Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie ZSP nr 4 przy ul. Chwaszczyńskiej

L. dz. 1489/2020
Znak sprawy: GCS.DZPI.2710.5.2020                            
 
Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie ZSP nr 4 przy ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni, dzielnica Karwiny”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.   Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art. 24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.   Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto” 60%, kryterium „Okres rękojmi za wady i gwarancji” 20%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni ze sztucznej  trawy o powierzchni min. 800 m2” 10%, kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 500 m2”  10%)
 
3.   Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Marka Koguciuka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą MANUFAKTURA Marek Koguciuk z siedzibą w Szczecinie (71-013) przy Zielonej 18/4. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    Cena brutto 60% = 50,41 punktów
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni ze sztucznej  trawy o powierzchni min. 800 m2 10% = 10 punktów
4)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy boisk zewnętrznych o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 500 m2”  10% = 10 punktów
łączna punktacja oceny oferty = 90,41 punktów.
Cena oferty brutto wynosi 29.520,00 zł.
 
4.   Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 11 lutego 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 04.03.2020
Data udostępnienia informacji: 04.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2020 08:38 Dodanie informacji Anna Urbańska