Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szlaku rowerowego typu singletrack w lasach przy ul. Spokojnej w Gdyni - III postępowanie

Znak sprawy: GCS.DZPI.2715.5.2022
                                              
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szlaku rowerowego rekreacyjnego typu singletrack w lasach przy ul. Spokojnej w dzielnicy Mały Kack w Gdyni”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
1. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Bartłomiej Figur prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą KONFIG Projektowanie i doradztwo techniczne Bartłomiej Figur z siedzibą przy ul. Porębskiego 33/1 (80-180 Gdańsk). Wybrana oferta spełnia wymogi SWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj.:
1) Cena oferty brutto 60% = 60 punktów
2) Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów
3) Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy/przebudowy zrównoważonych tras/szlaków rowerowych typu singletrack lub ścieżek/dróg rowerowych leśnych 20% = 0 punktów
łączna punktacja oceny oferty = 80,00 punktów.
Cena oferty brutto wynosi: 34.194,00 zł.
 
2. Jednocześnie informuję, iż w związku z tym że w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt. 1 lit. a) Ustawy, przed upływem terminów, o których mowa w art. 308 ust. 2  Ustawy.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 1 marca 2022 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 08.02.2022
Data udostępnienia informacji: 08.02.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2022 09:13 Aktualizacja treści Tomasz Klein
24.02.2022 11:03 Aktualizacja treści Tomasz Klein