Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018r.

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  na „Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018r.”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Impel Facility Services Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111) przy ul. Ślężnej 118. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:  
1)    cena brutto oferty 60% = 60 punktów;
2)    termin sprzątania na stadionach po meczu/imprezie 15% = 15 punktów;
3)    termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 10% = 10 punktów
4)    zatrudnienie osób bezrobotnych 15% = 15 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 855.489,99 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 1 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Zamawiający przewiduje termin zawarcia umowy na dzień 06 marca 2018 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 23.02.2018
Data udostępnienia informacji: 23.02.2018