Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni na Bulwarze Nadmorskim w dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni

Gdynia, dnia 15 listopada 2018 roku.
l.dz. 6322/2018
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.74.2018

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                                                                                                                
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na  „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę bieżni na Bulwarze Nadmorskim w dzielnicy Kamienna Góra w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty
2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu została zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona).
3. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy wykluczono Wykonawcę Szymona Kita prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRIMTECH z siedzibą w Tarnowskich Górach  (42-600) przy ulicy Karola Miarki 16, a Jego ofertę Zamawiający uznał  za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawca wraz z ofertą nie złożył wymaganego przez Zamawiającego oświadczenia o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Zamawiający  między innymi na podstawie art. 26 ust. 3 Ustawy wezwał Wykonawcę do złożenia wyżej wymienionych oświadczeń  do dnia 31.10.2018 r. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wskazanych oświadczeń w odpowiedniej formie tj. w oryginale.
Ponieważ w świetle Ustawy, Zamawiający już zrealizował możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o uzupełnienie brakujących oświadczeń potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający nie miał możliwości ponownego wezwania Wykonawcy o uzupełnienie brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy.

W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 Ustawy a Jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy.

Zamawiający w dniu 06.11.2018 r., przekazał wszystkim Wykonawcom informację o Wykonawcy, który został wykluczony a jego oferta została odrzucona.
 
4. Ofertę sklasyfikowano następująco (wg. kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” - 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” - 25%, kryterium „Doświadczenie  osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia” - 15%.)

5. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Mieczysława Tkaczyka prowadzącego działaność gospodarczą pod nazwą INDOM Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ulicy Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) cena brutto oferty 60% =  60  punktów,
2) okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów,
3) doświadczenie osoby skierowanej do  w realizacji zamówienia 15% =  15 punktów.
Łączna punktacja oceny oferty =  100 punktów.  
Cena oferty brutto wynosi 17.958,00zł.
 
6. Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 21 listopada 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 15.11.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2018 12:05 Dodanie informacji Anna Urbańska