Wykonanie dokumentacji projektowej boiska na terenie IX LO przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego boiska szkolnego o nawierzchni asfaltowej położonego na terenie IX LO przy ul. Orłowskiej 57 w Gdyni, dzielnica Orłowo”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Mieczysława Tkaczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Indom Mieczysław Tkaczyk z siedzibą w Baninie (80-297) przy ul. Ogrodowej 5. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)   cena 60% = 60 punktów;
2)   okres rękojmi za wady i gwarancji 20% = 20 punktów;
3)   Termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 1 SIWZ          10% = 10 punktów
4)   Termin realizacji Dokumentacji projektowej, o której mowa w Rozdziale 3 ust. 3 pkt. 2-5 SIWZ
      10% = 10 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 13.896,54zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 10 lipca 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 04.07.2018
Data udostępnienia informacji: 04.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2018 09:59 Dodanie informacji Anna Urbańska