Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2022 roku

Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2022 roku
Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 4.01.2022
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2022 roku
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego1.2.) Nazwa zamawiającego: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191439845
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Olimpijska 5/9
1.5.2.) Miejscowość: Gdynia
1.5.3.) Kod pocztowy: 81-538
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gdyniasport.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdyniasport.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/gcs1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2022 roku2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6362d1a0-45f4-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00002510/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-04 10:19
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001494/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.9 Usługi sprzątania obiektów GCS
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00268288/01
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.28.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego:
1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni,
2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni,
3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście,
4) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni,
5) terenów sportowych na terenie Gdyni,
6) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni,
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.
4.5.3.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
90911300-9 - Usługi czyszczenia okien
90914000-7 - Usługi sprzątania parkingów
90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki
90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy
SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 740000,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2992716,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 740000 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie
SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Techniczno Budowlano Melioracyjne HYDROTECH Sp. z o.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 9112027109
7.3.3) Ulica: ul. Powstańców Styczniowych 2/103
7.3.4) Miejscowość: Konin
7.3.5) Kod pocztowy: 62-510
7.3.6.) Województwo: wielkopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 740000 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 02.12.2021
Data udostępnienia informacji: 15.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.01.2022 10:31 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
04.01.2022 10:24 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
07.12.2021 08:34 Dodanie informacji Maciej Zaborski