Usługa drukowania (flagi/banery) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.

Rozstrzygnięcie postępowania i zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
           
                       
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na Usługę drukowania (flagi/banery) dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), zw. dalej „Ustawą”, przekazuję informację o wynikach postępowania.
 
1.    Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikająca z art.24aa Ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
2.    Oferty sklasyfikowano następująco (wg  kryterium: kryterium „Cena brutto oferty” 60%, kryterium „Jakość wydruków” 40%,”)

3.    Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę Jerzego Kanikuła CONTRAST Drukarnia z siedzibą Gdyni (81-208) przy ul. Działdowskiej 14. Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i Ustawy oraz uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryterium oceny ofert tj. w kryterium oceny ofert:
1)    cena 60% = 60 punktów;
2)    jakość wydruków 40% = 32,94 punktów;
łączna punktacja oceny oferty = 92,94 punktów. Cena oferty brutto wynosi:  64 562,70zł.
 
4.    Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż umowa zgodnie z art. 94 ust 1 pkt. 2 Ustawy może być zawarta nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje termin podpisania umowy na dzień 25 kwietnia 2019 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 19.04.2019
Data udostępnienia informacji: 19.04.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.05.2019 15:40 Dodanie informacji Anna Urbańska