Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate parku i przebudowy sceny w Parku Kilońskim w Gdyni

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate parku i przebudowy sceny w Parku Kilońskim w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 4.01.2022

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate parku i przebudowy sceny w Parku Kilońskim w Gdyni
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy skate parku i przebudowy sceny w Parku Kilońskim w Gdyni2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be0466d9-5f29-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00002518/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 10:20
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001494/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.21 Dokumentacja projektowa - Budowa Skateparku w Parku Kilońskim + Modernizacja sceny w Parku Kiloński
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322512/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.35.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Pierwsza część zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę skate parku na istniejącej nawierzchni asfaltowej w Parku Kilońskim w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 2689, obręb 0010 Chylonia;
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1).4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
4.5.5.) Wartość części: 12300,00 PLN

Część 2
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Druga część zamówienia obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę istniejącej sceny w Parku Kilońskim w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomość o nr ewidencyjnym 2690, obręb 0010 Chylonia;
2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1).4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
4.5.5.) Wartość części: 12300,00 PLN
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upływu terminu składania ofert pierwszej części postępowania tj. do dnia 29 grudnia 2021 roku do godziny 9:30 wpłynęły trzy oferty na kwoty: 137.760,00 zł, 43.958,97 zł oraz 39.975,00 zł. Zamawiający zweryfikował poprawność wyliczenia zaoferowanych w ofertach cen i nie stwierdził błędów w ich wyliczeniu.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 12.300,00 zł brutto.
Wobec tego, że ceny wszystkich złożonych w niniejszej części postępowania ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia, Zamawiający unieważnił pierwszą część postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 Ustawy.

Część 2
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Do upływu terminu składania ofert drugiej części postępowania tj. do dnia 29 grudnia 2021 roku do godziny 9:30, nie wpłynęły żadne oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnił drugą część postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 20.12.2021
Data udostępnienia informacji: 20.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2022 10:29 Aktualizacja treści Tomasz Klein