Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska poliuretanowego i toru rolkarskiego przy ul. Złotej w Gdyni

Ogłoszenie o wyniku postępowania

GCS.DZPI.2715.16.2023

Usługi
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska poliuretanowego i toru rolkarskiego przy ul. Złotej w Gdyni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska poliuretanowego i toru rolkarskiego przy ul. Złotej w Gdyni
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e6e19c0-2095-11ee-9aa3-96d3b4440790
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00321428
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032865/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.8 Dokumentacja projektowa - Budowa boiska i toru rolkarskiego przy ul. Złotej
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00303428
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2715.16.2023
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy boiska poliuretanowego i toru rolkarskiego przy ul. Złotej w Gdyni, na fragmencie gruntu gminnego oznaczonego jako nieruchomości o nr ewidencyjnych 105/3, 106 obręb 0023 Pogórze, na podstawie wniosku złożonego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021 (ID. 2021/POD/0004); https://gdynia.zetwibo.pl/projekt/1462;
2) pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 1).
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne
71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów
71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem
5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy
5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20 lipca 2023 roku do godziny 9:30 wpłynęła jedna oferta, której cena brutto oferty wynosiła 67 650,00 zł brutto.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 Ustawy udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 30.000,00 zł brutto.
Wobec tego, że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255
pkt. 3 Ustawy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 12.07.2023
Data udostępnienia informacji: 12.07.2023
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2023 14:21 Aktualizacja treści Anna Urbańska