Usługa projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

                          
  Gdynia, dnia 08.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Gdynia: Usługa projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Niniejsze ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.02.2012 r. i zostało ogłoszone w dniu 08.02.2012 r. pod numerem  32065 - 2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 347971 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6223574, faks 058 6223574.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79822500-7 - usługi projektów graficznych, 79823000-9 - usługi drukowania i dostawy. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i wydrukowania wraz z dostawą 3000 sztuk plakatów, 3000 sztuk informatorów, oraz wydrukowanie wraz z dostawą 750 sztuk zaproszeń (zwanych dalej łącznie również Drukami), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb imprez organizowanych przez Zamawiającego. 3. Plakat musi spełniać poniższe parametry: 1) format - A2, 2) rodzaj papieru - kreda z połyskiem, 3) gramatura - min. 150 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor, jednostronnie. 4. Zaproszenie musi spełniać poniższe parametry: 1) wymiary - 198x210 mm, 2) rodzaj papieru - kreda mat, 3) gramatura - min. 300 g/m2, 4) wydruk - pełen kolor 4/4 z dwóch stron zaproszenia, lakier offsetowy 1/1 matowy, 5) bigowanie ( zaproszenie gięte w pół), 6) Zamawiający samodzielnie wykona projekt w formacie JPG. 5. Informator musi spełniać poniższe parametry: 1) format po obcięciu - A3, 2) format po złożeniu - ¼ A3, 3) rodzaj papieru - kredowany dwustronnie, z połyskiem, 4) gramatura - min. 300 g/m2, 5) druk - offsetowy CTP, 5/5 (CMYK + Pantone), dwustronny 6) uszlachetnienie - lakier, 7) prace introligatorskie - cięcie do formatu i składanie. 6. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy wytyczne co do treści i formy projektu Druków, o których mowa w ust. 3, 5. Wykonawca na podstawie wytycznych Zamawiającego zaprojektuje i dostarczy Druki, o których mowa w ust. 3, 5. 7. Zamawiający informuje, iż ilości Druków podane przez Zamawiającego w ust. 2 są ilościami przewidywanymi podanymi przez Zamawiającego w celu oszacowania wartości zamówienia i porównania ofert Wykonawców. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 9. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: 1) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, w przypadku plakatów Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na 500 sztuk plakatów, 2) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3, 5 realizowane będzie w ciągu trzech dni od momentu wykonania przez Wykonawcę projektu Druku i zaakceptowania go przez Zamawiającego; Druki będą projektowane przez Wykonawcę na bazie przesłanego zamówienia (składającego się z treści jaka ma się znaleźć na Druku oraz opisu koncepcji grafiki); Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego zamówienia w terminie 5 dni przygotowuje projekt Druku; Zamawiający zastrzega sobie możliwość przed akceptacją projektu Druku do dokonywania zmian i/lub uzupełnień w przygotowanym przez Wykonawcę projekcie Druku, również w przesłanej przez Zamawiającego treści zamówienia, w takim przypadku Wykonawca na bazie przesłanej przez Zamawiającego zmiany i/lub uzupełnień w terminie 2 dni przygotowuje projekt Druku; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530; 3) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 4 realizowane będzie w ciągu trzech dni od momentu złożenia mailem zapotrzebowania wraz z projektem w formacie JPG i dostarczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530; 4) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia albo ukrytych wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, 5) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie dwóch dni od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. pomiędzy 800 a 1530, 6) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, 7) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnego środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, 8) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 10. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. 11. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 13. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.81.00.00-5, 79.82.25.00-7, 79.82.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·    PASAŻ Sp. z o.o., ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
·    Cena wybranej oferty: 7980,00
·    Oferta z najniższą ceną: 4117,50 / Oferta z najwyższą ceną: 20610,00
·    Waluta: PLN.

 Gdynia, dnia 23 stycznia 2012 r.
L.dz. 262/2012
 
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  „Usługę projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"- znak sprawy  38/PN/2011
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą", przekazuję informację o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert, złożonych w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".
 
Zgodnie z rozstrzygnięciem postepowania z dnia 17 stycznia 2012 r.,  L.dz. 190/2012, oferty sklasyfikowano w następujący sposób:
 
Po. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
 
Punktacja
1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 
4.117,50
100
2.
PASAŻ Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
7.980.00
po poprawkach rachunkowych
51,60
3.
Agnieszka Blicharz-Krupińska
Grafpol
ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław
8.595,00
po poprawkach rachunkowych
47,91
4.
Karolina Kopaczewska
CARO DESIGN GROUP  Karolina Kopaczewska
ul. Chełmońskiego 15, 84-230 Rumia
8.827,50
po poprawkach rachunkowych
46,64
5.
Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna
ul. Kleeberga 14 B, 15-691 Białystok
9.060,00
po poprawkach rachunkowych
45,45
6.
Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe
Multigraf s.c.
ul. Bielicka 76 c, 85-135 Bydgoszcz
9.067,50
45,41
7.
Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JANTER s.c.
ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec
9.667,50
42,59
8.
Leszek Wojtczuk
Drukarnia WL Leszek Wojtczuk
ul. Elbląska 68 C, 80-761 Gdańsk
10.222,50
 
40,28
9.
Jan Sip
Przedsiębiorstwo Poligraficzno - Reklamowe Tongraf
Jan Sip
al. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła
11.235,00
po poprawkach rachunkowych
36,65
10.
Beata Madajewska
Mipro Agencja reklamowa
ul. Polna 124a, 87-100 Toruń
13.275,00
po poprawkach rachunkowych
31,02
11.
ETHICA Sp. z o.o.
ul. Chabrowa 15/6
52-200 Wrocław, Wysoka
20.610,00
19,98
 
Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowego ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42 71-062 Szczecin,  uchylił się od podpisania umowy, w związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 Ustawy i zgodnie z art. 92 Ustawy Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę PASAŻ Sp. z o.o. ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków, bez przeprowadzenia  ponownego badania i oceny ofert.
 
Oferta  Wykonawcy, firmy PASAŻ Sp. z o.o. ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków jest drugą  sklasyfikowaną  w postępowaniu  ofertą. Oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo spośród pozostałych ofert/uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. (cena jedyne kryterium oceny ofert),  łączna punktacja oceny oferty = 51,60 punktów. Cena oferty brutto wynosi 7.980,00 zł.
 
Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż w dniu 24 stycznia 2012 roku, w związku z tym, że w postepowaniu w dniu 17 stycznia 2012 roku wykluczono Wykonawcę firmę  EVER GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Wolności 40/25. Termin na złożenie odwołania przez EVER GROUP Sp. z o.o.  upływa w dniu 23 stycznia 2012 roku.
Gdynia, dnia 17 stycznia 2012 r.
L.dz. 190/2012
 
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZAWIADOMIENIE O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  na  „Usługę projektowania i drukowania plakatów i innych druków dla potrzeb Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"- znak sprawy  38/PN/2011
 
W imieniu Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zw. dalej „Ustawą", przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
 
•1.             W postępowaniu wpłynęły następujące oferty:
Numer oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
1.
PASAŻ Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
7.972,50
2.
Jan Sip
Przedsiębiorstwo Poligraficzno - Reklamowe Tongraf Jan Sip
al. Wojska Polskiego 32-34,64-920 Piła
11.205,00
3.
Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JANTER s.c.
ul. Chrobrego 41,11-300 Biskupiec
9.667,50
4.
Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna
ul. Kleeberga 14 B, 15-691 Białystok
9.077,40
5.
Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe Multigraf s.c.
ul. Bielicka 76 c, 85-135 Bydgoszcz
9.067,50
6.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 
4.117,50
7.
EVER GROUP Sp. z o.o.
ul. Wolności 40/25, 41-500 Chorzów
4.875,00
8.
Beata Madajewska
Mipro Agencja Reklamowa
ul. Polna 124a, 87-100 Toruń
13.265,55
9.
ETHICA Sp. z o.o.
ul. Chabrowa 15/6
52-200 Wrocław, Wysoka
20.610,00
10.
Agnieszka Blicharz-Krupińska
Grafpol
ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław
8.583,00
11.
Leszek Wojtczuk
Drukarnia WL Leszek Wojtczuk
ul. Elbląska 68 C, 80-761 Gdańsk
10.222,50
12.
Karolina Kopaczewska
CARO DESIGN GROUP  Karolina Kopaczewska, ul. Chełmońskiego 15
84-230 Rumia
8.828,325
 
•2.      Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Zamawiający odrzucił ofertę firmy EVER   GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (41-500) przy ul. Wolności 40/25.
Zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wezwał w dniu 11 stycznia 2012 r. Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, w treści wyjaśnień podał, że nie uwzględnił w cenie oferty  wymagań co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia zawartego w Rozdziale 3 ust. 9 pkt.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tzn. sukcesywnej realizacji zamówienia na plakaty, oraz podał nową cenę za wykonanie i zaprojektowanie 500 szt. plakatów w kwocie 510 zł netto. Zgodnie z powyższym Wykonawca złożył ofertę sprzeczną z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zgodnie z art. 87 ust. 2  pkt. 3 Ustawy Zamawiający nie może dokonać poprawki w ofercie Wykonawcy, gdyż jest to zmiana powodująca istotną zmianę treści złożonej oferty. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, gdyż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3.  Oferty sklasyfikowano następująco (wg kryterium 100% cena):
Po. po ocenie
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena w PLN
 
Punktacja
1.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna
Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin 
4.117,50
100
2.
PASAŻ Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 24, 30-363 Kraków
7.980.00
po poprawkach rachunkowych
51,60
3.
Agnieszka Blicharz-Krupińska
Grafpol
ul. Czarnieckiego 1, 53-650 Wrocław
8.595,00
po poprawkach rachunkowych
47,91
4.
Karolina Kopaczewska
CARO DESIGN GROUP  Karolina Kopaczewska
ul. Chełmońskiego 15, 84-230 Rumia
8.827,50
po poprawkach rachunkowych
46,64
5.
Drukarnia Biały Kruk Milewscy Spółka Jawna
ul. Kleeberga 14 B, 15-691 Białystok
9.060,00
po poprawkach rachunkowych
45,45
6.
Rafał Ellert, Jarosław Tomczuk
Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Usługowe
Multigraf s.c.
ul. Bielicka 76 c, 85-135 Bydgoszcz
9.067,50
45,41
7.
Sławomir Terlikowski, Marek Jankowicz
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe JANTER s.c.
ul. Chrobrego 41, 11-300 Biskupiec
9.667,50
42,59
8.
Leszek Wojtczuk
Drukarnia WL Leszek Wojtczuk
ul. Elbląska 68 C, 80-761 Gdańsk
10.222,50
 
40,28
9.
Jan Sip
Przedsiębiorstwo Poligraficzno - Reklamowe Tongraf
Jan Sip
al. Wojska Polskiego 32-34, 64-920 Piła
11.235,00
po poprawkach rachunkowych
36,65
10.
Beata Madajewska
Mipro Agencja reklamowa
ul. Polna 124a, 87-100 Toruń
13.275,00
po poprawkach rachunkowych
31,02
11.
ETHICA Sp. z o.o.
ul. Chabrowa 15/6
52-200 Wrocław, Wysoka
20.610,00
19,98
 
•4.      Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę  Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego ZAPOL Dmochowski, Sobczyk Spółka Jawna Al. Piastów 42 71-062 Szczecin. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz jest najkorzystniejsza cenowo/ uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert - cena 100% (jedyne kryterium oceny ofert) = 100 punktów,  łączna punktacja oceny oferty = 100 punktów. Cena oferty brutto wynosi 4.177,50 zł.
 
•5.        Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, że umowa może być zawarta nie wcześniej niż po upływie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający przewiduje podpisanie umowy w dniu 24 stycznia 2012 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Maciej Zaborski
Ostatnio zmodyfikował: Maciej Zaborski
Data wytworzenia informacji: 17.01.2012
Data udostępnienia informacji: 17.01.2012
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2012 14:23 Dodanie informacji Maciej Zaborski
24.01.2012 11:43 Dodanie informacji Maciej Zaborski
17.01.2012 13:09 formatowanie tabeli Maciej Zaborski
17.01.2012 13:06 Dodanie informacji Maciej Zaborski