Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni


                                                          ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Ustawy, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z Rozdziałem 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ) oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej należy przygotować w sposób określony w Rozdziale 12 ust.1 SIWZ i przesłać w zewnętrznej, zamkniętej  kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1 SIWZ, z oznaczeniem na kopercie tj.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo” oraz z dopiskiem na kopercie: „nie otwierać do dnia 01 września 2020 r. do godz. 10:00”. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe opakowanie oferty lub złożenie jej w niewłaściwym miejscu.
 
W dniu 01.09.2020 r. o godzinie 10:00 odbyło się otwarcie ofert na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych wraz z infrastrukturą na terenie przy ul. Skarbka w Gdyni, dzielnica Pustki Cisowskie – Demptowo. Z powodu niewłaściwie opisanej, niezgodnie z zaleceniami Zamawiającego koperty z ofertą, nie została ona w terminie przekazana bezpośrednio do działu zamówień tylko potraktowana jako zwykła korespondencja, otwarta i przekazana do dalszego procedowania na zasadach ogólnych obowiązujących u Zamawiającego. Powyższa okoliczności została stwierdzona już po dokonaniu czynności  otwarcia ofert natomiast przed ich oceną i badaniem ofert.
 
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia (art. 86 ust. 2 Ustawy). Wymieniony przepis nie przewiduje żadnych wyjątków od zasady. Ma ona bowiem gwarantować przestrzeganie zasady jawności postępowania i równego traktowania Wykonawców. Jego istotą jest między innymi zabezpieczenie przed możliwością dopuszczania do rozpatrywania przez Zamawiającego ofert złożonych po terminie lub zapoznawaniem się z treścią ofert przed ich otwarciem. Jest to czynność faktyczna, niepowtarzalna, wobec czego Zamawiający nie ma środków prawnych, by sanować wady postępowania. Nadto niewątpliwie doszło do naruszenia zasady jawności postępowania. 
 
Powyższe uchybienie stwierdzono przed oceną i badaniem ofert w związku z powyższym nie można wykluczyć, iż maiłoby to wpływ na wynik postępowania.
W tej sytuacji występuje przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 Ustawy przez Zamawiającego.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 21.08.2020
Data udostępnienia informacji: 21.08.2020
Ostatnia aktualizacja: 04.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.09.2020 13:05 zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia Maciej Zaborski
03.09.2020 17:25 Aktualizacja treści Anna Urbańska
01.09.2020 12:08 Dodanie informacji Anna Urbańska