Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2021 roku

Ogłoszenie nr 510561752-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Gdyńskie Centrum Sportu: Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2021 roku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 613174-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 19143984500000, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2021 roku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.51.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 90910000-9 - usługi sprzątania, 90911200-8 – usługi sprzątania budynków, 90911300-9 – usługi czyszczenia okien, 90914000-7 – usługi sprzątania parkingów, 90918000-5 – usługi czyszczenia pojemników na odpadki, 90919100-3 – usługi czyszczenia urządzeń biurowych, 90919200-4 – usługi sprzątania biur. 2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi sprzątania obiektów Zamawiającego: 1) Stadionu Piłkarskiego w Gdyni zlokalizowanego przy ulicy Olimpijskiej 5 w Gdyni, 2) Bosmanatu przystani jachtowej Marina Gdynia zlokalizowanego przy Alei Jana Pawła II 13A w Gdyni, 3) Budynku dla ratowników zlokalizowanego na terenie plaży Gdynia Śródmieście, 4) Ośrodka hipoterapii zlokalizowanego przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni, 5) terenów sportowych na terenie Gdyni, 6) Hali Gdynia Arena zlokalizowanej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8 w Gdyni, 7) terenów imprez sportowych organizowanych przez Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis czynności sprzątania oraz wymogi dotyczące realizacji usługi na poszczególnych obiektach zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca będzie świadczył usługę sprzątania za pomocą własnego sprzętu, własnych środków chemicznych i własnych środków czystości. 5. Wykonawca zgodnie z wymogami dotyczącymi realizacji usługi (załącznik nr 1 do SIWZ) ma w niektórych przypadkach wywieźć po sprzątaniu odpady. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy posiadania do tej czynności uprawnień czy specjalistycznego sprzętu związanych z wywozem odpadów. Wykonawca w ramach umowy ma dokonać wywozu odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. może tego dokonać samodzielnie, jeżeli posiada odpowiednie uprawnienia i sprzęt, lub przy pomocy odpowiedniego, uprawnionego do tej czynności podmiotu. 6. Środki chemiczne używane do utrzymania czystości muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. Pozostałe środki czystości wykorzystywane przez Wykonawcę w ramach świadczenia usługi w tym środki przeznaczone do wypełnień podajników na papier toaletowy, ręczniki i mydło muszą być dopuszczone do obrotu i użytkowania oraz posiadać wysoki standard jakości. 7. W przypadku, gdy używane w trakcie realizacji usługi sprzątania środki czystości/chemiczne w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. oraz Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.2019.1225 z późn. zm.), wymagają kart charakterystyki, Wykonawca przed przystąpieniem do świadczenia usługi na poszczególnych obiektach, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 2 SIWZ, jest zobowiązany przekazać odpowiednie karty Kierownikom obiektów na których wykonywana będzie usługa. 8. Wykonawca zadba o prawidłowe przeszkolenie pracowników w zakresie zadań i znajomości topografii sprzątanego obiektu. 9. Wykonawca wykonujący usługę sprzątania jest zobowiązany do należytej staranności realizacji usługi tj. zapewnienia czystości sprzątanych powierzchni i wykonania wszelkich czynności wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ. 10. Przez cały okres obowiązywania umowy Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania przez Wykonawcę usług objętych umową. 11. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanej usługi Wykonawca zobligowany jest do ponownego wykonania czynności nieprawidłowo wykonanej lub/i dokonania czynności zaniechanej. 12. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na terenach objętych przedmiotem zamówienia. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i awarie wyrządzone przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę. 14. Zamawiający będzie zamawiał usługi sprzątania zgodnie z jego faktycznymi potrzebami, w związku z czym zastrzega sobie prawo zmian ilości i częstotliwości sprzątań, bądź rezygnacji ze sprzątań. Wskazane ilości i częstotliwości sprzątań zostały przyjęte do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia co nie odzwierciedla realnego zapotrzebowania na sprzątanie w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 15. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie i jedno zdarzenia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 16. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów i terenów sprzątania objętych przedmiotem zamówienia. 17. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 18. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 21. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. 22. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 23. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 24. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy stanowiących nie więcej niż 5 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia mogą dotyczyć całości przedmiotu zamówienia, w tym sprzątania nowych obiektów Zamawiającego, oraz sprzątania terenów imprez sportowych organizowanych lub współorganizowanych przez Zamawiającego. 25. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia w trakcie realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pózn. zm.) co najmniej: 1) pracownika/pracowników wykonujących usługę sprzątania na terenie przystani jachtowej Marina Gdynia, 2) pracownika/pracowników wykonujących usługę sprzątania na terenie Ośrodka hipoterapii, 3) pracowników, o których mowa w ust. V.A. pkt 5 złącznika nr 1 do SIWZ, wykonujących codzienną usługę sprzątania na terenie Hali Gdynia Arena w godzinach 7:00 – 19:00. 26. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od wezwania przedstawić dowody zatrudnienia (np. oświadczenie Wykonawcy, zanonimizowane umowy o pracę itp.) osób, o których mowa wyżej. W przypadku braku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przy realizacji zamówienia lub nie przedstawienia dowodów potwierdzających ich zatrudnienie, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna określona w umowie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV: 90911200-8, 90911300-9, 90914000-7, 90918000-5, 90919100-3, 90919200-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 852012.72
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Security & Cleaning System Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Racławicka 15/19
Kod pocztowy: 53-149
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 718959.76
Oferta z najniższą ceną/kosztem 999974.11
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 718959.76
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomtak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:  

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 20.11.2020
Data udostępnienia informacji: 20.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 30.12.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.12.2020 15:12 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
16.12.2020 14:46 Aktualizacja treści Maciej Zaborski
01.12.2020 13:50 zamieszczenie Informacji z otwarcia ofert Maciej Zaborski
20.11.2020 13:59 Dodanie informacji Maciej Zaborski