Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

Ogłoszenie nr 500204166-N-2018 z dnia 27-08-2018 r.
 
Gdyńskie Centrum Sportu: Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569588-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500137263-N-2018
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gdyńskie Centrum Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 191439845, ul. Olimpijska  5/9, 81-538  Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48586223574, e-mail sekretariat@gdyniasport.pl, faks +48586223574.
Adres strony internetowej (url): www.gdyniasport.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa drukowania dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GCS.DZPI.2710.40.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV sklasyfikowany jest jako: 79810000-5 - usługi drukowania, 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy, 4521310-2 – roboty budowlane w zakresie budowy wystaw. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa wydrukowania wraz z dostawą ulotek, teczek, płyt ze spienionego PCV i innych druków (zwanych dalej łącznie „Drukami”), wykonanych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dla potrzeb Gdyńskiego Centrum Sportu. 3. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć: 1) Ścianki sponsorskie tekstylne muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: 2000 x 3000 mm, b) Materiał: flagowy, wykończony zamkiem błyskawicznym, możliwość prania w pralce, naciągany bezpośrednio na konstrukcje, c) Kolorystyka: 4/4 CMYK, d) Konstrukcja: łukowa, aluminiowa, łatwo składana, do samodzielnego montażu e) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia kilka projektów, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na min 1 sztukę. f) Ilość: 6 sztuk 2) Ulotki Informacyjne do A5 (Race Book) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: po złożeniu A5, b) Ilość stron: 20 stron, c) Papier: kreda mat, 170 g, d) Kolorystyka: 4/4 CMYK, e) Wykończenie: składanie, spięte na 2 zszywki po środku, f) Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 2 projekty, Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy, g) Ilość: 8000 sztuk / Zamawiający przewiduje jednorazowe zapotrzebowanie na: g1) 4000 szt. x 2 nakłady, 3) Teczki tekturowe z wykrojnika muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: po złożeniu 220 x 305 mm, b) Grzbiet: 5 mm, c) Papier: Kreda mat, 350 g, d) Kolorystyka: 4/0 CMYK, e) Wykończenie: Laminat aksamitny, wybiórczo lakier UV, bigowanie, składanie f) Gumka: pomarańczowa, Ilość: 1000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 4) Kartoniki z wykrojnika (wg projektu zamawiającego) muszą spełniać poniższe parametry: a) Format: po złożeniu 175x175 mm, b) Papier: kreda mat, 350 g, c) Kolorystyka: 4/4 CMYK, d) Wykończenie: do złożenia nie trzeba używać taśmy, bigowanie i składanie, e) Ilość: 50 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 5) Książeczka „Bezpiecznie nad wodą” musi spełniać poniższe parametry: a) Format: 210 x 210 mm, b) Objętość do 28 stron c) Papier: Kreda połysk 200 g d) Wydruk dwustronny, full kolor, e) Zszywana po środku na 2 zszywki, g) Ilość: 8 000 sztuk / Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia 1 projekt, Zamawiający przedstawi projekt Wykonawcy. 6) Płyty ze spienionego PCV – duże, muszą spełniać poniższe parametry: a) Format płyty: 180x80 cm, b) Rodzaj płyty: płyta z PLEXI PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c) Mocowanie płyty: na zewnątrz budynku, na elewacji drewnianej d) Grubość płyty: min. 5 mm e) Ilość: 4 sztuki / Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów, 7) Płyty ze spienionego PCV – duże, muszą spełniać poniższe parametry: a) Format płyty: 60x40 cm, b) Rodzaj płyty: płyta z PLEXI PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c) Mocowanie płyty: na zewnątrz budynku, na elewacji drewnianej, d) Grubość płyty: min. 5 mm, e) Ilość: 10 sztuk / Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów, 8) Płyty ze spienionego PCV – duże, muszą spełniać poniższe parametry: a) Format płyty: 90x50 cm, b) Rodzaj płyty: płyta z PLEXI PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, c) Mocowanie płyty: na zewnątrz budynku, na elewacji drewnianej, d) Grubość płyty – min. 5 mm, e) Ilość: 12 sztuk / Zamawiający przedstawi Wykonawcy kilka projektów. 9) Płyty ze spienionego PCV – duże, muszą spełniać poniższe parametry: f) Format płyty: 80x60 cm, g) Rodzaj płyty: płyta z PLEXI PCV do druku, lekka o dużej sztywności, o dobrych właściwościach mechanicznych i wysokiej udarności, h) Mocowanie płyty: do istniejącego ogrodzenia, i) Płyta musi posiadać mocowanie, które umożliwia mocowanie do ogrodzenia, j) Grubość płyty – min. 5 mm, k) Ilość: 2 sztuki / Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje 2 projekty/Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy. 10) Tablice typu Dibond wraz z montażem muszą spełniać poniższe parametry: a) Format tablicy: a1) 2,4 x 1,2 m, a2) 1,2 x 0,6 m, b) Grubości tablicy: 3 mm, c) Rodzaj tablicy: materiał typu Dibond tj. płyta kompozytowa z aluminium i tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed działaniem warunków atmosferycznych, promieniowaniem UV oraz powłoką antygraffiti, d) Montaż tablic: bezpośrednio do wypełnienia paneli ogrodzenia terenu kortów przy ul. Ejsmonda, zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), e) Ilość: e1) 18 sztuk w rozmiarze 2,4 x 1,2 m, e2) 1 sztuka w rozmiarze 1,2 x 0,6 m, l) Zamawiający przedstawi projekty Wykonawcy zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ). 4. Zamawiający każdorazowo przekaże Wykonawcy projekt Druków, o których mowa w ust.3 pkt.1-10. Wykonawca na bazie przesłanego przez Zamawiającego projektu wydrukuje i dostarczy Druki. 5. Zamawiający informuje, iż ilości Druków wskazane w ust. 3 są ilościami szacowanymi (przewidywanymi przez Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania w całości ilości zamówienia, jeżeli wynikać to będzie z jego faktycznych potrzeb w zakresie przedmiotu umowy. Z tytułu zmniejszenia ilości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 6. Wymagania co do sposobu świadczenia przedmiotu zamówienia: a) przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego i na każdorazowe jego wezwanie, b) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 1- 9 realizowane będzie w terminie 5 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Druki Wykonawca dostarcza bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, c) wydrukowanie i dostarczenie Druków, o których mowa w ust. 3 pkt. 10 realizowane będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia złożonego przez Zamawiającego faksem lub mailem zapotrzebowania; Tablice winny zostać zamontowane przez Wykonawcę bezpośrednio do wypełnienia paneli ogrodzenia za pomocą profili aluminiowych na terenie kortów przy ul. Ejsmonda, zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 11 do SIWZ), d) w przypadku stwierdzenia niezgodności ilościowych, pomyłek, uszkodzenia lub wad jakościowych otrzymanych Druków, Zamawiający postawi Druki do dyspozycji Wykonawcy, oraz niezwłocznie/zgłoszenie telefoniczne potwierdzone faksem lub mailowo/ powiadomi Wykonawcę o stwierdzonych brakach i wadach w Drukach, e) Wykonawca będzie zobowiązany w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od wpłynięcia reklamacji dostarczyć zastępczą/brakującą partię Druków wolną od wad bezpośrednio do siedziby Zamawiającego, w godzinach jego urzędowania tj. od poniedziałku do piątku pomiędzy 7:30 a 15:30, f) wykaz osób upoważnionych do składania zapotrzebowania oraz do podpisywania i odbioru faktur w imieniu Zamawiającego zawierać będzie załącznik nr 1 do umowy, g) Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt, przy udziale własnych materiałów, środka transportu lub może zlecić dostawę innemu przewoźnikowi, h) Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć Druki na czas transportu oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę Druków. 7. Wykonawca zobowiązany jest udzielić rocznej gwarancji i rękojmi za wady na zaoferowany przedmiot zamówienia. Termin liczony jest osobno dla poszczególnych partii Druków, od daty dostawy poszczególnych partii Druków. 8. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prace wykonane przez podwykonawców również za usterki gwarancyjne. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 11. W niniejszym postępowaniu w ocenie Zamawiającego brak jest czynności do których niezbędne jest wykonywanie pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) w związku z czym Zamawiający nie określa na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy, wymagań odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79810000-5
 
Dodatkowe kody CPV: 79823000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 70425.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Janusz Ciosek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Wielka Reklama
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 45
Kod pocztowy: 98-300
Miejscowość: Wieluń
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51278.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51278.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64330.85
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 27.08.2018
Data udostępnienia informacji: 27.08.2018