3-torowej o długości biegu około 100 m wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną oraz wykonanie zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkoatletycznego, 7) dla rozbiegu do skoku w dal wykonanie nawierzchni sportowej poliuretanowej wraz z liniami, zgodnej z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną oraz zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkoatletycznego, 8) wykonanie boiska od siatkówki plażowej o nawierzchni piaszczystej wraz z wykonaniem piłkochwytów o wysokości 4 m , zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Siatkowej 9) wykonanie koła oraz rzutni do pchnięcia kulą wraz ze schematem wyznaczenia sektora rzutów, wraz z wykonaniem piłkochwytów o wysokości 4 m, zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Lekkoatletycznego, 10) wykonanie na projektowanych nawierzchniach tj. boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni logo „Gdynia Sport” zgodnie z księgą znaku Gdynia Sport, 11) dostawę i montaż sprzętu sportowego w postaci: a) dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą: a.1) dwóch bramek do piłki nożnej posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 748+A1:2018-04, PN-EN 749:2006 lub równoważną a.2) kpl chorągiewek, b) dla boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej: b.1) dwóch uniwersalnych słupków do siatkówki, tenisa i badmintona, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, b.2) dwóch koszy do koszykówki, posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1270:2006 lub równoważną, c) dla boiska do siatkówki plażowej: c.1) dwóch uniwersalnych słupków do siatkówki posiadających atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z norma PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną, 12) dostawę i montaż małej architektury w postaci: a) ławek młodzieżowych przy bieżni, b) trybuny z siedziskami sportowymi dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona, c) koszy na śmieci, d) stojaków rowerowych, e) tablic informacyjnych z regulaminem dla każdego obiektu sportowego osobno sporządzonych na podstawie wytycznych Prezydenta Miasta Gdyni stanowiących załącznik nr 16 do SIWZ. 13) dla każdego z obiektów sportowych możliwość dojścia poprzez zaprojektowanie ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej, 14) wykonanie oświetlenia typu sportowego dla boiska do piłki nożnej ze sztuczną trawą i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do koszykówki, siatkówki, tenisa i badmintona, zgodnie z normą PN-EN 12193:2019-01 lub równoważną, 15) wykonanie systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z obiektów sportowych na terenie inwestycji. 14. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt. 4 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z normą PN-EN 15330-1:2014-02 lub równoważną, 5) posiadać atest PZH (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 6) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 15. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt. 5 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki gry w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolite kolory: a) boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa i badmintona RAL 5010 wg producenta – niebieski Chagall (gentian blue), b) za liniami ograniczającymi boisko do gry w koszykówkę RAL 5015 wg. producenta - niebieski średni (sky blue), 5) być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 7) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 16. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 13 pkt. 6 i 7 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) zapewniać dobre warunki do biegania w różnych temperaturach tj. od -5 do +25 stopni Celsjusza, gdyż nawierzchnia przeznaczona jest na obiekt zewnętrzny, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) mieć jednolity kolor, 5) być zgodna z normą PN-EN 14877:2014-02 lub równoważną, 6) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny. 7) posiadać certyfikat IAAF, 8) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 17. Nawierzchnia piaszczysta, o której mowa w ust. 13 pkt. 8 musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 2) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny. 3) wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 18. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport na tablicy informacyjnej z regulaminem. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia Moje Miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. Ostateczna treść tablic musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 19. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) Aktualną mapę do celów projektowych, opinię geotechniczną wraz z kompletnym Projektem budowlanym wielobranżowym, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1- należy wykonać w terminie 160 dni od dnia zawarcia umowy, 2) Analizę nawierzchni sportowych, o której mowa w ust. 3 pkt 2 – należy wykonać w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Koncepcję zagospodarowania wód opadowych i roztopowych , o której mowa w ust. 5 pkt 3 - należy wykonać w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy 4) Projekt wykonawczy wielobranżowy, o którym mowa w ust. 3 pkt 3) – 5) – należy wykonać w terminie 190 dni od dnia zawarcia umowy, 5) Pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do dnia 31 grudnia 2021 roku. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 20. Przekazując projekt budowlany wielobranżowy o którym mowa w ust. 19 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 (Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019. poz. 1186 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji, w którym oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 21. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę danej części Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru danej części Dokumentacji projektowej. 22. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do danej Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanego przez Wykonawcę Dokumentacji, o której mowa w ust 3 pkt 1 niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania zgłoszenia robót budowlanych nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust 19 pkt 1. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionego i poprawionej danej części Dokumentacji, strony sporządzą protokół odbioru. 23. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 w trakcie i w celu uzyskiwania zgłoszenia robót budowlanych, 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5. 24. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje każdego kosztorysu. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 25. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego danej części Dokumentacji projektowej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych. 4) Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej o których mowa w ust. 3 pkt 1-5. 26. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 27. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta, dla potrzeb której została wykonana. 28. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 29. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 28. 30. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 31. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 32. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacje projektowe, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 5 zostały wykonane. 33. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodności realizacji robót budowlanych z Dokumentacją projektową, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśniania wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wzoru umowy lub protokół zbiorczy z pobytów na budowie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wzoru umowy. 34. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych dla, których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 33 pkt. 3-6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 35. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1-5 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 36. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1- 5 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1- 5, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1-5 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 37. Wielobranżowy nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 38. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności wielobranżowego nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy lub protokołem zbiorczym z pobytów na budowie stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 39. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 40. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 41. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 42. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 43. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 44. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 45. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 46. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 71100.00
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: INDOM Mieczysław Tkaczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 5
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 39975.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39975.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64144.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 25.06.2020
Data udostępnienia informacji: 25.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.08.2020 14:18 Aktualizacja treści Anna Urbańska
06.08.2020 14:14 Aktualizacja treści Anna Urbańska
31.07.2020 10:12 Aktualizacja treści Anna Urbańska
31.07.2020 10:08 Dodanie informacji Anna Urbańska
14.07.2020 14:52 Aktualizacja treści Tomasz Klein
07.07.2020 13:43 Aktualizacja treści Tomasz Klein