Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni

Ogłoszenie nr 510085154-N-2020 z dnia 18-05-2020 r.
Gdyńskie Centrum Sportu: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 509909-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.4.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 1) 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego; 2) 71320000-7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania; 3) 71332000-4 - geotechniczne usługi inżynieryjne; 4) 71325000-2 - usługi projektowania fundamentów, 5) 71244000-0 - kalkulacja kosztów, monitoring kosztów; 6) 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi; 7) 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją. 2. Przedmiotem zamówienia jest : 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy hali sportowej o dwóch kondygnacjach nadziemnych na terenie istniejącego boiska ziemnego do piłki nożnej dla inwestycji pn. „Budowa hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni”, na działce gminnej o nr ewidencyjnym 103 obręb nr 0013 Działki Leśne, 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej. 3. W ramach części zamówienia wskazanej w ust. 2 pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dzieła w postaci: 1) projektu budowlanego we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektu wraz z informacją BIOZ w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku pozwolenia na budowę (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 2) projektu wykonawczego we wszystkich branżach zapewniających kompleksowe funkcjonowanie obiektu tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg), 3) kosztorysów inwestorskich we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath) oraz przedmiarów robót we wszystkich branżach tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz pliki z rozszerzeniem xlsx i ath), 4) szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla wszystkich branż tj. branży architektoniczno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, drogowej (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej), 5) projektu organizacji ruchu na czas realizacji robót (w 5 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) uzgodnionego z odpowiednimi jednostkami, 6) projektu aranżacji wnętrz (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej oraz dodatkowo pliki z rysunkami z rozszerzeniem dwg) wraz z wizualizacjami w postaci co najmniej pięciu ujęć, w tym szczególności sali sportowej, sali fitness, siłowni, salki konferencyjnej, pomieszczenia szatniowo-sanitarnego (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w tym w szczególności w formacie JPEG, umożliwiającym ich otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji), 7) wizualizację obiektu zawierającą widok zewnętrzny wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci co najmniej czterech ujęć oraz wizualizację wnętrza obiektu zawierającą widok sali sportowej w postaci co najmniej dwóch ujęć (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, w tym w szczególności w formacie JPEG, umożliwiającym ich otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji), zwanych dalej łącznie „Dokumentacją projektową”. 4. Przed przystąpieniem do fazy projektowania, w ramach dokumentacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać: 1) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463): opinię geotechniczną, w tym celu przeprowadzić niezbędne badania nośności gruntu i warunków gruntowo - wodnych terenu przeznaczonego pod projektowaną inwestycję; dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część I: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego (w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji elektronicznej); przy czym Zamawiający wymaga dokonania pomiarów co najmniej na głębokości 3 m poniżej poziomu fundamentów i co najmniej w osnowie o wymiarach 10 m na 10 m pokrywającej całą powierzchnie inwestycji; 2) Opinia geotechniczna, o której mowa w pkt 1 musi zawierać m.in.: a) określenie kategorii geotechnicznej, b) ocenę warunków wodno-gruntowych, c) dokumentację fotograficzną pobranych próbek, d) ocenę możliwości posadowienia obiektów, e) wskazówki co do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji; 3) Dokumentacja badań podłoża gruntowego, o której mowa w pkt 1 powinna zawierać m.in.: a) opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntu, ich wyniki i interpretację, b) model geologiczny, c) zestawienie wyprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy, 4) Projekt geotechniczny, o którym mowa w pkt 1 powinien zawierać m.in.: a) prognozę zmian właściwości podłoża gruntowego w czasie, b) określenie obliczeniowych parametrów geotechnicznych, c) określenie częściowych współczynników bezpieczeństwa do obliczeń geotechnicznych, d) określenie oddziaływań od gruntu, e) przyjęcie modelu obliczeniowego podłoża gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju geotechnicznego, f) obliczenie nośności i osiadania podłoża gruntowego oraz ogólnej stateczności, g) ustalenie danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów, h) specyfikację badań niezbędnych do zapewnienia wymaganej jakości robót ziemnych i specjalistycznych robót geotechnicznych, i) określenie szkodliwości oddziaływań wód gruntowych na obiekt budowlany i sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom, j) określenie zakresu niezbędnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektów sąsiadujących i otaczającego gruntu, niezbędnego do rozpoznania zagrożeń mogących wystąpić w trakcie robót budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie użytkowania obiektu budowlanego; 5) inwentaryzację terenu inwestycji, która będzie stanowić część opisową dokumentacji projektowej. Inwentaryzacja powinna zawierać co najmniej: a) zwięzłą ocenę stanu istniejącego terenu przeznaczonego na inwestycję, b) ocenę warunków wodno-gruntowych na podstawie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego wraz z analizą bezpośredniego otoczenia w celu ograniczenia możliwości zalewania wodami opadowymi wraz ze wskazówkami do sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji, c) ocenę nośności oraz osiadania gruntu na podstawie opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego, d) dokumentację fotograficzną, e) proponowane rozwiązania techniczno-funkcjonalne, 5. W związku z tym, iż Dokumentacja projektowa:  stanowić będzie podstawę do wszczęcia procedury pozwolenia na budowę;  stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót nią objętych, przedmiot zamówienia musi zostać wykonany: 1) na mapie do celów projektowych zgodnie z warunkami i założeniami opisanymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze umowy, 2) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym w szczególności: a) projektowany obiekt winien spełniać wymogi stawiane dla obiektów sportowych oraz być przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z czym musi być wykonany zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696) oraz wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 10740/13/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania Standardów Dostępności dla Miasta Gdyni. Zamawiający dostarczy Wykonawcy zarządzenie w dniu podpisania Umowy; b) wszelkie wyposażenie obiektu musi być zgodne z aktualnymi normami oraz posiadać certyfikaty i atesty; c) projektowany obiekt powinien spełniać wymagania w zakresie zastosowania zasad projektowania uniwersalnego, w ramach którego należy zapewnić w maksymalnym zakresie równoprawny i samodzielny dostęp osobom z ograniczoną mobilnością i percepcją; w związku z powyższym projektowany obiekt powinien spełniać w szczególności poniższe wymagania: c.1) teren zewnętrzny powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający poruszanie się osobom na wózkach, z łatwą identyfikacją dla osób z niepełnosprawnością wzroku i z niepełnosprawnością intelektualną – czytelne punkty orientacji przestrzennej, zastosowanie piktogramów, w tym kierunki obejścia barier przestrzennych utrudniających poruszanie się osób z ograniczeniami mobilności, c.2) schody powinny posiadać dwustronne poręcze zamontowane na dwóch wysokościach 75 cm i 90 cm z zapewnieniem ciągłości na spoczniku; mocowanie poręczy od dołu, aby zapewnić możliwość pełnego chwytu na całej długości; poręcze powinny być wysunięte na 30 cm w poziomie poza pierwszy i ostatni stopień; pierwszy i ostatni stopień każdego biegu schodowego należy wykonać w kolorze kontrastowym; stopnie powinny być zamknięte i bez nosków; przed schodami prowadzącymi w dół należy zastosować fakturę bezpieczeństwa (typ B) w odległości 50 cm od krawędzi stopnia zgodnie ze Standardami Dostępności dla Miasta Gdyni, c.3) w obiekcie należy zapewnić czytelną informację wizualną opartą na piktogramach i kontrastowych opisach, c.4) należy zapewnić dostępność dla osób poruszających się na wózkach na widownię hali sportowej; widownia powinna być wyposażona w pętlę induktofoniczną zapewniającą odsłuchiwanie komunikatów przez osoby słabosłyszące z aparatami słuchowymi; c.5) zapewnić przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach, w tym miejsca pełnego obrotu o średnicy 150 cm w każdym z pomieszczeń, c.6) przy drzwiach ze skrzydłem otwieranym do siebie należy od strony klamki przewidzieć miejsce o szerokości 60 cm w celu podjechania wózkiem, jeżeli technicznie nie jest to możliwe należy przewidzieć przycisk z automatyką do otwierania drzwi, c.7) co najmniej dla jednego okna w pomieszczeniu należy przewidzieć możliwość otwierania stolarki okiennej z poziomu osoby na wózku lub otwierania wspomaganego automatyką dla zamykania i otwierania okien, c.8) wszystkie wyłączniki i przyciski sterujące powinny być umieszczone na wysokości w zakresie 80-120 cm, w tym tablica z zabezpieczeniami prądowymi (skrzynka z bezpiecznikami), c.9) zapewnić kontrastowe wyróżnienie stolarki drzwiowej względem okładziny ściennej i podłogowej; skrzydła drzwiowe powinny posiadać kontrastową i wygodną w pochwycie klamkę. W przypadku drzwi przeszklonych należy zastosować 2 kontrastowe pasy na wysokości od 90-100 do 140-160 cm, c.10) oznaczenia numerów pomieszczeń powinny być czytelne dla osób słabowidzących w kolorystyce kontrastowej i w piśmie bezszeryfowym oraz posiadać tabliczkę z numerem w piśmie dotykowym (w Braille’u lub wypukłym) umieszczoną na ścianie od strony klamki na wysokości 110 cm, przed pomieszczeniami sanitarnymi należy uwzględnić plan tyflograficzny pomieszczenia z rozkładem poszczególnych urządzeń umieszczony powyżej tabliczki z nr pomieszczenia na wysokości 160 cm, c.11) toaleta dla osób niepełnosprawnych powinna zapewniać skorzystanie z niej osobom poruszającym się na wózkach z możliwością obustronnego przesiadania się na miskę ustępową i być wyposażona w instalację przywoławczą z przyciskami alarmowymi na dwóch wysokościach: 80-100 cm i 30 cm od podłogi, pochwyty przy umywalce i misce ustępowej, obniżone lustro do wysokości umywalki lub dodatkowe lustro obejmujące całą sylwetkę, umywalkę z płaskim syfonem i baterią z przedłużonym uchwytem, suszarkę i podajnik mydła na wysokości do 140 cm, z uwzględnieniem przycisku uruchamiającego, jeżeli jest zastosowany. Zaleca się aby jedna z toalet lub osobne pomieszczenie przy szatniach wyposażone było w rozkładaną/stałą kozetkę do przewijania, c.12) oświetlenie należy projektować tak aby podkreślało drogi komunikacji. 3) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym Uchwałą nr XLIV/908/14 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej. 4) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz zgodna z obowiązującymi normami; 5) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie może opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 6) Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wytycznymi Polskiego Związku Koszykówki. 6. Opis techniczny dla wszystkich branż, będący elementem projektu budowlanego, powinien zawierać co najmniej następujące dane: 1) podstawę opracowania, 2) cel i zakres opracowania, 3) materiały wyjściowe do opracowania, 4) rodzaj i skalę przedsięwzięcia, 5) lokalizację, 6) stan istniejący wraz z dokumentacją zdjęciową zawierający dane liczbowe i układ przestrzenno-funkcjonalny, istniejące rozwiązania techniczno-materiałowe, 7) istniejące warunki gruntowe, 8) dojazd na plac budowy i zastosowanie niezbędnego sprzętu, 9) opis prac rozbiórkowych, demontażowych, ich przebieg, etapy rozbiórek – postępowanie z odpadami, 10) opis robót ziemnych wraz ze wskazaniem ich prowadzenia i za pomocą jakiego sprzętu, 11) wymagania i warunki odbioru kolejnych etapów robót i odbioru końcowego, 12) opis stanu projektowanego : a) lokalizacja, b) dane liczbowe zakresu prac, ilości, c) układ przestrzenno-funkcjonalny, d) rozwiązania techniczne, e) sposób wykonania kolejnych etapów robót, f) opis zadania zawierający miedzy innymi: opis poszczególnych zadań, opis określający minimalne parametry, opis wymaganych dokumentów potwierdzających jakość przyjętych materiałów; g) rozwiązania materiałowe w tym min. rodzaj i skład nawierzchni, rodzaj i klasa betonów fundamentów, rodzaje prefabrykatów, rodzaj zbrojenia wraz z warunkami do spełnienia, wyposażenie wraz rodzajami zabezpieczenia antykorozyjnego, rodzaje wykończenia; h) wykaz zbrojenia, i) specyfikacje materiałów, j) rysunki: plan stanu istniejącego, plan sytuacyjny nowo projektowany wraz legendą czytelną z opisem, przekroje przez kondygnacje, rysunki konstrukcyjne, szczegółowe rysunki z przekrojem, k) informacje o prowadzeniu prac przy istniejącym obiekcie. 7. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do uzyskania w szczególności: 1) aktualnej mapy do celów projektowych obejmującej swoim zakresem cały obszar objęty przedmiotem zamówienia, wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przez podmiot posiadający niezbędne uprawnienia zawodowe w tym zakresie, zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (o treści obejmującej min. elementy wskazane w § 6 w/w rozporządzenia), 2) warunków technicznych od gestorów sieci, 3) wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i sprawdzenia stanu prawnego gruntów na terenie objętym projektowaniem, 4) ewentualnych zgód na odstępstwa od przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, 5) zezwoleń na usunięcia drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), 6) kompletu uzgodnień, opinii, postanowień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym w szczególności uzgodnienia z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni, Biurem Plastyka Miasta, Konserwatorem Zabytków, Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni, Wydziałem Inwestycji, Samodzielnym Zespołem ds. Komunikacji Rowerowej, 8. Wykonawca na etapie projektowania zobowiązany będzie do: 1) inwentaryzacji zieleni ze wskazaniem niezbędnych wycinek drzew i krzewów wchodzących w kolizje z inwestycją lub ze względu na ich zły stan zdrowotny, uzgodnionej z odpowiednimi jednostkami, 2) dokonywania wszelkich ustaleń z Zamawiającym, w szczególności dotyczących wyglądu obiektu, usytuowania poszczególnych elementów obiektu, zastosowanych materiałów, kolorystyki oraz rodzaju wyposażenia wraz z przedstawieniem wstępnej kalkulacji kosztów zadania. Wykonawca zobowiązany będzie zastosować się do wytycznych przekazywanych przez Zamawiającego. 3) przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji rysunku koncepcyjnego hali sportowej wraz z propozycją rozmieszczenia pomieszczeń oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali sportowej w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. 4) przedstawienia Zamawiającemu w celu akceptacji wstępnej aranżacji wnętrz oraz wstępnej wizualizacji obiektu wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów zaproponowanych rozwiązań w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy. 5) przeprowadzenia analizy dostępnych rodzajów nawierzchni sportowych drewnianych oraz nawierzchni z wykładziny sportowej oraz do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy propozycji możliwych do zastosowania nawierzchni, w tym osobno zestawienie co najmniej 3 nawierzchni sportowych drewnianych oraz osobno zestawienie co najmniej 3 nawierzchni z wykładziny sportowej, wraz z dostępnymi kartami technicznymi przedstawionych nawierzchni, które spełnią założenia projektu i wymagania Zamawiającego. 9. W przypadku braku dojazdu do placu budowy Wykonawca ma obowiązek zaprojektować drogę dojazdową. Roboty budowlane będą odbywały się w sąsiedztwie czynnych obiektów, w związku z powyższym należy przewidzieć w trakcie wykonywania prac możliwość korzystania z następujących obiektów budowlanych: budynku szkoły II LO, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej, budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Lęborskiej oraz ul. Kołobrzeskiej. 10. Wykonawca oraz osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadająca uprawnienia do projektowania w wymaganej specjalności, na etapie projektowania zobowiązani będą do udzielania na życzenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z przedstawionymi rozwiązaniami, a także do uczestniczenia w dodatkowych spotkaniach i debatach nad projektem. W związku z powyższym, Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do uczestnictwa w spotkaniach z Ekspertem ds. Dostępności Miasta Gdyni i przedstawicielami Zamawiającego w trakcie przygotowywania Dokumentacji projektowej. 11. Dokumentacja projektowa wykonana będzie w wersji elektronicznej umożliwiającej jej otworzenie w powszechnie dostępnych programach nie wymagających wykupienia dodatkowej licencji, za wyjątkiem plików z rozszerzeniem dwg i ath. 12. Założenia projektowe Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 obejmują w szczególności: 1) przygotowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 2) wykonanie robót ziemnych, 3) wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych, 4) wywóz i utylizacja elementów zdemontowanych i usuniętych, 5) obowiązkowe pomieszczenia na dwóch kondygnacjach nadziemnych: a) sala sportowa do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o polu gry 40x20 m + strefy bezpieczeństwa co najmniej 2m z każdej strony, o nawierzchni sportowej drewnianej zgodnej z normą PN-EN 14904:2009 lub równoważną, wyposażona w bramki do piłki ręcznej posiadające atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 749:2006 lub równoważną, kosze do koszykówki posiadające atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1270:2006P lub równoważną oraz słupki do siatkówki posiadające atest lub certyfikat bezpieczeństwa oraz dokument potwierdzający zgodność z normą PN-EN 1271:2015-01 lub równoważną; wyposażona w drabinki gimnastyczne zgodne z normą PN-EN 12346:2001 lub równoważną; w kole środkowym boiska wykonanie logo Gdynia Sport, Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy Księgę znaku Gdynia Sport; b) magazyn na sprzęt sportowy posiadający bezpośrednie połączenie z salą sportową oraz drzwi dwuskrzydłowe na zewnątrz obiektu; c) co najmniej 3 kompleksy szatniowo-sanitarne składające się z dwóch szatni i dwóch pomieszczeń sanitarnych z możliwością ich przedzielenia na pojedynczą szatnię wraz z pomieszczeniem sanitarnym, d) co najmniej jedna szatnia wraz z pomieszczeniem sanitarnym dla sędziów/nauczycieli wychowania fizycznego/trenerów (w zależności od zapotrzebowania), e) co najmniej jedna szatnia wraz z pomieszczeniem sanitarnym dostosowana dla osób niepełnosprawnych, f) sala fitness o nawierzchni z wykładziny sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904:2009 lub równoważną, wyposażona w drabinki gimnastyczne zgodne z normą PN-EN 12346:2001 lub równoważną oraz lustra, g) siłownia o nawierzchni z wykładziny sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904:2009 lub równoważną, wyposażona w drabinki gimnastyczne zgodne z normą PN-EN 12346:2001 lub równoważną oraz lustra, h) sala konferencyjna, i) biuro kierownika obiektu, j) ochrona/recepcja wraz z bezpośrednim dostępem do WC, k) pomieszczenie gospodarcze; l) pomieszczenie techniczne, m) pomieszczenie medyczne, n) sanitariaty ogólnodostępne na każdej kondygnacji (damski, męski oraz dla niepełnosprawnych), o) pomieszczenie socjalne dla osób obsługujących obiekt, w tym dla osób sprzątających oraz konserwatorów, p) pomieszczenie kotłowni gazowej, q) ciągi komunikacyjne i klatki schodowe, 6) obiekt wymaga podłączenia do następujących sieci: a) sieci elektrycznej, b) sieci gazowej, c) sieci telekomunikacyjnej i teletechnicznej, d) sieci wodociągowej, w celu użytkowania wody do celów socjalnych spełniającej wymagania jakości wody do picia zgodnie z obowiązującymi przepisami – zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ istnieje możliwość przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej DN80 znajdującej się w ul. Lęborskiej, e) kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków socjalnych - zgodnie z informacją zawartą w Załączniku nr 10 do SIWZ istnieje możliwość przyłączenia obiektu do kanału sanitarnego DN250 znajdującego się w ul. Lęborskiej, f) kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wody deszczowej w ilości wynikającej z przyjętych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania terenu – zgodnie z warunkami technicznymi stanowiącymi Załącznik nr 11 do SIWZ, 7) wykonanie trybuny dostosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z pomieszczeniem obsługi nagłośnienia/spikera, w tym wyposażenie jej w pętlę induktofoniczną zapewniającą odsłuchiwanie komunikatów przez osoby słabosłyszące z aparatami słuchowymi, 8) wykonanie windy osobowej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, 9) wykonanie dwóch elektronicznych tablic do wyświetlania wyników wraz z pulpitem sterujący, 10) dostawę i montaż dwóch zegarów przedstawiających pomiar 24-sekundowy, 11) wykonanie konstrukcji umożliwiającej podzielenie boiska na części, 12) zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej (jeśli dotyczy), 13) obiekt powinien posiadać w szczególności następujące instalacje wewnętrzne - podstawowe wytyczne: a) Instalacja wodno-kanalizacyjna: a.1) dla obiektu należy zapewnić dostawę wody do celów sanitarno-higienicznych, a.2) dostawa wody powinna odbywać się z sieci wodociągowej, a.3) należy wykonać przyłącze wody wraz z wodomierzami, a.4) należy zastosować armaturę natryskową wyposażoną w zawory czasów z możliwością indywidualnej regulacji temperatury wody; należy zastosować armaturę wandaloodporną (zarówno wylewkę jak i przycisk zaworu czasowego), a.5) należy zapewnić odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z możliwościami technicznymi, a.6) należy zapewnić odprowadzenie ścieków deszczowych z dachu i utwardzonego terenu zgodnie z możliwościami technicznymi, a.7) instalacja odwodnienia parkingu powinna być wyposażona w osadnik i separator ropopochodny, do separatora należy zapewnić dostęp wozu wod-kan w celu jego oczyszczenia, b) Instalacja centralnego ogrzewania gazowego, c) Instalacja elektryczna, d) Instalacja teletechniczna i telekomunikacyjna, e) Instalacja odgromowa, f) Instalacja uziemienia, g) Instalacja ppoż., h) Instalacja oświetlenia podstawowego: Do oświetlenia wszystkich pomieszczeń należy zaprojektować oprawy ze źródłami światła typu LED, sterowanie oświetleniem powinno odbywać się przy pomocy łączników klawiszowych na wysokości 1,3 m od poziomu podłogi. W pomieszczeniach sanitarnych należy zastosować łączniki bryzgoszczelne o stopniu ochrony minimum IP44. Oprawy we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych zaprojektować ze zintegrowanym czujnikiem ruchu sterującym zapalaniem się opraw. i) Instalacja oświetleniowa płyty boiska: Instalacja oświetleniowa powinna być wyposażona w oprawy ze źródłem typu LED o równomierności i natężeniu zgodnym z normą PN-EN 12193:2019-01 lub równoważną dla sal sportowych przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Na etapie realizacji prawidłowość doboru konkretnych opraw należy potwierdzić obliczeniami fotometrycznymi w celu potwierdzenia uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (natężenie, równomierność, olśnienie). Sterowanie oświetleniem powinno odbywać się za pomocą dedykowanego panelu umieszczonego przy wejściu na parkiet sali umożliwiającego niezależne załączanie oświetlenia 4 sekcji sali sportowej. j) Instalacja oświetlenia awaryjnego: Oświetlenie awaryjne powinno zostać wykonane z wykorzystaniem opraw awaryjnych świecących przez okres minimum 1 godziny po zaniku napięcia. k) Instalacja telewizji dozorowej CCTV: Obiekt powinien posiadać monitoring, który swoim zasięgiem będzie pokrywał całą powierzchnię sali sportowej oraz trybuny z co najmniej dwóch kamer. Dodatkowo kamery powinny zostać zamontowane w ciągach komunikacyjnych wewnątrz obiektu oraz dookoła obiektu na zewnątrz, obejmujące parking i wszystkie wejścia do obiektu. System monitoringu powinien być wykonany w technologii IP. Kamery powinny mieć co najmniej rozdzielczość 2MP, rejestrator DVR powinien być tak dobrany aby około 20% kanałów było rezerwowych (niewykorzystanych). Zapis w trybie ciągłym powinien zapewnić możliwość odtwarzania zapisanego archiwum do minimum 3 tygodni wstecz. System monitoringu powinien pracować w odseparowanej sieci LAN. Stacja kliencka (punkt obsługi) powinna znajdować się w pomieszczeniu ochrony/recepcji. l) Instalacja sieci Internet: Obiekt powinien być pokryty siecią LAN w następujących obszarach: biuro kierownika obiektu, pomieszczenie ochrony/recepcji, sala konferencyjna, sala fitness oraz siłownia. Ponadto wyżej wymienione pomieszczenia oraz szatnie, trybuny i sala sportowa powinny być pokryte siecią WIFI, zarządzaną przy pomocy kontrolera sieci WIFI. m) Instalacja wentylacji i klimatyzacji: Instalacja powinna uwzględniać wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną zapewniającą pełną wymianę powietrza na sali sportowej. Centrala wentylacyjna powinna być wykonana w pomieszczeniu lub na dachu obiektu, z łatwym dostępem do jednostki w celu przeprowadzenia cyklicznych przeglądów. Dopuszcza się instalację jednostek wewnętrznych (splitów) oraz zewnętrznych dla pomieszczeń biurowych, sali fitness i siłowni. Z pomieszczeń sanitarnych powietrze powinno być usuwane na zewnątrz wentylatorami kanałowymi. Przy lokalizacji elementów nawiewnych/wyciągowych należy wziąć pod uwagę geometrię sali oraz lokalizację trybun. Elementy wentylacyjne nie powinny utrudniać gier, np. zbyt nisko sprowadzony nawiewnik nad boisko do siatkówki, ani też strumień nawiewanego powietrza nie powinien być wprowadzany do strefy przebywania ludzi ze zbyt dużą prędkością. n) Tablica wyników i tablice 24 sekund: Obiekt powinien być wyposażony w dwie profesjonalne cyfrowe tablice wyników umiejscowione za koszami do koszykówki oraz w dwie tablice 24 sekund umiejscowione na konstrukcji koszy do gry w koszykówkę, z możliwością sterowania z pomieszczenia obsługi nagłośnienia/spikera oraz z płyty boiska. Tablica wyników powinna być przystosowana do sportów zespołowych takich jak: koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, futsal, unihokej. Funkcje tablicy: w szczególności czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wskaźnik zatrzymania czasu, wskaźnik zagrywki, wynik meczu (goście – gospodarze) od 0 do 199 punktów, koniec czasu - odliczanie na oddzielnych mini tablicach (24/14 sekund), nr połowy meczu od 0 do 9, Time out, stan setów lub suma fauli, faule drużynowe, faule indywidualne, czas kar, przerwy na żądanie, punkty zawodników (14 pozycji), wynik w setach. o) Instalacja nagłośnienia: Nagłośnienie sali sportowej powinno być kilkustrefowe, jedna strefa powinna nagłaśniać salę sportową, druga strefa powinna nagłaśniać trybuny, trzecia strefa powinna nagłaśniać ciągi komunikacyjne. Instalacja powinna posiadać wzmacniacze strefowe, każdy wzmacniacz powinien posiadać wbudowany mikser w celu prawidłowego doboru barwy dźwięku dla danej strefy. System nagłośnienia powinien obsługiwać kilka źródeł dźwięku, w tym płyty CD, pliki MP3. System nagłośnienia powinien być wyposażony w mikrofony bezprzewodowe. Sterowanie nagłośnieniem odbywać się powinno lokalnie w pomieszczeniu obsługi nagłośnienia/spikera. W przypadku pominięcia w SIWZ opisu jakiejś branży Wykonawca zobowiązany będzie do jej wykonania w celu zapewnienia kompleksowego funkcjonowania obiektu. 14) wykonanie ogrodzenia terenu wraz z niezbędnymi furtkami pieszymi oraz bramą wjazdową, 15) wykonanie murów oporowych, 16) zagospodarowanie terenu zewnętrznego wokół obiektu, w szczególności w zakresie dojść, dojazdów, zieleni, małej architektury, oświetlenia terenu, miejsc postojowych dla samochodów osobowych, stojaków rowerowych, parkingu dla hulajnóg, 17) dojazd do hali sportowej od ul. Lęborskiej, 18) wykonanie robót wykończeniowych, uporządkowanie terenu. 13. Nowa nawierzchnia, o której mowa w ust. 12 pkt 5) lit. a), f) i g) musi spełniać łącznie poniższe warunki: 1) być przeznaczona do pomieszczeń zamkniętych, w tym do obiektów użyteczności publicznej, być przeznaczona do uprawiania dyscyplin sportowych, 2) zapewniać stałe i trwałe utrzymanie równości nawierzchni w okresie eksploatacji, 3) być bezpieczna dla zdrowia i życia osób z niej korzystających, 4) być zgodna z wszelkimi wymaganiami aktualnej normy PN-EN 14904:2009 „Nawierzchnie terenów sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja” lub równoważną, 5) posiadać atest PZH, (Państwowy Zakład Higieny) lub dokument równoważny, 6) Wykonawca w Dokumentacji projektowej winien wskazać (dookreślić) inne, jego zdaniem istotne, minimalne parametry techniczne nawierzchni. 14. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Dokumentacji projektowej obowiązku umieszczenia przez podmioty wykonujące roboty budowlane logo Gdynia Sport w kole środkowym boiska. Logo Gdynia Sport musi być zgodne ze wzorem submarki zawartej w Księdze znaku promocyjnego Gdynia moje miasto, stanowiącej załącznik do Zarządzenia nr 4037/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie akceptacji zasad używania znaku promocyjnego „Gdynia Moje Miasto” we wszystkich działaniach promocyjnych i informacyjnych Miasta Gdyni. 15. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następujących terminach: 1) opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, 2) mapę do celów projektowych wraz z kompletną Dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 3 pkt.1 - 7, należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 250 dni od dnia zawarcia umowy, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonanymi na podstawie dokumentacji projektowej – od dnia przekazania placu budowy kierownikowi budowy do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. Przekazanie dokumentacji zostanie każdorazowo potwierdzone na piśmie. 16. Przekazując dokumentację, o której mowa w ust. 15 pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest złożyć i załączyć oświadczenie, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 poz.1186 z późn. zm.) projektanta projektu budowlanego inwestycji oświadcza, iż projekt sporządzono zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym z zasadami wiedzy technicznej, przeciwpożarowymi, BHP, sanitarnymi, Polskim Normami i normatywami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i może być skierowany do realizacji. 17. Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej zobowiązany jest sprawdzić zgodność z umową dostarczonej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej. Po sprawdzeniu strony sporządzą protokół odbioru Dokumentacji projektowej. 18. W trakcie czynności odbiorowych, w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania jej poprawek i uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednakże brak w przekazanej przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt 1 niezbędnych uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę nie powoduje przedłużenia terminu określonego w ust. 15 pkt 2. Po dostarczeniu przez Wykonawcę uzupełnionej i poprawionej Dokumentacji projektowej, strony sporządzą protokół odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 19. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury za wykonanie Dokumentacji projektowej. 20. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji i rękojmi za wady do dokonywania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia: 1) niezbędnych uzupełnień Dokumentacji projektowej w trakcie i w celu uzyskiwania pozwolenia na budowę, 2) odpowiadania na zapytania do Dokumentacji projektowej Wykonawców występujących w postępowaniu/ach dotyczącym/ch wykonania robót objętych Dokumentacją projektową. 21. Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi za wady zobowiązany będzie do dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla potrzeb przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z Ustawą. 22. Zamawiający przewiduje maksymalnie dwie aktualizacje. W związku z powyższym Wykonawca potwierdza, że wynagrodzenie, określone w umowie obejmuje koszt ewentualnych aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 23. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej z chwilą odbioru przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w zakresie: 1) powielania wszelką techniką bez zgody autora, 2) rozpowszechniania i udostępniania dokumentacji w celach związanych z inwestycją, dla której została wykonana, w tym w szczególności udostępniania w ramach postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz podmiotom wykonującym roboty objęte projektem, 3) zamieszczania na swoich materiałach informacyjno-reklamowych, w tym stronie internetowej w celach informacyjno-promocyjnych, 4) Wykonawca zobowiązany będzie przenieść na Zamawiającego uprawnienie do wykonywania autorskich praw zależnych do Dokumentacji projektowej. 24. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do wykonania modernizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 wyłącznie przez osoby uprawnione. Po dokonaniu modernizacji Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za powstały w ten sposób projekt. 25. Dokumentacja projektowa nie może być wykorzystywana dla potrzeb innych inwestycji niż ta dla potrzeb której została wykonana. 26. Wykonawca we wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy powinien kontaktować się bezpośrednio i wyłącznie z osobą wskazaną przez Zamawiającego w umowie lub Dyrektorem Gdyńskiego Centrum Sportu. 27. Wykonawca nie jest upoważniony do kontaktowania się i rozmawiania w sprawach związanych z realizacją Umowy z innymi osobami poza tymi, o których mowa w ust. 26. 28. Wykonawca ma zakaz przekazywania do publicznej wiadomości poprzez publikowanie informacji i zamieszczania wykonanej Dokumentacji projektowej między innymi na stronach internetowych. Po odbiorze całej Dokumentacji projektowej Wykonawca może zamieszczać informacje o fakcie i zakresie wykonanej przez niego Dokumentacji projektowej. 29. Wykonawca zobowiązany jest powierzyć wykonanie zamówienia wyłącznie osobom posiadającym niezbędne uprawnienia i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia. 30. Wykonawca zobowiązuje się stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego sprawować nadzór autorski nad robotami budowlanymi, dla których Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 została wykonana. 31. Wykonawca, w trakcie realizacji budowy w ramach wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego określonego w § 9 ust. 2 wzoru umowy: 1) ma prawo wstępu na teren budowy, 2) stwierdza zgodność realizacji robót budowlanych z projektem, 3) wprowadza i opiniuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej; w zakresie obowiązku uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, zgodnie z art. 36a ust. 6 Prawa budowlanego, w stosunku do przewidzianych w projekcie, Wykonawca dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, przyznając mu charakter istotnego bądź nieistotnego. Wykonawca zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje dotyczące odstąpienia oraz w przypadku zmian powodujących istotne zmiany w projekcie sporządza projekt zamienny, dokonuje jego uzgodnienia; 4) wyjaśnia wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym między innymi: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektową, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 – 7, 5) dokonuje zmian rozwiązań projektowych na żądanie Zamawiającego, 6) poprawia błędy projektowe, 7) bierze udział w naradach, odbiorach robót ulegających zakryciu bądź zanikających, w próbach i odbiorach technicznych, odbiorach częściowych oraz końcowym odbiorze zadania, 8) z każdorazowego pobytu na budowie sporządza protokół, stanowiący Załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz dokonuje stosowny wpis do dziennika budowy. 32. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego w sposób nie powodujący powstania przeszkód czy opóźnień w realizacji robót budowlanych, dla których powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia czynności, o których mowa w ust. 31 pkt. 3-6 w terminie 24 godzin od dnia wezwania przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w pozostałym zakresie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 33. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 34. Zmiany rozwiązań projektowych do Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 będą wprowadzane w szczególności w postaci: 1) stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7, 2) rysunków zamiennych, 3) nowych projektów wraz ze stosownym opisem, w takim przypadku tak powstała Dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 - 7 musi odpowiadać wszystkim wymaganiom stawianym kompletnej dokumentacji projektowej, 4) inne dokumenty podpisane przez strony. 35. Nadzór autorski sprawowany będzie przez osobę/y posiadającą/ce odpowiednie uprawnienia, począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego robót. 36. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania czynności nadzoru autorskiego m.in. poprzez pobyt na terenie budowy podczas wykonywania robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego, przy czym: pobyty powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w tygodniu w ciągu realizacji robót budowlanych; każdy musi być potwierdzony protokołem stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy oraz stosownym wpisem do dziennika budowy. 37. Zamawiający przewiduje, że roboty budowlane rozpoczną się w roku 2021. 38. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić rękojmi za wady i gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 2 lat licząc od daty odbioru końcowego Dokumentacji projektowej. 39. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 40. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 41. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 42. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 43. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 44. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności, do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71332000-4, 71325000-2, 71244000-0, 71247000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/05/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 365853.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: ALIA Architecture Technology Design Łukasz Deplewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Topolowa 6
Kod pocztowy: 62-068
Miejscowość: Rostarzewo
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 207255
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207255
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 440340
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 18.05.2020
Data udostępnienia informacji: 18.05.2020