Unieważnienie postępowania na "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej, dzielnica Mały Kack"

Gdynia, dnia 17 lutego 2020 roku.
 
Znak sprawy GCS.DZPI.2710.3.2020
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę urządzeń turystycznych przy ul. Racławickiej, dzielnica Mały Kack”.
 
W imieniu Gdyńskiego Centrum Sportu, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zw. dalej „Ustawą”, informuję iż Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy.
 
Informacja o wynikach postępowania.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24aa Ustawy dokonał oceny ofert złożonych w postępowaniu. W trakcie oceny ofert Zamawiający powziął wątpliwość co do formy i treści pełnomocnictwa złożonego przez Wykonawcę LandCOM Projects Sp. z o. o..

Zamawiający nie wezwał Wykonawcy o uzupełnienie stosownego pełnomocnictwa na podstawie art. 26 ust. 3a Ustawy, gdyż mimo jego złożenia konieczne jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy.

Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 7.380,00 zł brutto.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Przemysław Dalecki
Wprowadził informację: Tomasz Klein
Data wytworzenia informacji: 17.02.2020
Data udostępnienia informacji: 17.02.2020