Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
                                  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Wykonanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie II LO przy ul. Wolności w Gdyni.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Łukasza Deplewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  ALIA Architecture Technology Design Łukasz Deplewski z siedzibą w Rostarzewie (62-068) przy ulicy Topolowej 6. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    Okres rękojmi za wady i gwarancji 25% = 25 punktów
3)    Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia 15% = 5 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 90 punktów. Cena oferty brutto wynosi 207.255,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 06 maja 2020 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 27.04.2020
Data udostępnienia informacji: 27.04.2020